Zaloguj się

Wielokryterialna ocena efektywności ekonomicznej projektów logistycznych - cz. 1

  •  Łapuńka Iwona, Pisz Iwona
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Wielokryterialna ocena efektywności ekonomicznej projektów logistycznych - cz. 1

Jednym z podejmowanych rodzajów przedsięwzięć w obszarze logistyki są projekty inwestycyjne. Inwestowanie to od wieków podstawowy przejaw aktywności przedsiębiorstw w sferze biznesu, ostatnio coraz częściej odpowiedzialny za rozwój funkcji logistycznych w ramach łańcuchów dostaw. Niektóre z przedsiębiorstw inwestują, aby rozwijać swoją działalność, inne, aby móc ją kontynuować w dotychczasowych rozmiarach lub dostosować do zmieniających się warunków w otoczeniu. Jednak zawsze kryterium trafności podejmowanych decyzji sprowadza się do powiększania wartości przedsiębiorstwa.

Wobec tego, istotnym jest fakt, iż zakres rzeczowy inwestycji realizowanych w ramach projektów logistycznych powinien być zgodny ze strategią działania całego przedsiębiorstwa i/lub danego łańcucha dostaw. W konsekwencji należałoby odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie: czy inwestycja realizowana w ramach projektu logistycznego jest opłacalna przy planowanej strukturze jego finansowania? Nad wyraz koniecznym wydaje się wówczas preliminowanie inwestycji, jak i przeprowadzenie całościowej oceny efektywności projektu logistycznego.

Problem oceny efektywności ekonomicznej projektów
Problem oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych jest przedmiotem rozważań, nie tylko w licznych pracach z zakresu rachunkowości zarządczej, ale i publikacjach z zakresu teorii wspomagania procesów decyzyjnych. Rzadko przy tym osiągana jest pełna zgodność poglądów. Różnice dotyczą nie tylko sposobu rozumienia, a w konsekwencji definiowania podstawowych pojęć, ale także samego sposobu przygotowania procedur służących do oceny efektywności inwestycji.
Planowanie projektu logistycznego z punktu widzenia teorii wspomagania procesów decyzyjnych może być ujmowane jako selektywny sposób uzyskiwania i przetwarzania informacji, umożliwiający podjęcie trafnej decyzji dotyczącej jego realizacji lub zaniechania. Podstawowymi efektami opracowania i wdrożenia planu projektu powinny być: ograniczenie niepewności, oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń i szans (możliwości), a w konsekwencji zmniejszenie ryzyka podjęcia błędnych decyzji inwestycyjnych.
Istotą planowania inwestycji w ramach projektu logistycznego jest nie tylko wyznaczenie sposobów i metod oceny efektywności przedsięwzięcia, ale przede wszystkim kompleksowe podejście do sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa. Tak pojęte planowanie pozwala wybrać, spośród wielu możliwości te, które będą korzystne z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa.
Funkcje kontrolne w planowaniu projektów nie sprowadzają się do kontroli prowadzonej przez organy zewnętrzne; wykorzystanie informacji zwrotnych stosowane jest do kontrolowania zależności między realizacją poszczególnych etapów zaplanowanych działań a ich założeniami. Kontrola zakłada trafność planów i działa jako system sprzężeń pomiędzy zamierzonymi celami projektu a ich realizacją.
Efektywność, zgodnie z powszechnie przyjętą definicją [1], jest to rezultat podjętych działań, opisywany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Oznacza najlepsze efekty produkcji, dystrybucji, sprzedaży, promocji.

 

Artykuł zawiera 26330 znaków.

Wielokryterialna ocena efektywności ekonomicznej projektów logistycznych - cz. 2

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 16 październik 2019 16:00
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe