Zaloguj się

Usprawnienie systemu logistycznego wspomagającego wytwarzanie jako efekt działań opartych na koncepcji Kaizen

  •  Wiśniewski Cezary, Walczak Renata, Szawłowski Janusz, Piegat Justyna
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Usprawnienie systemu logistycznego wspomagającego wytwarzanie jako efekt działań opartych na koncepcji Kaizen

We współczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych sprawne funkcjonowanie procesów logistycznych staje się elementem ułatwiającym walkę konkurencyjną, a niekiedy wręcz jest warunkiem przetrwania firmy na rynku. Logistyka produkcji, rozumiana jako zbiór procesów (system) wspierania procesu produkcji w niezbędne do jego realizacji zasoby, obejmuje wszystkie czynności, które między innymi związane są z zaopatrzeniem produkcji w surowce i materiały, części, podzespoły, materiały eksploatacyjne oraz z fizycznym przemieszczaniem półwyrobów i wyrobów gotowych pomiędzy stanowiskami wytwórczymi, stanowiskami odkładczymi i magazynami międzyoperacyjnymi, a kończąc na magazynie zbytu.

Ze względu na coraz większą złożoność procesów wytwórczych, będących jednym z głównych elementów funkcjonalnych procesu produkcyjnego (obok procesów zaopatrzenia i dystrybucji) oraz z uwagi na coraz powszechniejszą realizację produkcji według indywidualnych wymagań klientów, ale w warunkach produkcji seryjnej, coraz większego znaczenia nabiera sprawny przebieg procesów logistycznych wspomagających wytwarzanie. Operacje logistyczne realizowane w trakcie wytwarzania z reguły nie tworzą wartości dodanej w produkcie, natomiast zużywają czas, zasoby finansowe, energię oraz zasoby pracy ludzi, maszyn i urządzeń. Dlatego ze względu na dążenie do wzrostu produktywności systemów wytwórczych oraz do obniżki kosztów wytwarzania niezwykle istotne jest ograniczenie, a nawet jeśli jest to ze względu na organizację i technologię wytwarzania możliwe, wyeliminowanie niektórych operacji logistycznych. W przypadku niemożliwości rezygnacji z wykonywania określonej operacji logistycznej należy przynajmniej starać się zredukować jej koszty, czas i zużycie innych zasobów.
Według filozofii Lean Manufacturing, która swoje źródło ma w koncepcjach wywodzących się z TPS (Toyota Production System) wszystko, co nie dodaje wartości do produktu, tzn. wszystko, za co nie chce płacić lub czego nie wymaga klient, jest stratą (po japońsku - muda). Z tego względu eliminacja strat w procesie wytwórczym i procesach go wspomagających jest najlepszym sposobem zwiększenia produktywności. W przedsiębiorstwach zarządzanych i funkcjonujących zgodnie z filozofią Lean i stosujących podejście Kaizen (z japońskiego: KAI - zmiana, ZEN - dobra, poprawa) dąży się do wyeliminowania 8 rodzajów czynników wywołujących straty produkcyjne, tzn.:

  • nadprodukcji,
  • nadmiernych zapasów,
  • zbędnych operacji transportowych,
  • zbędnych ruchów i działań,
  • zbędnych procesów,
  • bezczynności i oczekiwania,
  • wad wyrobów i procesów,
  • niewykorzystania potencjału i kreatywności pracowników.

Jak można zauważyć, aż 5 z tych czynników można powiązać bezpośrednio, a pozostałe pośrednio z działaniami logistycznymi występującymi w trakcie procesów wytwórczych. Wynika z tego wniosek, że usprawnienia wprowadzane szczególnie w obszarze logistyki wspomagającej wytwarzanie mogą przynieść przedsiębiorstwu bardzo duże korzyści w zakresie wzrostu produktywności, a co za tym idzie również korzyści finansowe.

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 11 marzec 2020 12:07
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe