Zaloguj się

Logistyka sytuacji kryzysowych

  •  Fajczak-Kowalska Anita
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Logistyka sytuacji kryzysowych

Chcąc mówić o problematyce reagowania kryzysowego, należy przede wszystkim zdefiniować podstawowe pojęcia funkcjonujące w tym zakresie. Najogólniej rzecz ujmując, sytuacja kryzysowa to stan narastającej destabilizacji powodujący intensywne, trwałe i długofalowe pogorszenie funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Charakteryzuje się: eskalacją zagrożenia, utratą kontroli nad ograniczaniem skutków zdarzenia (sytuacji kryzysowej) przez poszczególne służby, inspekcje lub straże. Sytuacja taka może również powodować ujemne skutki w gospodarce, a także może mieć wpływ na stosunki zagraniczne. Z kolei zarządzanie kryzysowe - to działalność koordynacyjna i decyzyjna organów władzy związana z występowaniem określonych sytuacji kryzysowych.

Szczególnie istotne jest skuteczne zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym, bowiem to właśnie przedstawiciele władzy lokalnej mają możność pełnego oglądu sytuacji i podejmowania decyzji możliwych do natychmiastowego wykonania, biorąc przy tym pod uwagę specyfikę lokalnych warunków, co stanowi naturalną przewagę w porównaniu z posunięciami władz na szczeblu centralnym.

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Każde państwo to rozbudowana struktura posiadająca wiele wzajemnych relacji między obywatelami, tworzącymi różnorakie grupy społeczne - formalne lub nieformalne. Jednak podstawową istotą państwa jest realizacja pewnych wspólnych potrzeb - jedną z nich jest zapewnienie bezpieczeństwa każdemu obywatelowi oraz całemu społeczeństwu. Już Platon głosił ideę państwa zapewniającego zaspokojenie potrzeb, w tym wartości najwyższej - bezpieczeństwa. Decydenci, tworząc politykę bezpieczeństwa, muszą pamiętać o podstawowych celach, które państwo osiąga w ramach jej realizacji. Do tych celów zaliczyć można zapewnienie przetrwania państwa jako takiego, niezależność polityczną oraz utrzymanie odpowiedniej jakości życia. Mając u podstaw tak zdefiniowane cele podstaw, można orzec iż system bezpieczeństwa to "skoordynowany wewnętrznie zbiór elementów organizacyjnych, ludzkich i materiałowych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom państwa, a w szczególności politycznym, gospodarczym, psychospołecznym, ekologicznym i militarnym". Mamy tu do czynienia z zasobami ludzkimi, organizacją rozumianą jako państwo, czyli wszystkimi elementami, którymi zgodnie z teoriami ekonomicznymi można zarządzać. To twierdzenie uprawnia do sięgnięcia po istotny element teorii zarządzania, czyli do tzw. "zarządzania przez cele".
W przypadku państwa najważniejszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa. Dbanie o bezpieczeństwo obywateli to jeden z podstawowych rodzajów usług publicznych. Zarządzanie publiczne to funkcja kierowania i organizowania działalności organizacji wyposażonych przez władzę publiczną w zadania i kompetencje zmierzające do realizacji interesu publicznego.
W zarządzaniu bezpieczeństwem ważną rolę odgrywa system wspomagania decyzji SWD-DSS (Decision Support System). Stanowi on znaczące uzupełnienie procesu zarządzania wtedy, gdy ma się do czynienia z poważnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa powszechnego. W sytuacji odbiegającej od normalnego stanu, bardzo ważne jest posiadanie pełnego zasobu danych, związanych z zagrożeniem, z posiadanymi zasobami, z możliwościami ich wykorzystania, wreszcie bardzo ważny jest szybki przepływ decyzji pomiędzy poszczególnymi poziomami zarządzania.

 

Artykuł zawiera 30430 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 01 kwiecień 2019 13:48
Zaloguj się by skomentować