Zaloguj się

Bezpieczeństwo pracy istotnym elementem ciągłości realizacji procesu

  •  Wojciechowski Adam
  • Kategoria: Logistyka

Na każdym etapie działalności gospodarczej mamy obecnie do czynienia z logistyką. Skuteczna realizacja procesów w logistyce - tak dystrybucji (dostaw), jak i produkcji - ściśle wiąże się z utrzymaniem oraz zachowaniem ich ciągłości. Wiele elementów ma wpływ na zachowanie ciągłości realizowanych procesów. Do jednego z najbardziej istotnych elementów zaliczyć należy bezpieczeństwo pracy. Zachowanie prawidłowych warunków pracy wymaga od uczestników procesów maksymalnego ograniczenia zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas ich realizacji. Zagrożenia mogące zakłócić realizowane procesy występują:
• podczas przemieszczania ładunków przez środki transportu dalekiego pomiędzy kolejnymi miejscami przeładunku i składowania zapasów
• w miejscach magazynowania zapasów.

Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniom bezpieczeństwa pracy dla zachowania ciągłości procesów logistycznych, a właściwie zagrożeniom mogącym wystąpić podczas ich realizacji w miejscach magazynowania zapasów, a które mogą zakłócić przebieg tych procesów. Grupy zagrożeń zdefiniowane dla źródeł ich powstawania, w odniesieniu ogniwa procesów magazynowania, przedstawiono na rysunku 1.

Elementami realizowanych procesów, bezpośrednio stwarzającymi zagrożenia, są
• obiekty magazynowe
• urządzenia magazynowe
• środki transportu zewnętrznego i wewnętrznego
• przemieszczane i składowane zapasy
• człowiek.

Każdy z elementów procesu stwarza z racji swojej konstrukcji i ruchu szeroką gamę zagrożeń bezpieczeństwa pracy, które potęgowane są w wyniku dynamicznej i ciągłej zmiany położeń względem siebie niektórych z tych elementów. Zagrożenia te zidentyfikować można podczas:
• manewrowania środkami transportu
• realizacji czynności przeładunkowych
• wykonywania czynności manipulacyjnych związanych z przyjęciem i wydaniem zapasów
• składowania zapasów
• prowadzenia prac kompletacyjnych
• wykonywania czynności pomocniczych.

Zachowanie ciągłości prac realizowanych podczas manewrowania środkami transportu zakłócić mogą następujące zagrożenia:
• kolizja dwóch środków transportu zewnętrznego (dalekiego)
• kolizja środka transportu zewnętrznego ze środkiem transportu wewnętrznego
• potrącenie, przejechanie lub przygniecenie człowieka przez środek transportu zewnętrznego lub wewnętrznego
• upadek człowieka ze środka transportu zewnętrznego lub wewnętrznego
• upadek człowieka ze stanowiska przeładunkowego
• upadek ładunku ze skrzyni środka transportu dalekiego
• przetoczenie się pojazdu niewłaściwie zabezpieczonego na czas postoju itp.

Podczas realizacji czynności przeładunkowych zidentyfikować można następujące zagrożenia:
• przygniecenie człowieka środkiem transportu dalekiego
• uszkodzenie kończyn górnych przy otwieraniu skrzyń ładunkowych środków transportowych
• przygniecenie człowieka ładunkiem podczas otwierania skrzyni ładunkowej środka transportu zewnętrznego
• przygniecenie człowieka ładunkiem spadającym ze środka transportu wewnętrznego
• uszkodzenie ciała na skutek upadku ze stanowiska przeładunkowego bez lub wraz z kierowanym pojazdem
• uszkodzenia kończyn ostrymi krawędziami opakowań lub towarów
• uszkodzenie kończyn dolnych na skutek uszkodzenia opakowań i rozsypania się towarów
• uszkodzenia ciała lub wzroku na skutek manipulowania zapasami w nieszczelnych opakowaniach lub uszkodzenia opakowań podczas manipulowania
• uszkodzenie kończyn dolnych na skutek przesunięcia się niewłaściwie ustawionego mostka ładunkowego lub niewłaściwie zabezpieczonego pojazdu
• przygniecenie człowieka ładunkiem przy ręcznym wykonywaniu czynności przeładunkowych
• uszkodzenie ciała na skutek potknięcia się lub poślizgnięcia się
• uszkodzenie ciała lub układu kostnego na skutek niewłaściwego sposobu dźwigania ładunków
• uszkodzenie ciała lub wzroku podczas przeładunku towarów pylistych i/lub żrących na skutek niestosowania odpowiednich ochron osobistych.

Realizację ciągłości wykonywania czynności manipulacyjnych związanych z przyjęciem i wydaniem zapasów oraz prac kompletacyjnych zakłócić mogą zagrożenia takie, jak:
• uszkodzenie kończyn, zwłaszcza górnych, ostrymi krawędziami wyrobów lub opakowań przy przemieszczaniu zapasów (liczenie, ważenie itp.)
• uszkodzenie ciała lub wzroku na skutek manipulowania zapasami w nieszczelnych opakowaniach lub ich uszkodzenia oraz na skutek manipulacji ładunkami niezgodnie z oznakowaniem umieszczonym na opakowaniu
• przygniecenie kończyn dolnych na skutek upadku kontrolowanych ładunków
• uszkodzenie ciała lub układu kostnego na skutek niewłaściwego dźwigania ładunków
• uszkodzenie kończyn górnych na skutek nieprawidłowego manipulowania ładunkiem stawianym lub pobieranym z przenośnika mechanicznego
• uszkodzenie ciała lub wzroku podczas przeładunku towarów pylistych i/lub żrących na skutek niestosowania odpowiednich ochron osobistych
• uszkodzenia ciała na skutek upadku z eksploatowanych urządzeń (wózki, drabiny, pomosty, podesty itp.)
• kolizja środka transportu wewnętrznego z urządzeniem do składowania.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2009.

 
Ostatnio zmieniany w piątek, 18 maj 2012 14:01
Zaloguj się by skomentować