Zaloguj się

Logistyka humanitarna i pomoc rozwojowa a skutki katastrof na przykładzie Sudanu Południowego

Polecamy! Logistyka humanitarna i pomoc rozwojowa a skutki katastrof na przykładzie Sudanu Południowego

Konflikt wewnętrzny, postępujące skutki katastrof oraz fatalne warunki społeczno-gospodarcze wpływają na pogorszenie się jakości życia mieszkańców Sudanu Południowego. Brak perspektyw na poprawę sytuacji, a także działania zbrojne bezpośrednio rzutują na stan infrastruktury państwa, a co za tym idzie, na sposób i jakość udzielanej pomocy potrzebującym. Przybiera ona formę zarówno humanitarną, związaną z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb życiowych, jak i żywnościowych, a także formę rozwojową, która ma na celu poprawę jakości życia w długim okresie.
Współcześnie coraz częściej eksponuje się logistykę i związane z nią koncepcje jako fundamenty efektywnej współpracy gospodarczej oraz zapewnienia bezpieczeństwa państwa, regionu i mieszkańców. Tym samym procesy, działania i komponenty logistyczne stanowią podstawę projektowanych działań, rozwiązań i scenariuszy, mających na celu przeciwdziałanie, minimalizację i eliminację negatywnych skutków katastrof.

W związku z powyższym, zasadniczym celem artykułu jest określenie roli, jaką pełni logistyka humanitarna oraz pomoc rozwojowa w Sudanie Południowym. Ponadto, niezbędne jest wskazanie wszelkich mankamentów realizowanych działań pomocowych oraz wyróżnienie komponentów, które wpływają na sytuację społeczno-gospodarczą mieszkańców. W artykule:

  • zaprezentowano teoretyczne aspekty odnoszące się do charakterystyki katastrof, istotę koncepcji logistyki humanitarnej w sytuacji katastrof, a także rolę pomocy rozwojowej w eliminacji ich skutków,
  • zdefiniowano główne podmioty zaangażowane w udzielanie pomocy, w tym wskazano głównego koordynatora humanitarnego łańcucha dostaw, który jest odpowiedzialny za realizowanie zadań w formie pomocy humanitarnej oraz rozwojowej w Sudanie Południowym,
  • podjęto próbę syntetycznej charakterystyki systemu transportowego Sudanu Południowego oraz sytuacji społeczno-gospodarczej państwa z perspektywy mieszkańców poszkodowanych przez katastrofy,
  • wskazano reaktywne działania podejmowane przez mieszkańców oraz podmioty zaangażowane w udzielanie pomocy w momencie wystąpienia katastrofy,
  • zaprezentowano ograniczenia, wyzwania i potencjał humanitarnego łańcucha dostaw w Sudanie Południowym.

Zagadnienia wprowadzające
Prowadząc rozważania związane z sytuacją Sudanu Południowego, niezbędne jest wyjaśnienie w pierwszej kolejności, czym jest katastrofa. Według ONZ [UNISDR 2009, s. 9] jest to "istotne zakłócenie w funkcjonowaniu zbiorowości lub społeczeństwa związane z rozprzestrzeniającym się cierpieniem ludzi, szkodami materialnymi, ekonomicznymi lub środowiskowymi, a także oddziaływaniem, które przekracza zdolność doświadczonych zbiorowości lub społeczeństwa do radzenia sobie przy wykorzystaniu swoich własnych zasobów". Podstawowa typologia katastrof dzieli je na doraźne oraz chroniczne. Biorąc pod uwagę związki logistyki z odpowiedzialnością społeczną, do katastrof chronicznych należy zaliczyć między innymi niedobór wody pitnej, brak bezpieczeństwa żywnościowego, deficyt opieki zdrowotnej itp. Natomiast na katastrofy doraźne składają się katastrofy naturalne oraz wywołane przez człowieka, które można nazwać antropogenicznymi. Niniejszy podział nie jest jedynym dostępnym w literaturze przedmiotu. Niemniej jednak autor artykułu uznaje go za najbardziej adekwatny do przeprowadzenia dalszej analizy.
Wobec występujących katastrof naturalnych bądź chronicznych prowadzone są działania mające na celu niesienie ulgi poszkodowanym, a także niwelowanie negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz infrastrukturalnych. Podstawową formą działania realizowaną przez zaangażowane podmioty jest pomoc humanitarna. Jest ona najważniejszym przejawem solidarności międzyludzkiej o charakterze powszechnym, która stanowi obowiązek moralny [Konsensus europejski w sprawie pomocy humanitarnej]. Polega głównie na ratowaniu i ochronie życia w sytuacji występowania katastrof [Polska Pomoc]. Pojęciem szerszym od terminu pomocy humanitarnej jest pomoc rozwojowa, która stanowi odmienną formę działania mającego na celu przeciwdziałanie, minimalizowanie oraz eliminowanie skutków katastrof. Jest ona rozumiana jako świadczenie szerokiej gamy usług przy wykorzystaniu podmiotów administracji publicznej. Jest to także każdy rodzaj transakcji związanej z promocją rozwoju ekonomicznego oraz bogactwa [OECD].

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 05 grudzień 2019 09:19
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe