Zaloguj się

Outsourcing w logistyce - stan i perspektywy - cz. 1

  •  Światowiec Justyna
  • Kategoria: Logistyka
Celem artykułu jest wskazanie kierunków rozwoju outsourcingu oraz rynku usług logistycznych. W tym zakresie przedstawiona zostanie ewolucja outsourcingu na tle rozwoju funkcji logistyki w firmie oraz dokonany zostanie zarys najistotniejszych cech rynku logistyki kontraktowej. Outsourcing funkcji logistycznych staje się coraz mocniejszą alternatywą w stosunku do tradycyjnej, wertykalnie zintegrowanej firmy, samodzielnie organizującej i realizującej zadania transportowo -
magazynowe.
Rosnąca liczba partnerstw outsourcingowych na całym świecie przyczynia się do rozwoju bardziej elastycznych organizacji, opartych na rdzennych kompetencjach i wzajemnie korzystnych długoterminowych relacjach biznesowych. Ponad 60% firm znajdujących się na liście Fortune 500 wskazuje na fakt posiadania co najmniej jednego kontraktu, zawartego z tzw. trzecią stroną w zakresie usług logistycznych (tzw. third party logistics -
3PL). W wielu sektorach gospodarczych odnotowuje się wzrost liczby kooperacji outsourcingowych, przypadających na pojedynczą firmę na przestrzeni ostatnich lat. Czołowe koncerny, takie jak General Motors, DaimlerChrysler czy Wal-Mart, wykorzystują 30 lub więcej zewnętrznych operatorów logistycznych. Oblicza się, że w Polsce około 50% firm już zdecydowało się zlecać część lub całość swoich usług logistycznych firmom zewnętrznym, gdy w innych krajach europejskich czyni to nawet 90% przedsiębiorstw. Z jednej strony obserwuje się dążenia podmiotów gospodarczych do przekazywania coraz większego zakresu funkcji logistycznych na zewnątrz, z drugiej natomiast odnotowuje się wyraźny rozwój rynku usług logistycznych. Szacuje się, że polski rynek na kontraktową logistykę rośnie w tempie od 15% do 30% rocznie. Aktualny popyt na tym rynku oceniany jest na kwotę 5 mld euro, zaś popyt potencjalny nawet na poziomie dwukrotnie większym. Dynamiczny rozwój sektora usług transportowo -
spedycyjno -
logistycznych (TSL) odnotowuje się w wielu regionach świata i mimo okresowych spadków tempa wzrostu popytu, uzasadnionych ogromną wrażliwością sektora na wszelkie wahania ogólnej koniunktury gospodarczej, rynek usług TSL należy uznać za niezwykle perspektywiczny. Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych, według Amstrong & Associates, przeciętny roczny wzrost przemysłu 3PL w ostatniej dekadzie wynosił około 14,2%, przy czym w roku 2004 odnotowano wzrost dochodów sektora logistycznego aż o 16,3%, co jak na rynek tak rozwinięty jest wskaźnikiem bardzo wysokim (szczegółowe dane w rozbiciu na segmenty rynku 3PL zob. tab. 1). Uważa się przy tym, że szybki rozwój outsourcingu logistycznego w tamtym regionie jest następstwem przede wszystkim outsourcingu produkcyjnego oraz globalnego pozyskiwania surowców, co wiąże się z poszerzeniem obszaru działań wielu firm poza granice kraju i kontynentu.
Taka internacjonalizacja wpływa na coraz większą złożoność łańcuchów dostaw, a co za tym idzie -
wzrasta popyt na specjalistyczne kompleksowe usługi logistyczne. Oczywiście nie jest to jedyny motyw outsourcingu logistycznego. Przesłanek należy poszukiwać także we współczesnej koncepcji zarządzania tworzącej tzw. paradygmat "nowej decentralizacji" (lean production, business process reengineering, core competence) nakazujący przedsiębiorstwom dbałość o rdzenne kompetencje i przekazanie na zewnątrz organizacji funkcji o znaczeniu drugorzędnym. Skuteczność tego podejścia jest uzasadniona w kontekście współczesnych przemian w otoczeniu firm.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka", nr 3/2006.
Ostatnio zmieniany w czwartek, 14 grudzień 2006 19:43
Zaloguj się by skomentować