Zaloguj się

Wydłużenie terminu płatności w wyniku opóźnienia w przesłaniu dokumentów przewozowych

Wydłużenie terminu płatności w wyniku opóźnienia w przesłaniu dokumentów przewozowych TC Kancelaria Prawna / Freepik

Terminy płatności bywają kością niezgody między zlecającymi transport a przewoźnikami. W umowach mogą znaleźć się zapisy wskazujące na sytuacje, w których termin płatności zostanie przesunięty. Egzekwowanie ich może jednak nastręczać problemy i prowadzić do sporu z przewoźnikiem, który oczekuje zapłaty w czasie zgodnym z pierwotnymi zapisami zlecenia.

Ilustracją tego zjawiska jest spraa, z którą do kancelarii prawnej zwrócił się klient. Zawarł umowę na dostawę towaru z przewoźnikiem, który zrealizował ją terminowo i wystawił fakturę w dniu dostarczenia towaru.

- W treści umowy klient zawarł zapis, który uzależnia terminową zapłatę za usługę od dostarczenia oryginałów dokumentów przewozowych w terminie od 7 do 14 dni. W przeciwnym razie termin płatności może zostać wydłużony do 90 dni – tłumaczy Maurycy Kieruj, prawnik z TC Kancelarii Prawnej.

Ponieważ przewoźnik dostarczył dokumenty dopiero po 25 dniach, klient postanowił zastosować powyższy zapis i wstrzymać się z zapłatą. Przewoźnik go zakwestionował, a w związku z nieotrzymaniem zapłaty w terminie, wystawił klientowi noty obciążeniowe. Czy w tej sytuacji miał prawo do podważenia zapisów umowy?

Czas dostarczenia dokumentów kontra zapisy w umowie

Zasady płatności i terminy dostarczenia dokumentów związanych z wykonaniem umowy przewozu mogą być uregulowane w umowie zawartej między nadawcą i przewoźnikiem. W opisanym przypadku, jeśli zlecenie zawiera zapis dotyczący terminu dostarczenia oryginałów dokumentów (od 7 do 14 dni) oraz możliwość wydłużenia terminu płatności do 90 dni w przypadku opóźnienia, to zasady te powinny być respektowane.

– O ile termin uregulowany widełkowo „od 7 do 14 dni” można uznać za nieprecyzyjny, to nie jest on stricte postanowieniem kary umownej, w związku z tym zbyt daleko idące byłoby twierdzenie o nieważności postanowienia umownego w całości – komentuje Maurycy Kieruj, prawnik w TC Kancelarii Prawnej. 

Z drugiej strony maksymalny wskazany termin tj. 14 dni na dostarczenie przez przewoźnika dokumentów przewozowych po zakończeniu przewozu uznać należy za odpowiedni i możliwy do spełnienia.

Regulacje w umowie decydują o zastosowaniu kar

Jeżeli przewoźnik dostarczył dokumenty przewozowe po 25 dniach od dostarczenia towaru, a umowa przewiduje możliwość wydłużenia terminu płatności do 90 dni w przypadku przekroczenia terminu dostarczenia dokumentów, to zgodnie z postanowieniami umowy klient może wydłużyć termin płatności.

Natomiast jeżeli przewoźnik żąda wcześniejszej zapłaty lub wystawia noty obciążeniowe mimo przekroczenia terminu dostarczenia dokumentów, to warto sięgnąć do postanowień umowy i sprawdzić, czy taki scenariusz jest uregulowany.

– Jeśli umowa nie przewiduje takiej możliwości, przedsiębiorstwo może powołać się na postanowienia umowy i utrzymać termin płatności zgodny z warunkami umownymi, tj. termin wydłużony do 90 dni. Wobec powyższego niezasadne będą wezwania do zapłaty i noty obciążeniowe z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności bądź noty odsetkowe wystawiane przez przewoźnika za płatność w terminie 90 dni – komentuje Maurycy Kieruj z TC Kancelarii Prawnej.

W przypadku wątpliwości czy sporu, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, aby uzyskać dokładną interpretację postanowień umowy i określić, jakie są prawa i obowiązki obu stron.

Źródło: TC Kancelaria Prawna

Zaloguj się by skomentować