Zaloguj się

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej podczas służby, ćwiczeń i szkoleń, a w szczególności podczas działań ratowniczo-gaśniczych są narażeni na pracę w nieprzewidywalnym środowisku. Szkodliwe oraz zmienne warunki wiążą się nie tylko z ryzykiem wypadku przy pracy, ale również z chorobami zawodowymi. Nie jest możliwe wykluczenie wszystkich szkodliwych i niebezpiecznych czynników występujących w pracy strażaków, dlatego warto pamiętać, że znajomość zasad bezpiecznej pracy oraz ich przestrzeganie może przyczynić się do minimalizacji ryzyka zdrowotnego nie tylko funkcjonariuszy, ale także ich rodzin.

Straż pożarna, jak sama nazwa wskazuje, jest grupą dyspozycyjną przeznaczoną przede wszystkim do walki z pożarami. Obecnie do jej zadań należy nie tylko rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, ale także prowadzenie działań z zakresu ratownictwa poszukiwawczego, wysokościowego oraz wodno-nurkowego i technicznego. Z powodu szerokiego zakresu działań, do których jest dysponowana PSP, w 2013 roku pożary stanowiły 31,8% spośród wszystkich interwencji. Mimo zmniejszającej się ekspozycji funkcjonariuszy na czynniki szkodliwe i niebezpieczne występujące podczas akcji gaśniczych (w roku 2012 - 183 888 pożarów, w roku 2013 - 126 426 pożarów), wciąż stanowią one zagrożenie dla życia i zdrowia strażaków oraz mogą być przyczyną chorób nowotworowych. W jaki sposób należy się przed nimi chronić? Jakich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy należy bezwzględnie przestrzegać, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania? Które z nich są zawsze przestrzegane przez strażaków, a które tylko czasami lub nigdy?

Wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w Państwowej Straży Pożarnej są regulowane przez szereg aktów prawnych, wśród których znajdują się, między innymi: ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, ustawa o ochronie przeciwpożarowej, kodeks pracy czy rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej. W wymienionych dokumentach zostały określone nie tylko szczegółowe warunki pełnienia służby podczas przebywania w strażnicach lub innych obiektach, ale także procedury zabezpieczenia medycznego funkcjonariuszy w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, szkoleń czy ćwiczeń oraz zasady wyposażenia strażaków w środki ochrony indywidualnej. Warto zaznaczyć, że za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służby w jednostkach podległych Komendzie Głównej odpowiedzialni są ich kierownicy.

Czynniki mogące powodować wypadki oraz charakterystyka zagrożeń związanych z pełnieniem służby w jednostkach ratowniczo-gaśniczych została zawarta w Międzynarodowej karcie charakterystyki zagrożeń zawodowych. Zgodnie z nią, strażak jest osobą wykonującą czynności ratowniczo-gaśnicze w trakcie różnego typu zdarzeń, takich jak pożary, katastrofy budowlane czy chemiczne oraz wypadki komunikacyjne. Głównym celem jego działań jest ratowanie życia, zabezpieczanie obiektów oraz minimalizacja szkód materialnych. Podstawowym sprzętem stosowanym w trakcie służby są samochody gaśnicze i samochody specjalne, przyczepy, jak również piły do drewna, betonu i stali, sprzęt pływający, nożyce, rozpieraki, sprzęt ratownictwa chemicznego, wysokościowego czy sprzęt burzący. Funkcjonariusze używają także sprzętu do podawania wody i piany, sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz sprzętu pomiarowego i wykrywającego, czy sprzętu niezbędnego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 19 marzec 2020 15:47
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe