Zaloguj się

Rola audytu logistycznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem rolnym - cz. 1

  •  Jacek Wawrzynowicz, Karol Wajszczuk
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Rola audytu logistycznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem rolnym - cz. 1

Rola audytu logistycznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem rolnym - cz. 2

Audyt logistyczny przeprowadzany w przedsiębiorstwie powinien dotyczyć analizy i oceny procesów logistycznych w kontekście ich jakości, sprawności i efektywności zastosowanych technologii oraz rozwiązań logistycznych, jak również zdefiniowania tak zwanych punktów krytycznych w analizowanych procesach.

W związku z powyższym, audyt logistyczny powinien dostarczyć kompleksowych informacji o potencjalnych możliwościach poprawy sytuacji w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. Określone w wyniku przeprowadzenia audytu rekomendacje i zalecenia powinny wskazywać na procesy lub ich elementy, w których jest możliwe obniżenie lub racjonalizowanie kosztów logistyki, podniesienie poziomu jakości obsługi klientów (wewnętrznych i zewnętrznych) przedsiębiorstwa oraz przyspieszenie przepływów w systemie logistycznym jednostki, związane z redukcją poziomu zapasów. Ponadto powinny zostać zaproponowane usprawnienia, które przyczynią się do wyeliminowania niedoskonałości i umożliwią budowanie efektywniej funkcjonującego systemu logistycznego w przedsiębiorstwie. Dlatego też audyt logistyczny musi dostarczyć informacji o błędach w działaniu systemu logistycznego i ocenić poziom skuteczności realizacji poszczególnych procesów logistycznych.

Audyt logistyczny jest to systematyczne i niezależne badanie mające stwierdzić, czy działania odnoszące się do jakości funkcjonowania systemu logistycznego i ich wyniki są zgodne z planowanymi ustaleniami oraz czy ustalenia te są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągniecie celów zwłaszcza w kategoriach kosztów, użytkowania zasobów i obsługi klientów. Jest to więc formalne i bezstronne badanie obiektywnych dowodów na potwierdzenie zgodności z określonymi procedurami i wymaganiami.
W innym ujęciu audyt logistyczny jest metodą merytorycznej weryfikacji istniejących niezgodności pomiędzy stanem deklarowanym a rzeczywistym, wdrażanych lub funkcjonujących systemów logistycznych oraz oceny ich skuteczności.

Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu koncentrują się na kreowaniu efektywnych procesów oraz na zarządzaniu tymi procesami. Takie podejście wiąże się - w pierwszym etapie - z koniecznością identyfikacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. W strukturze procesów biznesowych znaczącą rolę odgrywają procesy logistyczne. Znaczenie tych procesów jest zróżnicowane i zależy od rodzaju przedsiębiorstwa. Specyfika przedsiębiorstw rolnych sprawia, że zakres procesów logistycznych w stosunku do całości procesów biznesowych w tego typu przedsiębiorstwach jest znaczący.

Cel badań
Celem przeprowadzonych badań było określenie roli i znaczenia dokonywania audytów logistycznych w przedsiębiorstwach rolnych. Kluczowym powodem wskazującym na konieczność prowadzenia audytów logistycznych w przedsiębiorstwach rolnych jest wysoki poziom kosztów logistyki. Potwierdziły to, przeprowadzone pod tym kątem, badania pilotażowe w kilku wybranych przedsiębiorstwach rolnych, w których udział kosztów logistyki w kosztach całkowitych produkcji określono na stosunkowo wysokim poziomie, kształtującym się w przedziale 35% - 42%.
Kolejnym ważnym powodem, który determinuje potrzebę audytowania, jest relatywnie wysoki udział procesów transportowych w procesach logistycznych. Potwierdzeniem tego jest stwierdzenie przytoczone przez Albrechta Thaer’a, mówiące o tym, że gospodarstwo rolne jest mimo woli przedsiębiorstwem transportowym. Dodatkowo z badań przeprowadzonych w latach 90. XX wieku wynikało, w zależności od kierunku produkcji rolniczej, że na 1 ha użytków rolnych przypadało od 20 do 80 ton transportowanej masy płodów rolnych, co dodatkowo wskazuje na duże znaczenie procesów transportowych.
Przytoczone powyżej cechy działalności przedsiębiorstw rolnych potwierdzają potrzebę i znaczenie logistyki i zarządzania logistycznego w działalności tych przedsiębiorstw. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest konieczność stosowania audytu logistycznego w celu permanentnej oceny funkcjonowania systemu logistycznego.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2011.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 25 październik 2012 14:06
Zaloguj się by skomentować