Zaloguj się

Determinizm finansowy w efektywnej logistyce - projekt inwestycyjny

Polecamy! Determinizm finansowy w efektywnej logistyce - projekt inwestycyjny

Teoretycy i praktycy zarządzania wskazują na różnorodne ilościowe i jakościowe kryteria oceny sukcesu przedsiębiorstwa. Za miarę ilościową uznaje się zyski, przychody, liczbę zatrudnionych, udział w rynku, perspektywy rozwoju, ROE, ROI i wiele innych. Jakościowe miary oceny sukcesu przedsiębiorstwa obejmują satysfakcję przedsiębiorcy wyrażoną jego rolą przywódcy i zdolnościami do adaptacji całej organizacji. Czy zatem determinizm daje nam przewagę w podejmowaniu racjonalnych decyzji, a na ile probabilistyka staje się jedynym słusznym narzędziem oceny i - jeżeli są jego przesłanki - to w jakich obszarach?

Zrozumiałe jest skupianie się na danych liczbowych i wskaźnikach obrazujących stan rzeczywisty dawniej i obecnie. Możliwość porównania daje badaczom możność kreowania udoskonalonych rozwiązań, wspomagających działania jednostek organizacyjnych. Stąd też kluczem do sukcesu firmy staje się wiarygodność oceny sytuacji finansowej wyrażona rzetelnym sprawozdaniem finansowym. Rzetelne sprawozdanie finansowe, wbrew przypuszczeniom, daje nie tylko samoistną ocenę równowagi aktywów finansowych i ocenę periodyzacji kapitału obrotowego - ma też wymiar spekulatywny w obrębie zarządzania kosztami działań poprzez ujęcie danych historycznie. Stanowi zatem również o tworzeniu wartości niematerialnej, mającej zasadniczy wpływ na efektywność rachunkowości zarządczej. Celem artykułu jest ustanowienie filozofii rachunkowości, która deterministycznie może wpływać na efektywność zarządzania łańcuchem dostaw poprzez analizę ryzyka inwestycyjnego projektu.

Struktura zarządzania ryzykiem inwestycyjnym
Należy przeprowadzić analizę wrażliwości projektu inwestycyjnego w relacji do wariantu bazowego inwestycji, przy uwzględnieniu zmian stopy dyskontowej i czasu eksploatacji inwestycji. System informacji w zarządzaniu ryzykiem inwestycyjnym obejmuje źródła, sposoby i środki zbierania potrzebnych informacji, metody ich opracowywania i przekazywania oraz zasady ich przepływu i ochrony. Sprawozdanie finansowe stanowi dla inwestora informację o aktualnym i przewidywanym statusie finansowym, który na podstawie zmiennych rynkowych daje obraz scenariusza zwrotu w oczekiwanym czasie; stanowi też informację o możliwej kontynuacji działalności i stopniu ryzyka inwestycyjnego. W artykule postawione są kluczowe pytania w obszarze subdyscyplinarnej filozofii rachunkowości:

1. Jakie elementy są kluczowe w prognozowaniu sukcesu inwestycyjnego, czyli na ile dane liczbowe mogą być przydatne w zarządzaniu ryzykiem?

2. Czy analiza dynamiczna bilansu daje właściwe przesłanki do identyfikacji prospektywnej poprzez wartość godziwą i analizę trendu? Czyli tym samym:

3. Na ile miarodajne może okazać się redefiniowanie wartości szacunkowych, czy wręcz niemierzalnych, jako wartości niematerialne?

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 02 styczeń 2020 13:56
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe