Zaloguj się

Total Logistic Management - istota koncepcji Kompleksowego Zarządzania Logistycznego

  •  Lech A. Bukowski
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Total Logistic Management - istota koncepcji Kompleksowego Zarządzania Logistycznego

Logistyka zaliczana jest do interdyscyplinarnych dziedzin wiedzy, charakteryzujących się naturą systemową oraz podejściem procesowym. Współczesne modele logistyki opierają się na pojęciu sieci dostaw, jako uogólnieniu tradycyjnego łańcucha dostaw, rozumianej jako system współzależnych procesów, w którym działanie podjęte w dowolnym miejscu systemu wpływa na funkcjonowanie wszystkich jego elementów. Podstawowym impulsem, który uruchamia te procesy jest popyt ze strony końcowych nabywców (demand driven supply chain).


Pod pojęciem łańcucha dostaw rozumiana jest sieć partnerów, którzy w ramach wspólnego działania przekształcają podstawowy surowiec (strumień zaopatrzenia) w gotowy wyrób (strumień dystrybucji) o określonej wartości dla końcowych nabywców oraz zagospodarowują zwroty na każdym etapie (strumień zwrotny). Zatem proces ten ma za zadanie powiększać wartość produktów, którymi mogą być zarówno wyroby jak i usługi. Zarządzanie łańcuchem dostaw polega na planowaniu i sterowaniu wszystkimi procesami biznesowymi łączącymi partnerów w całej sieci - od końcowego nabywcy aż po dostawców surowców – w celu zaspokojenia potrzeb końcowego nabywcy. Natomiast pod pojęciem zarządzania logistycznego będzie rozumiana działalność polegającą na koordynacji przepływów rzeczowych i informacyjnych w ramach łańcucha (sieci) dostaw.
Znaczenie zarządzania logistycznego dla skutecznej i efektywnej realizacji procesów biznesowych jest fundamentalne i stale wzrastające, co znajduje potwierdzenie w wielu źródłach literaturowych, np. I. Durlik stwierdza, że: "podstawowym problemem strategicznym (wytwarzania oraz projektowania procesów i systemów produkcyjnych) jest wybór rozwiązania logistycznego, a w jego ramach przyjęcie jednej z technik sterowania wytwarzaniem". W ostatnich dziesięcioleciach powstały i zostały rozwinięte następujące najważniejsze koncepcje logistyczne w zarządzaniu łańcuchami dostaw:
- szczupłe łańcuchy dostaw (Lean Supply Chain),
- elastyczne łańcuchy dostaw (Flexible Supply Chain),
- zwinne łańcuchy dostaw (Agile Supply Chain) oraz
- odporne na zagrożenia łańcuchy dostaw (Resilient Supply Chain).
Koncepcje te, stanowiące podstawę rozwiązań logistycznych dominujących we współczesnej rzeczywistości gospodarczej, posiadają wiele zalet, niemniej obarczone są również wadami. Najbardziej popularne w ostatnich latach są szczupłe, zwinne oraz odporne łańcuchy dostaw, zatem właśnie one zostaną omówione w dalszej części artykułu.

 

Artykuł zawiera 28180 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 07 marzec 2017 09:54
Zaloguj się by skomentować