Zaloguj się

Zarządzanie projektami na tle wyzwań współczesnej logistyki

  •  Łapuńka Iwona, Pisz Iwona
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zarządzanie projektami na tle wyzwań współczesnej logistyki

Zmiana sposobu prowadzenia biznesu, wszechobecny outsourcing (usług, procesów, podprojektów, jak również niektórych funkcji), wyróżnianie w strukturach przedsiębiorstw zadań o charakterze rutynowym oraz zadań o charakterze unikalnym daje istotne przesłanki do wzmacniania roli projektów w podstawowej działalności przedsiębiorstw. Podejście procesowe, jak i podejście projektowe jest istotne z punktu widzenia utrzymania pozycji na rynku danego przedsiębiorstwa.

Procesy to działania wykonywane stale i w sposób powtarzalny (rutynowy), natomiast projekty charakteryzuje tymczasowość i unikalność. Coraz częściej przedsiębiorstwa podejmują obydwa rodzaje działalności, choć zwykle wyraźnie dominuje jeden z nich. Wiele organizacji (banki, przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe, szkoły, urzędy, itp.) pracuje głównie w trybie procesów, wykonując na co dzień rutynowe operacje. Operacje te (procesy) są doskonalone (optymalizowane) w sposób ewolucyjny i stosunkowo rzadko wymagają zasadniczych zmian. Natomiast tam, gdzie konieczne są radykalne zmiany, z reguły wymaga się podjęcia działań o charakterze projektów. Dotyczy to zarówno zmian natury inwestycyjnej, organizacyjnej, jak i restrukturyzacyjnej, zmian w systemie zarządzania czy też technologii wytwarzania, szczególnie w zakresie B+R, jak i wszelkich innych.
Zarządzanie projektami i wynikające stąd podejście projektowe odpowiada wymaganej w ostatnim czasie orientacji na klienta i na jego oczekiwania. Podejście projektowe jest rezultatem dostosowywania się grup produktów czy nawet poszczególnych produktów do specyficznych wymagań klienta. Stanowi właściwy sposób wprowadzania wewnętrznych zmian o charakterze organizacyjnym, nowych rozwiązań infrastrukturalnych, organizacji szkoleń, przygotowania inwestycji w aktywa trwałe, itp. Przesłanką do wdrażania zarządzania projektami w praktyce gospodarczej jest coraz większa liczba zmian i innowacji oraz coraz szybsze tempo ich wdrażania w przedsiębiorstwach, szczególnie w obszarze logistyki. Opracowanie nowych (lub reorganizacja istniejących) procesów logistycznych realizowanych w wymiarze mikro (pojedyncze przedsiębiorstwo) czy makro (w łańcuchu dostaw), angażowanie środków pieniężnych w infrastrukturę, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań z obszarów nowych technologii informatycznych, np. systemów telematycznych następuje w drodze projektów.
Względy teoretyczne do podejmowania rozważań na temat roli zarządzania projektami w logistyce, wynikają z faktu niewystarczającej skali pogłębionych rozważań w kwestii naukowego identyfikowania uwarunkowań obecnych i perspektywicznych w obszarze opracowań poświęconych tej problematyce. Tym bardziej, że sama logistyka jest dyscypliną stosunkowo młodą oraz ciągle poszukującą nowych rozwiązań. Zaś na aktualność problematyki wskazują z kolei względy praktyczne:
- w działalności gospodarczej, w tym i Polsce, coraz więcej firm przechodzi na zarządzanie projektami i przez projekty,
- stworzenie odpowiednich warunków sukcesu zarządzania projektami jest rzeczą niezwykle trudną oraz wymagającą dużej wiedzy i doświadczenia. Skuteczne zarządzanie projektami to ciągłe i systematyczne rozwiązywanie pojawiających się problemów oraz niwelowanie skutków zagrożeń.

 

Artykuł zawiera 33510 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w środa, 18 wrzesień 2019 12:51
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe