Zaloguj się

Infrastruktura magazynowa w logistyce

  •  Wojciechowski Adam
  • Kategoria: Logistyka

Zmiany ustrojowe zachodzące w kraju pod koniec XX wieku i późniejszy akces Polski do Unii Europejskiej wpłynął korzystnie na rozwój gospodarki i jej umiędzynarodowienie. Krajowy rynek gospodarczy został szeroko otwarty i szybko dąży do wkomponowania się na wspólnym rynku unijnym. W tych nader sprzyjających warunkach rozpoczął się również szybki rozwój polskiej logistyki, dziedziny która według Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego (ELA) definiowana jest jako: „Zarządzanie procesami przemieszczania dóbr i/lub osób oraz działaniami wspomagającymi te procesy w systemach, w których one zachodzą”. Wszystkie procesy, zachodzące w logistyce przedsiębiorstw, w łańcuchach dostaw oraz sieciach logistycznych danego kraju, są ze sobą ściśle powiązane w wyniku eksploatacji istniejącej na jego obszarze infrastruktury logistycznej. Niezależnie od kryteriów klasyfikacji tej infrastruktury, jednym z ważniejszych jej ogniw jest infrastruktura magazynowa.

W wydawanym cyklicznie przez Instytut Logistyki i Magazynowania Raporcie o stanie logistyki w Polsce wykazano jednoznacznie, że infrastruktura magazynowa gwałtownie się rozwija. Na terenie naszego kraju umiejscowiono wiele inwestycji, związanych z budową nowoczesnych obiektów magazynowych. Przyrost nowych powierzchni magazynowych w Polsce w latach 2004 - 2007 przedstawiono na rysunku 1. Widać wyraźnie, że w kolejnych latach następował wyraźny przyrost nowoczesnych powierzchni magazynowych, a to oznacza, iż zapotrzebowanie stale rosło.
Trzeba jednak zauważyć, że ich rozmieszczenie na terenie kraju było zróżnicowane w poszczególnych województwach. W tabeli 1 zestawiono wielkości nowych powierzchni magazynowych według inwestorów w 2007 roku.
Z analiz przeprowadzonych przez firmę Cushman&Wakefield Polska, rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych rozwija się w Polsce szybciej, niż w innych krajach Europy Środkowowschodniej. Koniunktura wzrostowa na koniec roku 2007 nadal się utrzymywała, co zobrazowano na rysunku 2. Obserwowana w 2008 roku recesja na rynku gospodarczym z pewnością spowodowała także zahamowanie inwestycji w budownictwie, ale nie tak mocno, by ograniczyć całkowicie przyrost nowych powierzchni magazynowych. Należy domniemywać, że rozpoczęte inwestycje były i są kontynuowane.
Obserwując oddawane do użytku nowoczesne obiekty magazynowe można zauważyć, że charakteryzują się one podobnymi standardami. Są to głównie obiekty parterowe (fot. 1), przystosowane z jednej strony do obsługi przeładunkowej środków transportu drogowego, a z drugiej do wysokiego składowania. Na ogół posiadają moduły magazynowe o zróżnicowanej wielkości ze stanowiskami przeładunkowymi (fot. 2) z bramami segmentowymi, wyposażonymi w mostki ładunkowe napędzane oraz kurtyny uszczelniające. Obiekty mają zapewniony dostęp do wszelkich mediów, posiadają klimatyzację pozwalającą na dostosowanie warunków mikroklimatycznych do potrzeb magazynowanych asortymentów, sieć komputerową oraz system monitoringu. Z premedytacją nie wspomniałem o telefonii oraz Internecie, albowiem dostęp do nich nie nastręcza obecnie żadnego problemu, co umożliwia łączność bezprzewodowa. W Polsce mało jest już miejsc pozbawionych zasięgu w zakresie telekomunikacji.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2009.

 
Ostatnio zmieniany w wtorek, 11 wrzesień 2012 13:00
Zaloguj się by skomentować