Zaloguj się

Projekty logistyczne w outsourcingu usług logistycznych - cz. 1

  •  Kasperek Marek Szołtysek Jacek
  • Kategoria: Logistyka

Projekty logistyczne w outsourcingu usług logistycznych - cz. 2

Usługi logistyczne
Rosnące znaczenie logistyki we współczesnym sposobie gospodarowania, którego uwarunkowania stawiają przedsiębiorców przed koniecznością sprostania wymogom, stawianym zarówno przez konsumentów, jak i konkurentów (często o zasięgu globalnym), jest związane z powszechnym postrzeganiem logistyki jako źródła przewagi konkurencyjnej.

Przekonujemy się o takim podejściu do roli logistyki nie tylko na podstawie prasowych doniesień, referatów, wygłaszanych na sympozjach i konferencjach czy też opiniach praktyków. Zainteresowanie logistyką przekłada się również na wzmożony popyt na fachowców w tej dziedzinie - warto spojrzeć na ogłoszenia prasowe, w których poszukuje się logistyków, oferty krajowych i zagranicznych szkół, kształcących w tym zawodzie, wreszcie - na powstające coraz liczniej firmy logistyczne. W znakomitej swojej większości świadczą one usługi logistyczne. Według H. Brdulak, usługa logistyczna "związana jest najczęściej z wszelkimi działaniami w zakresie dystrybucji, transportu i magazynowania, mającymi na celu obniżenie kosztów przy utrzymanym poziomie obsługi jakościowej. Zakłada ona koncentrację firmy na funkcjach kluczowych (core competence), poprzez które jest ona rozpoznawana na rynku i zakupie innych usług od zewnętrznych zleceniobiorców”.

"Usługa logistyczna (Third Party Logistics) jest organizowana i świadczona przez specjalistyczna firmę, która zarządza systemem logistycznym innego przedsiębiorstwa, w odniesieniu między innymi do transportu i magazynowania. Menedżerowie firmy logistycznej zajmują się negocjacjami dotyczącymi trasowania przebiegu transportu, obsługi ładunku w fazie przewozu itp. Z drugiej strony, firmy logistyczne podpisują kontrakty dotyczące tylko efektywnego ekonomicznie, profesjonalnego procesu magazynowania i obsługi zapasów”. Usługą logistyczną jest, więc zorganizowane przez firmę zewnętrzną transportowanie i magazynowanie produktów logistycznych, łącznie z ich pełną obsługą formalno - prawną, jak również celną. Usługa logistyczna jest odpowiedzią na żądanie i potrzeby klienta, które wiążą się z dostarczeniem mu właściwego produktu we właściwym czasie, po odpowiadającej mu cenie, a także przy zachowaniu właściwego poziomu, jakości tej usługi. Jak zaznacza E. Gołembska, usługę logistyczną dodatkowo wyróżnia:
  • odejście od typowo wtórnego popytu na tę usługę, podczas gdy usługa transportowa świadczona jest w wyniku powstania wtórnego popytu na tę usługę
  • cena usługi logistycznej, która jest funkcją cen magazynowania, transportu oraz procesu obsługi klienta
  • podniesienie przez usługę logistyczną nie tylko wartości towaru, ale również podniesienie karencyjności na rynkach międzynarodowych.

Usługi logistyczne pozwalają w przedsiębiorstwie, które decyduje się powierzyć wykonywanie funkcji logistycznych wyspecjalizowanemu podmiotowi, na osiągnięcie konkretnych korzyści. Do nich należy zaliczyć:
  • bieżące wyrównanie skutków sezonowości popytu na produkty logistyczne drogą zawierania z producentami kontraktów, dotyczących gromadzenia i obsługi zapasów w magazynach regionalnych o niewykorzystanej powierzchni składowej
  • udoskonalenie rozmieszczenia infrastruktury logistycznej przez właściwe ułożenie baz magazynowych, a także stosowanie geograficznych uwarunkowań wyrównywania popytu i podaży na rynku
  • redukowanie lub obniżanie kosztów transportu drogą wykorzystywania multimodalnego, intermodalnego lub bimodalnego transportu w miejsce rozdrobnienia przewozu ładunku
  • wprowadzenie nowych produktów na rynek drogą badania popytu, przez szybkie dostarczanie małych partii produktu, ale jednocześnie w wielu punktach sprzedaży, w krótkim czasie. Taka forma usług logistycznych jest alternatywą dla dużych, kosztownych kampanii reklamowych, które organizowane są przez producentów towarów.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka” 6/2008.

 
Ostatnio zmieniany w wtorek, 18 wrzesień 2012 08:15
Zaloguj się by skomentować