Zaloguj się

Model sterowania rynkiem usług transportowych w Polsce. Konsekwencje licencjonowania

  •  Leszek Rydzak, Tomasz Guz, Zbigniew Kobus, Halina Pawlak, Ryszard Kulig
  • Kategoria: Transport i spedycja
Polecamy! Model sterowania rynkiem usług transportowych w Polsce. Konsekwencje licencjonowania

Od początku lat 90. XX wieku do chwili obecnej na rynku usług transportowych zaszło wiele gruntownych zmian, związanych głównie z procesem akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej. Droga Polski do członkostwa w Unii rozpoczęła się bowiem zaraz po upadku komunizmu i choć w 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii, to trwa ona nadal. Cała Unia Europejska ulega ciągłym i głębokim przemianom, które sprawiają czasami wrażenie chaotycznych.

Niniejsza publikacja jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy zmiany te są rzeczywiście chaotyczne, czy uporządkowane, a jeśli są uporządkowane, to jaki jest ich kierunek. Pytanie to jest niezmiernie ważne, gdyż znalezienie odpowiedzi na nie jest warunkiem koniecznym jakiegokolwiek przewidywania stanu rynku transportu w przyszłości, a przecież na przewidywaniu przyszłości opiera się cała działalność przedsiębiorcza człowieka, nie tylko w dziedzinie transportu. Spróbujmy podjąć próbę znalezienia odpowiedzi na to pytanie, opierając się na teorii układów samodzielnych Mazura. Źródeł tej teorii należy się doszukiwać jeszcze w fundamentalnych dla nauk systemowych pracach Norberta Wienera, czy Claude Shannona. Choć w różnorodnych pracach przeglądowych dotyczących teorii zarządzania do dzisiaj można spotkać wzmianki o mazurowskiej teorii układów samodzielnych, to nie jest ona teorią wiodącą w nauce o zarządzaniu. Mimo upływu lat i ogromnego postępu, jaki się w tej nauce dokonał, nie straciła ona na aktualności do dzisiaj, co stanowi o jej wysokiej wartości. Nie jest ona jednak powszechnie znana w środowisku ludzi nauki, reprezentujących nauki o zarządzaniu. Tak więc niniejsza analiza rynku usług transportowych ma na celu również rozpropagowanie informacji o szkole mazurowskiej i jej dorobku.

Teoria układów samodzielnych Mazura
Teoria układów samodzielnych jest częścią nauki o sterowaniu. Przedmiotem jej zainteresowania są systemy (układy), czyli zbiory obiektów i zachodzących między nimi relacji. Sterowanie to wywieranie wpływu, organizowanie, oddziaływanie w kierunku wywołania zmiany, jest to wszelkie działanie, każda zmiana i każdy proces. Sterowanie jest synonimem terminów: zarządzanie czy kierowanie.
We współczesnej nauce, każda zmiana, oznacza zmianę poziomu informacji w układzie lub zmianę poziomu energii w układzie, lub zmianę poziomu materii w układzie. Współczesna nauka nie zna bowiem innych zmian. Zmiany poziomu energii i materii w układzie zachodzą równocześnie, stąd dla podkreślenia tego faktu często w literaturze systemowej pojawia się termin "energomateria".
Warunkiem wystąpienia procesu sterowania, jest pojawienie się informacji i jej przekazywanie, czyli komunikacja. Sama informacja jest wystarczająca do sterowania. Mówiąc ściślej, zmiana poziomu informacyjnego układu jest jedyną przyczyną uruchomienia procesu sterowania, a jego skutkiem są zmiany poziomów energetycznego i materialnego układu.

Artykuł zawiera 15590 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 25 październik 2019 12:37
Zaloguj się by skomentować