Zaloguj się

Optymalizacja potencjału podsystemu obsługi transportowo-magazynowej przedsiębiorstwa

  •  Wasiak Mariusz
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Optymalizacja potencjału podsystemu obsługi transportowo-magazynowej przedsiębiorstwa

Coraz większa złożoność procesów logistycznych oraz powiązana z ich realizacją niepewność zmuszają do stosowania zaawansowanych metod obliczeniowych wspieranych technikami informatycznymi w zakresie akwizycji danych w czasie rzeczywistym, jak również ich późniejszej obróbki statystycznej. W metodach tych należy z oczywistych względów zachować kompromis między ich złożonością obliczeniową a jakością uzyskiwanych rozwiązań. Niezbędne jest również uwzględnianie zjawiska niepewności w realizacji procesów logistycznych.

Obecnie można stwierdzić istnienie zaawansowanych narzędzi telematycznych i informatycznych umożliwiających obserwację w czasie rzeczywistym przebiegu procesów logistycznych oraz zapewniających wsparcie decyzyjne w przypadku odchyleń realizacji procesu od założeń planistycznych. Natomiast ciągłego rozwoju wymagają metody numeryczne umożliwiające optymalizację przebiegu procesów logistycznych, w tym zwłaszcza metody pozwalające odwzorować niepewności towarzyszące realizacji procesów logistycznych.
W artykule przedstawiono propozycję stosowania opisanego w [14] modelu optymalizacji potencjału systemów logistycznych do wyznaczania potencjału technicznego i ludzkiego podsystemu obsługi transportowo-magazynowej przedsiębiorstwa. Opisane podejście zakłada wykorzystanie w tym zakresie optymalizacji statycznej, w której parametry modelu mogą być definiowane za pomocą rozkładów zmiennych losowych (podczas obliczeń możliwe jest generowanie zmiennych losowych lub uwzględnianie wartości średnich). Umożliwia to np. odwzorowanie niepewności co do wielkości przyszłego zamówienia, czy też czasu realizacji zadania przewozowego (niemożliwego do przewidzenia np. ze względu na ciągle zmieniające się warunki ruchowe).
W artykule potencjał systemu logistycznego jest rozumiany jako jego zasoby wraz z relacjami między nimi oraz zasady organizacji pracy, które umożliwiają realizację określonych przekształceń strumieni ładunków i związanych z nimi informacji. Przy czym zasoby w ujęciu najbardziej ogólnym utożsamiane są ze środkami, jakie są konieczne do osiągnięcia założonego celu, którym w badanym przypadku jest właściwa realizacja przekształceń strumieni ładunków oraz informacji. Natomiast zakres przekształceń strumieni ładunków i strumieni informacji w obszarze systemu logistycznego określa zadanie logistyczne.
Biorąc pod uwagę powyższe, realizacja zadań przez dany system wymaga, aby dysponował on niezbędnymi możliwościami w tym zakresie, przy czym możliwości te i ich wykorzystanie rozumiane są jako potencjał logistyczny.
Rolą logistyki jest dążenie do wzrostu efektywności ekonomicznej przepływów materiałowych występujących w gospodarce oraz poziomu ich realizacji. Stosuje się zatem różne metody, aby określić wymagany potencjał systemu logistycznego. Są to zarówno klasyczne metody stosowane w inżynierii systemów logistycznych, jak i różne metody modelowania.

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 11 grudzień 2019 12:40
Zaloguj się by skomentować