Zaloguj się

Logistycznie zintegrowana gospodarka odpadami jako współczesne wyzwanie społeczno-gospodarcze

  •  Stanisław Smyk
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Logistycznie zintegrowana gospodarka odpadami jako współczesne wyzwanie społeczno-gospodarcze

Jednym ze współczesnych wyzwań jest zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, który wymaga wdrożenia między innymi rozwiązań logistycznych w obszarze gospodarki odpadami, adekwatnych do możliwości i wymagań wynikających z istoty istniejących koncepcji logistycznych, ich warstwy teoretycznej i praktyki gospodarczej. Współcześnie istnieje wiele koncepcji logistyki, przy czym uzasadnione jest wyróżnienie koncepcji logistyki ogólnej oraz jej koncepcji szczegółowych. Jedną z takich koncepcji jest koncepcja logistyki zwrotów i gospodarki odpadami, która może być podstawą do określenia istoty logistycznie zintegrowanej gospodarki odpadami oraz spodziewanych rezultatów z wdrożenia tego rozwiązania do praktyki gospodarczej, co było celem badań.

Uzyskane wyniki badań są przedstawione w postaci trzech rozdziałów:

  • Istota logistyki zwrotów i gospodarki odpadami,
  • Właściwości logistycznie zintegrowanej gospodarki odpadami,
  • Logistycznie zintegrowana gospodarka odpadami jako element koncepcji zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

W teorii współczesnej logistyki występuje wiele nurtów odnoszących się do przepływów zwrotnych. Tworzy to pewną trudność związaną z opisem procesów logistycznych zachodzących w sferze zwrotów i szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Zatem treści referatu są także pewną propozycją uporządkowania pojęć logistycznych, dotyczących tej formy działalności gospodarczej, i próbą wskazania związków logicznych (jako konsekwencji logicznego podziału) z innymi koncepcjami logistyk szczegółowych.
Określenie "logistyka ogólna" odnosi się do uniwersalnych podstaw teoretycznych współczesnej logistyki (w wymiarze makro i mikro), a określenie "logistyka szczegółowa" oznacza istnienie odmian (rodzajów) logistyki wyróżnionych ze względu na specyfikę form działalności gospodarczej (systemów działania), w ramach których stosowane są określone, specyficzne rozwiązania logistyczne. Jest terminem nawiązującym do podziału logistyki w skali mikro według faz przepływu dóbr materialnych w czasie (logistyka zaopatrywania, logistyka produkcji, logistyka dystrybucji, logistyka zwrotów i gospodarki odpadami), które należy traktować jako jedno z możliwych kryteriów podziału logistyki przedsiębiorstwa.

Logistyka zwrotów dotyczy form działalności logistycznej umożliwiającej powrót do obiegu gospodarczego opakowań wielokrotnego użytku, podzespołów i części przeznaczonych do regeneracji oraz produktów uszkodzonych, którymi dysponują konsumenci w okresie gwarancji.
Logistyka gospodarki odpadami obejmuje przedsięwzięcia logistyczne realizowane w związku z gromadzeniem, przemieszczaniem i przetwarzaniem odpadów oraz dostarczaniem odzyskanych materiałów do przedsiębiorstw zdolnych do ich ponownego wykorzystania.
Logistycznie zintegrowana gospodarka odpadami jest koncepcją uwzględniającą integrację działań z zakresu gospodarki odpadami w oparciu o rekomendacje wynikające z istoty współczesnej logistyki, co jest równoznaczne z dążeniem do rezultatów, jakie identyfikujemy w związku z funkcjonowaniem zintegrowanych łańcuchów dostaw.

Istota logistyki zwrotów i gospodarki odpadami
Logistyka zwrotów i gospodarki odpadami (LZiGO) jest domeną działalności menedżerów logistyki funkcjonujących w przedsiębiorstwach i innych organizacjach odpowiedzialnych za obieg gospodarczy opakowań zwrotnych wielokrotnego użytku, produktów uszkodzonych nadających się do naprawy, podzespołów i części podlegających regeneracji oraz odpadów. Jest to ten fragment działalności gospodarczej, która przebiega w ramach łańcuchów odpadów, które mogą być traktowane jako łańcuchy dostaw o odwrotnym kierunku przepływu dóbr fizycznych w porównaniu do przepływu w typowym łańcuchu dostaw. Określenie "łańcuch odpadów" wydaje się być nieadekwatne ze względu na charakter dóbr materialnych podlegających przepływom fizycznym. Bardziej właściwe byłoby określenie "łańcuch zwrotów i odpadów" (ŁZiO). Można stwierdzić, że ŁZiO jest zbiorem podmiotów gospodarczych i instytucji odpowiedzialnych za zagospodarowywanie dóbr fizycznych podlegających przepływom w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu realizowanego w ramach określonego łańcucha dostaw. Jest to także zbiór wszelkich procesów gospodarczych realizowanych w związku z koniecznością zapewnienia obsługi podmiotów wytwarzających odpady oraz korzystających z opakowań zwrotnych. Specyficzną grupą dóbr są produkty uszkodzone oraz podzespoły i części przewidziane do regeneracji, które także wymagają realizacji procesów zachodzących w ramach ŁZiO.

Artykuł zawiera 34380 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 28 czerwiec 2019 12:42
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe