Zaloguj się

Wpływ podejścia projektowego na kompetencje współczesnego menedżera logistyki - cz. 2

Polecamy! Wpływ podejścia projektowego na kompetencje współczesnego menedżera logistyki - cz. 2

Obserwowane zmiany na rynku towarów i usług mają istotny wpływ na rozwój współczesnej logistyki oraz kompetencji współczesnych menedżerów logistyki. Szczególnie w kontekście zmian w podejściu do zarządzania przedsiębiorstwami poprzez różnorodne projekty będące pochodną zleceń klientów oraz inwestycji w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Podejście projektowe coraz częściej jest wprowadzane do praktyki przedsiębiorstw celem zwiększenia efektywności gospodarowania poprzez właściwe prowadzenie projektów. Przedstawione w pracy wyniki dotyczące aktualnego oraz pożądanego poziomu kompetencji menedżerów logistyki w przedsiębiorstwach z branży TSL obrazują kierunki zmian w obszarze kompetencji menedżerów logistyki. Stanowią wytyczne dla działań zarówno pracowników, jak i kadry zarządzającej tego typu przedsiębiorstw.

Badania kompetencji menedżerów logistyki w branży transport - spedycja - logistyka
W kontekście zmian w obszarze logistyki oraz wynikających stąd ról funkcji współczesnych menedżerów logistyki przeprowadzono badania mające na celu pomiar kompetencji logistyków w branży transport - spedycja - logistyka. Badania stanowią odpowiedź na rynkowe zapotrzebowanie dotyczące zatrudniania właściwych pracowników na właściwych miejscach o właściwych kompetencjach odpowiedzialnych za właściwą realizację określonych przedsięwzięć, w tym projektów logistycznych. Należy podkreślić, że pomiar kompetencji pracowników jest stosunkowo złożonym procesem. Można go przeprowadzić na podstawie zbioru obserwowalnych zachowań oraz testów kompetencyjnych. Pomocne tutaj będą metody obserwacji, metody wywiadu, indywidualne wywiady pogłębione oraz odpowiednie testy kompetencji. Dokonywanie pomiarów wymaga dużego zaangażowania badacza, przyjęcia właściwej skali ocen kompetencji, wyboru metody oraz narzędzia pomiaru kompetencji.
Celem zdiagnozowania aktualnego poziomu kompetencji oraz poziomu kompetencji oczekiwanych przez pracodawcę przeprowadzono badania na wybranej grupie przedsiębiorstw z branży transport - spedycja - logistyka. Obiektem zainteresowań autorek były kompetencje pracowników zatrudnionych na stanowisku spedytor, spedytor międzynarodowy, koordynator transportu, specjalista ds. planowania projektów, koordynator ds. rozliczeń usług, specjalista ds. obsługi klienta, specjalista ds. sprzedaży usług transportowych, koordynator działu spedycji krajowej, kierownik transportu, menedżer ds. rozwiązań logistycznych. Ze względu na charakter badań ograniczono liczbę przedsiębiorstw biorących udział w badaniu do 20 przedsiębiorstw z kraju. Docelowo planuje się zwiększenie liczby przedsiębiorstw, a co za tym idzie, nastąpi wzrost liczby osób biorących udział w badaniu. Przedsiębiorstwa reprezentujące branżę TSL zgodziły się na badania przy jednoczesnym zachowaniu poufności danych. Pracownicy przedsiębiorstw otrzymali zgodę od właściciela lub zarządu (w zależności od struktury organizacyjnej firmy) na udział w badaniu podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych. W badaniu wzięło udział w sumie 36 pracowników pełniących określone funkcje w wybranych 20 przedsiębiorstwach. Oznacza to, że w badaniu wziął udział co najmniej jeden pracownik z danej firmy. W przypadku przedsiębiorstw małych i średnich oraz dużych, zatrudniających powyżej 10 pracowników w badaniu uczestniczyli pracownicy na równorzędnych stanowiskach, odpowiedzialni za ten sam zakres zadań.

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 
 

Wpływ podejścia projektowego na kompetencje współczesnego menedżera logistyki - cz. 1

 
Ostatnio zmieniany w wtorek, 09 czerwiec 2020 14:54
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe