Zaloguj się

Narzędzia oceny systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu według standardu IFS Logistics

  •  Agata Szkiel
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Narzędzia oceny systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu według standardu IFS Logistics

Standard IFS Logistics (IFS - International Featured Standards, Międzynarodowe Standardy Żywności) jest jednym z uznanych na skalę międzynarodową systemowych podejść do zarządzania przedsiębiorstwem świadczącym usługi logistyczne, zainteresowanym budowaniem trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez zapewnienie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług, a także elastyczne dostosowywanie się do stale zmieniających się i wzrastających wymagań klientów dotyczących jakości i bezpieczeństwa produktów. Wdrożenie tego standardu umożliwia przedsiębiorstwu realizację celów dotyczących budowania pozytywnego efektu wizerunkowego, a także podwyższania skuteczności i efektywności działań.

System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu będzie umożliwiał przedsiębiorstwu realizację przyjętych celów dotyczących jakości i bezpieczeństwa produktu, jeśli będzie skutecznie utrzymywany i doskonalony. Aby przedsiębiorstwo mogło podejmować działania mające na celu doskonalenie systemu, jego skuteczność musi być poddawana systematycznej ocenie. Ocena ta powinna dostarczać przedsiębiorstwu wiarygodnych i kompletnych informacji, które będą podstawą do zidentyfikowania potrzeb w zakresie doskonalenia poszczególnych elementów systemu. Stąd też jednym z wymagań określonych w standardzie IFS Logistics jest wymaganie dotyczące prowadzenia systematycznej oceny systemu z wykorzystaniem narzędzi wskazanych w standardzie - inspekcji wewnętrznych, auditów wewnętrznych oraz przeglądów zarządzania.
Artykuł ma charakter przeglądowy. Jego celem jest przedstawienie narzędzi, jakie przedsiębiorstwo realizujące usługi logistyczne, posiadające wdrożony system zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu zgodny z wymaganiami standardu IFS Logistics, powinno stosować do oceny skuteczności systemu.

Wymagania standardu IFS Logistics
Standard IFS Logistics określa wymagania dla systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu, który może być wdrożony w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne żywności i produktów przemysłowych. Standard ten został opracowany przez Niemiecką Federację Handlu Detalicznego (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels), francuską Federację Przedsiębiorstw Handlowych i Dystrybucyjnych (Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution) oraz włoskie federacje handlu detalicznego (Federdistribuzione, CONAD, COOP). IFS Logistics jest przeznaczony dla przedsiębiorstw realizujących działania logistyczne, tj. załadunek, transport, rozładunek, magazynowanie, obsługę i dalszą dystrybucję, w obszarze transportu drogowego, kolejowego, morskiego, powietrznego lub wszelkich innych rodzajów transportu produktów mrożonych / chłodzonych, a także produktów transportowanych w warunkach otoczenia. Wymagania standardu nie obejmują procesów produkcyjnych i przetwórstwa, stąd też jest on narzędziem zapełniającym lukę jakościową pomiędzy producentami produktów spożywczych oraz detalicznymi sprzedawcami, a także ogniwem łączącym konsumenta z producentem.

Wymagania standardu IFS Logistics określone zostały w sześciu obszarach:
- odpowiedzialność wyższego kierownictwa, obejmująca wymagania dotyczące polityki jakości przedsiębiorstwa, struktury organizacyjnej, orientacji na klienta oraz przeglądu zarządzania,
- system zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu, obejmujący wymagania dotyczące systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point - Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli), a także wymagania dotyczące dokumentacji systemu i utrzymywania zapisów związanych z jakością i bezpieczeństwem produktu,
- zarządzanie zasobami, obejmujące wymagania dotyczące szkoleń, utrzymania higieny personelu, zaplecza socjalnego,
- realizacja usług, obejmująca wymagania dotyczące przeglądu umów zawieranych z klientami, komunikacji z klientami, nadzoru na dostawcami, zapewnienia identyfikowalności produktów, nadzoru nad infrastrukturą i wyposażeniem stosowanym w procesach transportu i magazynowania, ochrony przed szkodnikami, postępowania z odpadami, higieny pomieszczeń, procesów magazynowania i transportu,
- pomiary, analizy i doskonalenie, obejmujące wymagania dotyczące auditów wewnętrznych, inspekcji pomieszczeń, nadzoru nad wyposażeniem do monitorowania i pomiarów, postępowania z reklamacjami, postępowania z niezgodnościami, wycofania wyrobów z rynku, zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz działań korygujących,
- ochrona żywności i inspekcje zewnętrzne, obejmujące wymagania dotyczące ochrony przedsiębiorstwa, a także zapewnienia bezpieczeństwa personelu oraz osób zewnętrznych odwiedzających przedsiębiorstwo.

 

Artykuł zawiera 17490 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 27 czerwiec 2019 14:29
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe