Zaloguj się

Konkurencyjna logistyka w branży płytek ceramicznych (na przykładzie Glazury Królewskiej SA)

  •  Pastuszak Zbigniew
  • Kategoria: Logistyka

Artykuł prezentuje wybrane rozwiązania logistyczne, umożliwiające uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej dzięki intensywnemu wykorzystaniu technologii informacyjnej oraz outsourcingu czynności logistycznych. Firma Glazura Królewska SA (GK SA), funkcjonuje w specyficznej sferze rynku budowlanego, skoncentrowanej na dostarczaniu materiałów wykończeniowych, stosowanych w końcowym etapie procesu inwestycyjnego oraz w pracach remontowych, w trakcie typowego użytkowania różnorodnych obiektów. Specyfika tej sfery wynika z procesów, które muszą być zrealizowane dla zaspokojenia potrzeb klientów. Glazura Królewska (tak jak inni producenci płytek ceramicznych) tworzy łańcuch dostaw, którego główne fazy prezentuje rysunek 1.
Płytki ceramiczne podlegają procesom dystrybucji albo poprzez własną sieć dystrybucji producenta, albo przy udziale pośredników, najczęściej prowadzących - w zależności od wolumenu - sprzedaż hurtową lub detaliczną. W obu przypadkach mamy do czynienia z problemem fizycznego przemieszczenia płytek od producenta do odbiorcy. W skład tego procesu wchodzą fazy logistyczne, które można określić jako:
1) załadunek u producenta,
2) operacje transportowe,
3) rozładunek:
- u klientów instytucjonalnych (sieci handlowe)
- u pośredników - w firmach prowadzących dodatkowe operacje logistyczne i dalszą dystrybucję,
4) magazynowanie,
5) operacje o charakterze cross docking (w analizowanym przypadku - konfekcjonowanie mniejszych i różnorodnych zamówień klientów końcowych z wykorzystaniem większych i jednorodnych dostaw płytek od ich producentów),
6) załadunek konfekcjonowanych zamówień u pośredników,
7) dystrybucja finalna,
8) sprzedaż odbiorcy końcowemu (indywidualnemu, sieciom sprzedaży detalicznej lub hurtowej).

Dotychczasowy model logistyczny Glazura Królewska SA realizuje obecnie większość procesów wchodzących w skład opisanego łańcucha dostaw w jednym regionie kraju, na Lubelszczyźnie, pozostawiając rozdrobnionym konkurentom pozostałe rynki, na których działają producenci płytek.
Analizując dotychczasowy model logistyczny działania Firmy (rysunek 2), warto zwrócić uwagę na skomplikowaną sieć powiązań logistycznych partnerów, współpracujących w łańcuchu dostaw, to jest producentów, dystrybutorów oraz klientów. W części tych procesów GK SA jest pośrednikiem, oferującym dystrybucję i usługi dodatkowe, zarówno producentom jak i klientom. Część z tych procesów realizowana jest poza systemem Spółki. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w przedstawionym (rysunek 2) układzie, wywołuje szereg perturbacji w kontaktach pomiędzy producentami płytek, a ich finalnymi odbiorcami. Można do nich zaliczyć:

1. po stronie dostawców:
- brak możliwości rozwinięcia ogólnopolskiej sieci dystrybucji i w konsekwencji konieczność skupiania się na wybranych rynkach, o ekonomicznie uzasadnionym wolumenie sprzedaży
- nastawienie na duże partie produkcyjne i wysokie poziomy zamówień
- brak elastyczności współpracy
- straty związane z nieprecyzyjnymi prognozami rynkowymi
- brak wystarczającej wiedzy na temat zmian potrzeb klientów
- inne problemy, wynikające z wydłużonego lub niesprawnego procesu przepływu informacji rynkowej i jej transformacji w informację produkcyjną

2. po stronie odbiorców:
- brak możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb
- brak szczegółowej informacji na temat trendów zmian oferty rynkowej producentów
- brak elastycznej i dostępnej sieci sprzedaży, itp.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2007.

Ostatnio zmieniany w środa, 09 kwiecień 2008 15:48
Zaloguj się by skomentować