Zaloguj się

Logistyka - "modna moda" czy potrzeba czasu? - cz. 5

  •  Andrzej Wojciechowski
  • Kategoria: Logistyka

Artykuł wziął udział w IV edycji konkursu „Piórem logistyka.”

Integracja powyższych procesów w jednym systemie pozwala na kompleksowe zarządzanie przepływem dóbr oraz informacji przez wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie, a następnie agregacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie pozwala na analizowanie ich jako całości. Konsolidacja procesów prowadzi do utworzenia zintegrowanego łańcucha logistycznego.

System może być prosty lub bardziej złożony, wynika to z zakresu działalności firmy na rynku. Najbardziej złożone systemy logistyczne występują w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zwłaszcza przemysłowych. Jednak niezależnie od skali działalności gospodarczej, stopnia skomplikowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie występują w nim strumienie zaopatrzenia oraz strumienie dystrybucji, poprzez które przedsiębiorstwo ma kontakt z rynkiem. Z kolei wewnątrz przedsiębiorstwa wyróżnić można procesy transportu wewnątrzzakładowego, przeładunków (manipulacji), magazynowania, a także utrzymywania zapasów. Zależności te przedstawia rys. 2.

System logistyczny przedsiębiorstwa.

Rys.2. System logistyczny przedsiębiorstwa.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Ciesielski, Logistyka w strategiach firm, PWN, Warszawa 1999, s. 14.

System logistyczny przedsiębiorstwa tworzony jest zatem poprzez podsystemy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Podsystemy zaopatrzenia i dystrybucji są interfejsami łączącymi przedsiębiorstwo z jego otoczeniem zewnętrznym. Podsystem produkcji stanowi platformę spinającą powyższe podsystemy. Ponadto niezależnie od skali działalności gospodarczej oraz stopnia skomplikowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwach występują strumienie dostaw oraz strumienie sprzedaży, poprzez które przedsiębiorstwo ma bezpośredni kontakt z dostawcami i rynkiem (otoczenie zewnętrzne firmy).

Podsystem logistyki zaopatrzenia integruje procesy przepływów materiałów i informacji od dostawców działających na rynku zaopatrzeniowym do magazynów zaopatrzeniowych przedsiębiorstwa. Integracja ta sprowadza się przede wszystkim do synchronizacji dostaw produktów potrzebnych do produkcji, tak aby znalazły się we właściwym momencie ich wykorzystania oraz były zgromadzone w ściśle określonym czasie i miejscu, a kolejne partie materiałów były dostarczane do przedsiębiorstwa zgodnie z przygotowanym harmonogramem. Z tego powodu logistyka procesów zaopatrzeniowych jest często nazywana logistyką materiałową, której przypisuje się trzy zasadnicze funkcje: [3]

  • kompletność i jakość dostaw zasilających przedsiębiorstwo;
  • odpowiednią terminowość i cykliczność dostaw;
  • określoną niezawodność i skuteczność łańcucha dostaw.

Takie przestrzenne uwarunkowanie podsystemu zaopatrywania integruje z jednej strony otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa (dostawcy), a z drugiej stanowi pomost łączący ogniwo zaopatrzenia i logistykę produkcji.

Podsystem logistyki produkcji zajmuje się planowaniem, organizowaniem i kontrolowaniem przepływu surowców, materiałów, części i elementów kooperacyjnych podczas procesu produkcyjnego, począwszy od składów zaopatrzeniowych, poprzez pośrednie magazyny wydziałowe, gniazdowe, stanowiskowe, aż do końcowych magazynów wyrobów gotowych i zbytu. Podobnie jak w poprzednim podsystemie, także w logistyce produkcji występują:

  • fizyczne procesy przepływu i magazynowania;
  • strumienie informacyjne sterujące tymi przepływami.

Menedżerowie ds. logistyki produkcji zajmują się zatem zarządzaniem przepływami strumieni materiałowych w procesie produkcyjnym przedsiębiorstwa. Ich działania dotyczą więc projektowania kanałów przepływu i sterowania przepływami w procesie wytwórczym, transportu wewnętrznego i zapasów produkcji w toku. Przepływy fizyczne w sferze logistyki produkcji obejmują:

  • transport wewnętrzny surowców, materiałów, półfabrykatów, części zamiennych, a także wyrobów gotowych;
  • towarzyszące produkcji technologiczne czynności manipulacyjne;
  • tworzenie i utrzymywanie różnorodnych zapasów technologicznych oraz zapasów produkcji w toku.

Bezpośredni wpływ na logistykę produkcji ma ukształtowanie systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa, jak również ukształtowanie systemu planowania i sterowania produkcją. Podsystem logistyki produkcji powiązany jest z podsystem logistyki zaopatrzenia i podsystemem logistyki dystrybucji.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe