Zaloguj się

Znaczenie logistyki w marketingowym zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym

  •  Halina Szulce, Filip Januszewski
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Znaczenie logistyki w marketingowym zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym

Przedsiębiorstwo jest złożonym tworem, funkcjonującym zarówno w systemie wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Jego nadrzędnym celem jest generowanie zysku, co powoduje duże i ciągle rosnące znaczenie logistyki w obu systemach. Szczególnym rodzajem przedsiębiorstwa jest przedsiębiorstwo handlowe. Zakres jego działalności jest związany z zawodowym pośredniczeniem w wymianie towarowo-pieniężnej między oferentami masy handlowej reprezentującymi podaż a jej nabywcami reprezentującymi popyt.

Działalność przedsiębiorstwa handlowego jest w dużej mierze zdeterminowana warunkami zewnętrznymi, które z reguły cechują się dużą turbulencją. Uwzględnienie tych zjawisk i ich stała analiza pozwala unikać zagrożeń i wykorzystać pojawiające się szanse. Owe warunki zewnętrzne wpływające na potrzeby i efektywność działań logistycznych są wielorakie i złożone. Dotyczą one bowiem nie tylko rynków zaopatrzenia i zbytu, ale także uwarunkowań infrastrukturalnych, techno-logicznych, polityczno-prawnych, a także konkurencyjnych. Omawiając bardziej szczegółowo owe elementy wskazujące na racjonalność wykorzystania logistyki w sferze działań przedsiębiorstwa handlowego, należy wskazać na:

  • liczbę i przestrzenne rozmieszczenie podmiotów i przedsiębiorstw logistycznych,
  • zasięg, koszty i jakość usług,
  • liczbę, rozmieszczenie i zachowania klientów,
  • istniejącą sieć drogową, magazynową i informacyjną,
  • warunki technologiczne (np. technologia magazynowania, transportu itp.),
  • warunki polityczno-prawne (np. ruch drogowy, przepisy prawa),
  • liczbę, przestrzenne rozmieszczenie i formy przedsiębiorstw konkurencyjnych.

Równie duże znaczenie dla logistyki mają działania podejmowane w ramach systemu wewnętrznego przedsiębiorstwa. Szczególną rolę w tym względzie odgrywa polityka asortymentu i lokalizacji, wpływające na jakość obsługi klientów. Właściwa lokalizacja bezpośrednio oddziałuje na transport i magazynowanie. Pośrednio na te elementy wpływa także wielkość popytu generowana korzystną lokalizacją.
Polityka asortymentowa, a szczególnie szerokość asortymentu, także wyznacza zakres działań logistycznych. Innymi słowy, oba te elementy mają wpływ na politykę zaopatrzenia i kreowanie przebiegów towarowych. Natomiast strategie działań logistycznych, prowadzonych w tym zakresie, wyznaczają koszty handlowe, w tym koszty zapasów, magazynowania i transportu.

Elementy logistyczne w zarządzaniu marketingowym
Poglądy dotyczące relacji między marketingiem a logistyką jak dotychczas cechowały się wieloma sprzecznymi stwierdzeniami. Część autorów uważała je za odrębne dziedziny wiedzy, inni zaś za niezbędny i często niedoceniany element marketingu. Nie wgłębiając się w tę problematykę, niewątpliwie stwierdzić należy, że w praktyce większość działań marketingowych musi mieć wsparcie w działaniach logistycznych, stanowiąc zintegrowaną podstawę zarządzania.
Zarządzanie marketingowe w literaturze najogólniej określane jest jako działalność przedsiębiorstwa, które zmierzając do osiągnięcia własnych celów aktywnie kształtuje rynek, starając się jak najlepiej zaspokoić potrzeby konsumentów. Jego celem jest doprowadzenie do wymiany zapewniającej satysfakcję nabywców i realizacja założeń dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa. Marketing przedsiębiorstwa handlowego koncentruje się głównie na sprawnej sprzedaży produktów, wykorzystując takie instrumenty marketingowe jak: kształtowanie asortymentu, zróżnicowanie marż wpływające na poziom cen, lokalizację, visual merchandising oraz organizację dostaw i gospodarkę zapasami. Te ostatnie działania wchodzą niewątpliwie w skład instrumentów logistycznych.


Artykuł zawiera 16280 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w wtorek, 29 styczeń 2019 16:09
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe