Zaloguj się

Znaczenie koncepcji CSR w zarządzaniu logistycznym

  •  Katarzyna Szopik-Depczyńska, Sebastian Saniuk, Justyna Szczanowicz
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Znaczenie koncepcji CSR w zarządzaniu logistycznym

Analiza rozwoju teorii i praktyki zarządzania logistycznego w ramach poszczególnych obszarów działalności człowieka pozwala na zidentyfikowanie aktualnie obserwowanych zmian w podejściu do logistyki. Zmiany te koncentrują się na orientacji nie tylko na sferę gospodarczą związaną z nieustanną redukcją kosztów logistycznych, skracaniem kanałów dystrybucji i optymalizowaniem przepływów materialnych i informacji, ale także zastosowaniem działań ze sfery usług społecznych, które mają służyć poprawie jakości życia i ukierunkowane są głownie na redukcję negatywnych skutków logistyki.

Stąd potrzeba identyfikacji i redukcji ryzyka negatywnego wpływu logistyki, które powinno być monitorowane i niwelowane w sposób efektywny i wymierny na każdym etapie procesu logistycznego. Przykładem negatywnego oddziaływania może być np. zanieczyszczenie środowiska, wzrost poziomu hałasu, kongestia, spadek poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) z kolei jest zagadnieniem coraz częściej poruszanym przez teoretyków i praktyków zarządzania. W artykule autorzy zwracają uwagę na CSR jako swoistą innowację we wspieraniu procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Artykuł oparto o analizę literaturową dotyczącą roli koncepcji CSR w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Oprócz sformułowania podstawowych zagadnień i założeń dotyczących CSR, umiejscowili znaczenie tej koncepcji w procesie zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach. W artykule przedstawiono także propozycję podejścia do CSR w logistyce, opartego na analizie i zarządzaniu ryzykami środowiskowymi, społecznymi i organizacyjnymi (ESG). W artykule podjęto także próbę przedstawienia koncepcji modelu wdrożenia i funkcjonowania CSR w strategii zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. W zaproponowanym modelu szczególną uwagę zwrócono na potrzebę spełnienia podstawowych obowiązków prawnych i etycznych we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) - ujęcie definicyjne
Literatura przedmiotu podaje wiele definicji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Na potrzeby niniejszego artykułu przytoczona zostanie jedna z nich. Jedną z bardziej popularnych i uznanych definicji jest ta opublikowana w 2010 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, przy okazji inauguracji pierwszego standardu zarządzania aspektami etyki biznesu - ISO 26000. CSR zdefiniowano jako "odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które:
- przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa,
- bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy,
- jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania,
- jest wprowadzone w całej organizacji i praktykowane w obrębie jej strefy wpływu".

Norma ISO 26000 porządkuje również obszary Społecznej Odpowiedzialności Biznesu istotne z punktu widzenia interesariuszy, takie jak: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.
Przedsiębiorstwo, którego funkcjonowanie opiera się na koncepcji CSR osiąga szereg korzyści. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:
1. Ekonomiczne - związane ze wzrostem efektywności produkcji, sprzedażą i zyskiem, a także pozycją konkurencyjną firmy.
2. Wizerunkowe - poprawa oceny działań przedsiębiorstwa w oczach zarówno klientów, jak i kontrahentów.
3. Pracownicze - związane z tworzeniem bezpiecznego miejsca pracy, godnego systemu wynagrodzeń, ale także ze wzrostem lojalności zatrudnionych, a co za tym idzie - wzrostem zaangażowania i efektywności ich pracy.
4. Środowiskowe - traktowane jako zrozumienie istotności dbałości o stan środowiska naturalnego, minimalizowania ingerencji w jego zasoby oraz możliwie najmniejsze negatywne skutki z działalności firmy.
5. Otoczenia społecznego - to wszelkie inicjatywy na rzecz pobudzenia społeczności lokalnej w zakresie edukacji, sportu, kultury, stanu i ochrony zdrowia itp.

 

Artykuł zawiera 24780 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w niedziela, 03 luty 2019 11:59
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe