Zaloguj się

Organizacja transportu wewnątrzzakładowego w przedsiębiorstwie hutniczym

  •  Ewa Kulińska, Liliana Wojtynek, Małgorzata Gendera-Gruszka, Dariusz Masłowski
  • Kategoria: Transport i spedycja
Polecamy! Organizacja transportu wewnątrzzakładowego w przedsiębiorstwie hutniczym

Ujęcie holistyczne wewnątrzzakładowego systemu transportowego pozwala na zidentyfikowanie problemów warunkujących prawidłowy przebieg procesów logistycznych w przedsiębiorstwie hutniczym. Kompleksowe ujęcie wewnątrzzakładowego transportu, jako istotnej części łańcucha logistycznego, stanowi jeden z warunków skutecznego zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie hutniczym. Pozwala na identyfikację problemów warunkujących prawidłowy przebieg procesów logistycznych. Opracowanie uogólnionego modelu daje podstawę do skutecznego zarządzania procesem decyzyjnym w odniesieniu do części składowych oraz transportu wewnętrznego przedsiębiorstwa hutniczego. Wskazano na możliwości usprawnienia procesu transportu pod względem organizacyjnym oraz obniżenia całkowitych kosztów transportu. Zaproponowano uogólniony model transportu wewnątrzzakładowego przedsiębiorstwa hutniczego, który warunkuje proces decyzyjny.

Systemy transportowe w przedsiębiorstwie hutniczym - przegląd literatury
Przedsiębiorstwo hutnicze pod względem rodzajów procesów produkcyjnych i stosowanych technologii można zaliczyć do branży aparaturowej, to znaczy takiej, w której procesy produkcyjne mają charakter różnicujący. Oznacza to, że ze stosunkowo niewielkiej ilości surowców wytwarza się wiele wyrobów finalnych. Stalownia, w której powstaje produkt finalny procesu stalowniczego, jest przeważnie częścią składową większego przedsiębiorstwa hutniczego. Jej produkcja przeznaczona jest do dalszej obróbki. Odbywa się to na oddziałach: walcowni blach i walcowni rur, dla których stal stanowi wsad. Dopiero na tym etapie następuje obróbka stali i produkcja blach, rur, a następnie innych konstrukcji stalowych. Pełny cykl produkcyjny przedsiębiorstwa hutniczego realizowany jest w systemie logistycznym w następujących etapach: rozładunek złomu, magazynowanie i klasyfikacja złomu na hali złomowej, załadunek złomu do kadzi zasypowej za pomocą suwnic złomowych, przejazd stalowozu z kadzią z hali złomowej na halę pieców, transport kadzi ze złomem na poziom pieca, załadunek pieca złomem, praca pieca (czas wytopu około 50 minut), spust płynnej stali do kadzi, transport kadzi suwnicą lejniczą do pieca kadziowego, praca pieca kadziowego, dodawanie dodatków do wytopu, uszlachetnianie stali, transport kadzi z płynną stalą na stanowisko ciągłego odlewania stali, rozlewanie stali na kęsy, składowanie kęsów w magazynie, transport za pomocą suwnic i transporterów rolkowych. Realizacja cyklu produkcyjnego wymaga sprawnego przepływu, który warunkowany jest przez transport wewnętrzny. Podstawowym zadaniem transportu w przedsiębiorstwie jest przemieszczanie, w określonej przestrzeni, dóbr z miejsca nadania do miejsca ich odbioru. Istotą tego procesu jest świadome i celowe przemieszczanie przez człowieka dóbr przy udziale odpowiednich urządzeń. Pod pojęciem systemu transportowego rozumie się układ, który jest strukturą elementów o określonych charakterystykach, w których przemieszczanie obiektów wyrażone jest potokiem ruchu przepływających przez elementy tej struktury. System transportowy rozpatrywać należy w aspektach: technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym. Techniczna strona systemu transportowego obejmuje współpracujący ze sobą zbiór maszyn, urządzeń, torowisk, które pokonują przestrzeń wraz z ładunkiem lub bez, za pomocą siły. W aspekcie ekonomicznym jest to dążenie do sprawnego przemieszczania ładunków przy zużyciu jak najmniejszych kosztów. Aspekt organizacyjny systemu obejmuje dążenie do optymalnego połączenia strony technicznej i ekonomicznej transportu. Transport wewnętrzny (wewnątrzzakładowy), będący przedmiotem analizy, obsługuje przepływ materiałów, surowców i półfabrykatów wewnątrz przedsiębiorstwa poprzez procesy manipulacyjne przy załadunku i rozładunku dóbr w fazie magazynowania i produkcji oraz przemieszczania ich między poszczególnymi etapami procesu technologicznego. Procesy transportowo-ładunkowe w magazynach wykonywane są najczęściej przez wózki, podnośniki do palet, przenośniki suwnice itp. Faza produkcji obsługiwana jest przez transport produkcyjny, który związany jest ściśle i podporządkowany procesom technologicznym, charakterystycznym dla danego przedsiębiorstwa przemysłowego. Transport produkcyjny, w zależności od struktury przedsiębiorstwa, może dzielić się na transport wewnątrzwydziałowy i międzywydziałowy.
Wewnątrzwydziałowy transport obsługuje poszczególne stanowiska i utrzymuje ciągłość przepływów materiałów oraz surowców między stanowiskami. Z kolei transport międzywydziałowy zapewnia połączenie między wydziałami, składowiskami, magazynami czy punktami przeładunku. Transportowane są między nimi surowce, półfabrykaty oraz wyroby gotowe.

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 05 grudzień 2019 09:20
Zaloguj się by skomentować