Zaloguj się

Wybór dostawcy dla przedsiębiorstwa z branży AGD

  •  Barbara Galińska, Ryszard Grądzki, Marta Twardowska
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Wybór dostawcy dla przedsiębiorstwa z branży AGD

W dobie silnej konkurencji rynkowej i rosnących wymagań klienta, który oczekuje, aby jego zamówienia były realizowane w jak najkrótszym czasie i po najmniejszych kosztach, utrzymanie wiodącej pozycji lidera nie jest możliwe bez wykorzystywania nowoczesnych technologii produkcji i technik zarządzania. Obszary te mają decydujący wpływ na efektywne funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. Odpowiednia koordynacja przepływów materiałowych w firmie oraz zapewnienie krótkich terminów realizacji zamówień należą do kluczowych kompetencji, które pozwalają na skuteczną walkę o klienta.

Zaopatrzenie jest jednym z najważniejszych ogniw łańcucha logistycznego. W ramach działalności produkcyjnej przedsiębiorstwo musi być zaopatrywane z zewnątrz w materiały i surowce, a ich jakość i cena mogą decydować o jakości wyrobu finalnego oraz o uzyskiwanych wynikach finansowych. Celem zakupu jest koordynacja procesów przepływu dóbr niezbędnych do realizacji planów wytwórczych tak, aby były one dostarczone do zakładu w odpowiednim momencie. Logistyka w sferze zaopatrzenia obejmuje czynności związane z przyjęciem ładunków do magazynu, sprawdzeniem prawidłowości realizacji zamówień, składowaniem, transportem wewnątrzzakładowym, planowaniem, sterowaniem i kontrolą przepływu materiałów i informacji. Składa się na nią także zarządzanie zakupem. Odgrywa ona kluczową rolę, gdyż proces usatysfakcjonowania klienta rozpoczyna się właśnie od zaopatrzenia. A od zadowolenia nabywcy zależy sukces przedsiębiorstwa i jego pozycja rynkowa na tle konkurencji.

Istota procesu zaopatrzenia
Pojęcie "zaopatrzenie" w literaturze przedmiotu bywa różnie definiowane. Można je interpretować na kilka sposobów, w tym między innymi, jako:

  • służby własne przedsiębiorstwa (komórka bądź inna jednostka organizacyjna),
  • całość systemu obejmującego zaopatrzenie własne, dostawców zewnętrznych oraz powiązania między nimi,
  • czynność zaopatrywania, czyli zespół działań prowadzących do dostarczania dóbr na miejsce w odpowiednim czasie, ilości i stanie; właściwym miejscem jest miejsce przetwarzania towarów bądź miejsce ich sprzedaży; odpowiedni czas oznacza dostawę w takim momencie, aby nie występowały przestoje produkcyjne.

Zaopatrzenie w przedsiębiorstwie odgrywa znaczącą rolę. Jego głównym zadaniem jest przygotowanie określonych towarów, w niezbędnej ilości i asortymencie, o określonej jakości, we właściwym czasie i miejscu, przy zachowaniu kryterium racjonalizacji kosztów. "Zakupy zaopatrzeniowe" to powszechnie używany termin, który odpowiada za pozyskiwanie materiałów, półfabrykatów, części i usług poprzez nabywanie lub dzierżawienie. W literaturze przedmiotu zazwyczaj używa się pojęć "zakupy" i "zaopatrzenie" jako określeń bliskoznacznych, których celem jest zagwarantowanie, aby materiały niezbędne do zachowania ciągłości produkcji zostały dostarczone w momencie, gdy będą faktycznie potrzebne. Ponadto logistyka zaopatrzenia bardzo istotnie wpływa na proces podejmowania decyzji. Wiąże się to z opracowaniem koncepcji działań, czyli strategii zaopatrzenia. Strategia firmy to: "koncepcja systemowego działania, polegająca na formułowaniu zbioru długookresowych celów przedsiębiorstwa i ich modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w jego otoczeniu, określaniu zasobów niezbędnych do realizacji tych celów oraz sposobów postępowania, zapewniających optymalne rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów w celu elastycznego reagowania na wyzwania rynku i zapewnienia korzystnych warunków egzystencji i rozwoju przedsiębiorstwa". Strategia wskazuje organizacji drogę, kierunek działania. Aby przedsiębiorstwo mogło realizować strategie dedykowane danemu obszarowi działalności (zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż, marketing, finanse) musi odpowiednio przekształcić strategię ogólną. Z powyższego wynika, że jednym z aspektów, który ma znaczenie strategiczne, jest zaopatrzenie, odgrywające podstawową rolę w kształtowaniu powiązań pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw.

 

Artykuł zawiera 31940 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w wtorek, 17 wrzesień 2019 12:49
Zaloguj się by skomentować