Zaloguj się

Transport i ICT jako obszar smart city

  •  Anita Fajczak-Kowalska, Magdalena Kowalska, Bożena Szczucka-Lasota
  • Kategoria: Transport i spedycja
Polecamy! Transport i ICT jako obszar smart city

Celem artykułu jest teoretyczno-empiryczne przedstawienie transportu i ICT (ang. Information and Communication Technologies) jako obszaru smart city. W części teoretycznej artykułu przedstawiono idee i pojęcie smart city, scharakteryzowano jeden z obszarów smart city - transport i ICT (smart mobility) oraz charakter inwestycji w sektorze ICT. W części praktycznej pracy zaprezentowano rozwiązania z zakresu transportu i ICT jako jednego z obszarów smart city, wykorzystywane w mieście Edynburg. Próbę przybliżenia powyższych zagadnień podjęto ze względu na ich ciągły rozwój oraz atrakcyjność.

Urbanizacja to jeden z najważniejszych procesów społecznych. Definiowana jest jako proces koncentracji ludności w określonych punktach przestrzeni geograficznej, głównie na obszarach miejskich. Obszary zurbanizowane zajmują 2% powierzchni Ziemi, zużywają około 75% energii produkowanej na świecie oraz odpowiadają za około 80% emisji dwutlenku węgla. Według Światowej Organizacji Zdrowia, liczba ludności na świecie do 2050 roku podwoi się, a tereny miejskie zamieszkiwać będzie 70% całej populacji. Miasta borykają się z problemami natury środowiskowej, ekonomicznej, społecznej oraz przestrzennej. Występują wzmożone zapotrzebowania na media (takie jak: energia, gaz, woda), mieszkania, usługi transportowe oraz poważne ograniczenia przestrzeni publicznej. Wobec powyższego niezwykle istotne są wysoce efektywne rozwiązania, które będą generowały zrównoważony wzrost gospodarczy i dobrobyt społeczny oraz znajdowały odzwierciedlenie w poprawie jakości życia mieszkańców obszarów miejskich. Do rozwiązań tych zaliczyć można model smart city (w prostym tłumaczeniu - inteligentne miasto), oparty na inwestycjach bazujących w szczególności na zaawansowanych technologiach oraz innowacyjnych rozwiązaniach z sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych - ICT.

Idea smart city
Termin smart city w ostatnich latach jest popularnym przedmiotem badań naukowych. Stanowi on również element strategii działania podmiotów prywatnych oraz modeli biznesowych. Koncepcja smart city wywodzi się z idei zrównoważonego rozwoju i strategii "Europa 2020", według której obszary zurbanizowane mają odegrać znaczącą rolę we wdrażaniu innowacyjnych strategii poprzez wykorzystywanie potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych - technologii ICT. Literatura przedmiotu nie określa jednoznacznej definicji smart city. Smart city charakteryzowane jest jako nowy model efektywnego zarządzania miastem, który przyczynia się do rozwoju ośrodków miejskich poprzez stymulowanie wzrostu gospodarczego, wspieranie ekologicznych rozwiązań oraz innowacji. Pojęcie to opisywane jest również jako nowatorska myśl ukierunkowana na nowoczesne zarządzanie miastem (obszarem miejskim), przy wykorzystywaniu środków technicznych, jakie oferują najnowsze technologie (w tym IT), zgodnie z zasadami ekologii, przy zachowaniu tendencji do oszczędności zasobów i uzyskiwania spodziewanych efektów. Według austriackich naukowców z Vienna University of Technology model smart city wyodrębnia sześć obszarów, które w dużej mierze tożsame są z wymiarami rozwoju zrównoważonego. Wyróżnione obszary, których opis przedstawiono w tabeli 1, to:

  • inteligentna gospodarka (smart economy) - konkurencyjność,
  • inteligentna mobilność (smart mobility) - transport i ICT,
  • inteligentne środowisko (smart environment) - zasoby naturalne,
  • inteligentni ludzie (smart people) - kapitał społeczny i ludzki,
  • inteligentne warunki życia (smart living) - jakość życia,
  • inteligentne sprawowanie władzy (smart governance) - partycypacja.

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

O smart city pisaliśmy więcej w Czasopiśmie Logistyka nr 5/2019.
E-wydanie czasopisma jest dostępne w naszej ofercie!

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 18 maj 2020 10:51
Zaloguj się by skomentować