Zaloguj się

Innowacyjny środek transportu - Hyperloop jako odpowiedź na współczesne problemy komunikacyjne

Polecamy! Ilustracja: Pixabay Ilustracja: Pixabay

Celem artykułu jest teoretyczno-empiryczne przedstawienie innowacyjnego środka transportu - Hyperloop. W pierwszej części zaprezentowano problemy, z którymi zmaga się współczesny transport oraz aspekt teoretyczny środka transportu - Hyperloop. Druga część artykułu ma charakter empiryczny. Przedstawiono w niej propozycję połączenia wybranych polskich miast za pomocą technologii Hyperloop, a następnie oszacowano czas przejazdu między miastami w wariancie optymistycznym oraz pesymistycznym przy użyciu tego środka transportu (Hypeloop’a).

Wprowadzenie
Transport to element gospodarki, który cechuje dynamiczny rozwój. Przyczyn tego zjawiska upatrywać można w rosnącej świadomości i wymaganiach konsumentów (wynikających z coraz lepszej jakości wykonania produktów i świadczonych usług) oraz wykorzystywania innowacyjnych technologii, które otwierają nowe możliwości w zakresie modyfikacji i wprowadzania niestereotypowych rozwiązań do aktualnego systemu transportowego. Współczesny transport zmaga się z wieloma problemami, m.in.: rosnącymi potrzebami transportowymi społeczeństwa, generowanymi kosztami czy negatywnym wpływem na środowisko naturalne.
Część barier dotykających współczesny transport można zniwelować, bądź w znaczącym stopniu ograniczyć, przez sięgnięcie po innowację w środkach transportu. Hyperloop to innowacyjny środek transportu, umożliwiający przemieszczanie osób lub ładunków z bardzo dużą prędkością, w oparciu o koncepcję zrównoważonego transportu. Technologia przewozów Hyperloop należy do niezwykle perspektywicznych.
Analitycy Markets and Markets prognozują, iż w 2022 roku wycena rynków przewozów Hyperloop sięgnie 1,35 mld USD. Eksperci przewidują, że do 2026 roku nastąpi wzrost wyceny rynku do poziomu 6,34 mld USD, a jego średnia dynamika przekroczy w tym okresie 47% rocznie.

Współczesne problemy komunikacyjne
Komunikację podzielić można na: transport oraz łączność. Ze względu na charakter artykułu, autorki skupiły się na samym transporcie - jako elemencie gospodarki cechującym się dynamicznym rozwojem oraz jednym z najważniejszych obszarów współczesnego życia, który związany jest z szeregiem negatywnych skutków. Potrzeby w zakresie przemieszczania współczesnego społeczeństwa ciągle rosną, generując tym samym coraz większą liczbę przewozów. Potrzeby transportowe definiowane są jako zgłaszane przez gospodarkę i społeczeństwo potencjalne, wyodrębnione spośród innych, potrzeby przemieszczania osób, ładunków i wiadomości w danym czasie na określoną odległość. Rosnące potrzeby transportowe skutkują rosnącą liczbą pojazdów, co powoduje zatłoczenie komunikacyjne ulic, utrudniające dostanie się w pożądane miejsce i wydłużające czas podróży (problem mobilności). Niezależność i dostępność, którą daje transport, nierozerwalnie związana jest z kosztami, jakie rozpatrywać można ze względu na ich wewnętrzny i zewnętrzny charakter.
Koszty wewnętrzne najczęściej rozumiane są jako ponoszone bezpośrednio przez użytkowników transportu oraz przewoźników. Koszty zewnętrzne natomiast to wszelkie koszty zużycia środków służących do wytworzenia usługi transportowej, które nie są ponoszone przez kupującego i wytwórcę usługi, ale przez podmiot trzeci, czyli ogół społeczeństwa. Należą do nich przede wszystkim koszty związane z negatywnym wpływem działalności transportowej na środowisko i życie człowieka.

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

O pojazdach Hyperloop pisaliśmy także w czasopiśmie Logistyka 3/2019.
E-wydanie czasopisma jest dostępne w naszej ofercie!

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 29 czerwiec 2020 15:45
Zaloguj się by skomentować