Zaloguj się

WIEDZA: logistyka

Kształtowanie procesów logistycznych w elastycznych systemach produkcyjnych

Przed przedsiębiorstwami produkcyjnymi wraz ze wzrostem wymagań rynku związanych z rosnącą konkurencją, indywidualizacją zaspokajania potrzeb klientów, zmiennością popytu stanęły nowe jakościowo wyzwania. Odpowiedzią na nie był rozwój i wdrażanie do praktyki przemysłowej elastycznych systemów produkcyjnych.

Systemy monitoringu wizyjnego w zarządzaniu ruchem miejskim

"Miasto to historycznie ukształtowany typ osiedla, wyznaczony istnieniem konkretnej społeczności cząstkowej, skoncentrowanej na pewnym obszarze o odrębnej organizacji, uznanej i określonej prawnie oraz wytwarzającej w ramach swej działalności zespół trwałych urządzeń materialnych o specyficznej fizjonomii, którą można uznać za konkretny typ krajobrazu".

Logistyka miejska - wybrane aspekty praktycznego jej stosowania

Obszary zurbanizowane można traktować w systemie logistycznym kraju jako ogniwa łańcucha logistycznego oraz jako samoistne systemy miejskie. Te dwa aspekty wymagają całościowego i trwałego (zrównoważonego) podejścia w odniesieniu do roli, jaką miasta odgrywają w układzie lokalnym i regionalnym oraz krajowym i międzynarodowym.

Poczta Polska liderem we wdrażaniu standardów globalnych - cz. 1

Jak wiele instytucji, nie tylko pocztowych, chcąc usprawnić swoją działalność, Poczta Polska wdrożyła system automatycznej identyfikacji danych (ang. Automatic Data Capture - ADC) z wykorzystaniem kodów kreskowych.
W celu zapewnienia najbardziej efektywnego wdrożenia kodów kreskowych, a w przyszłości również wymiany dokumentów w postaci standardowych komunikatów elektronicznych (ang. Electronic Data Interchange - EDI), wdrożenie systemu ADC oparto o standardy globalne GS1 (poprzednia nazwa: EAN.UCC). Tylko takie podejście uwzględnia potrzeby i uwarunkowania wewnętrzne Poczty Polskiej i każdej innej firmy, a jednocześnie jest zgodne ze światowymi standardami, dzięki czemu odpowiada również potrzebom obecnych i przyszłych klientów, krajowych i zagranicznych.

Technologie logistyczne jako przykład technologii środowiskowych na drodze do równoważenia rozwoju

Wprowadzenie
Długofalowym programem społeczno - gospodarczym UE jest Strategia Lizbońska przyjęta w marcu 2000 roku. Jej celem jest uczynienie z gospodarek krajów Unii wiodącej gospodarki świata w perspektywie do 2010 roku. Celowi temu służyć mają następujące działania wraz z odpowiednią koncentracją wydatków środków publicznych:
- szybkie przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy, w tym rozwój społeczeństwa informacyjnego, badań i innowacji oraz kształcenie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności
- liberalizacja i integracja takich sektorów, jak: telekomunikacyjny, energetyczny, transportowy, pocztowy i usług finansowych
- rozwój przedsiębiorczości poprzez: deregulację i likwidację barier administracyjno - prawnych, łatwiejszy dostęp do kapitału i technologii, ograniczanie zakłócającej konkurencję pomocy publicznej
- wzrost zatrudnienia i zmiana modelu społecznego w drodze: aktywizacji zawodowej, poprawy edukacji, modernizacji systemu zabezpieczenia społecznego, ograniczania biedy i wykluczenia społecznego
- dbałość o zrównoważony rozwój, czyli taki rozwój społeczno - gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

Ekologistyka: zarządzanie przepływem odpadów medycznych

Wiele podmiotów ochrony zdrowia stosuje już nowoczesne metody zarządzania logistycznego w efekcie stale rosnącej presji kosztów i konkurencji, wymuszającej tworzenie nowych koncepcji dla sprostania coraz to wyższym wymaganiom jakościowym, dotyczącym korzystnego zaopatrzenia jednostek służby zdrowia w środki medyczne oraz usuwania przez nie odpadów medycznych. Praktyka pokazuje, że usuwanie odpadów w niemal wszystkich segmentach służby zdrowia realizowane jest jeszcze w różnych, stosunkowo mało skoordynowanych procesach, co sprawia, że do wykorzystania pozostaje jeszcze duży potencjał racjonalizacji. Ważną rolę w tym działaniu może spełnić ekologistyka.

Odpady domowe ulegające biodegradacji

Ważnym zagadnieniem dla codziennego funkcjonowania gospodarstwa domowego jest sposób pozbywania się zbędnej materii - odpadów komunalnych. Znajduje się w nich frakcja ulegająca szybkiemu rozkładowi i z tego względu można zaliczyć je do FMCG. Do tej grupy materii, która powinna być szybko usuwana, należy zaliczyć: odpadki kuchenne organiczne: roślinne i zwierzęce, a przypadku zabudowy jedno- czy dwurodzinnej, także odpady zielone ogrodowe (na przykład ścięta trawa, liście, owoce nie nadające się do spożycia). Należy podkreślić, że w przypadku wywozu raz na dwa tygodnie, w okresach ciepłej pogody ma miejsce rozkład wymienionych odpadów w pojemnikach. W wielu przypadkach nie można zwiększyć częstotliwości wywozu z powodu kosztów transportu. Przeprowadzone na początku XXI wieku w Polsce badania wykazały, że wśród wydatków na usługi związane z ochroną środowiska, 66,9% stanowiły opłaty za usuwanie odpadów płynnych, a 33,1% za usuwanie komunalnych odpadów stałych. Sposobem na przyszłe zmniejszenie kosztów wywozu i przetwarzania zbędnej w gospodarstwach domowych materii może być wprowadzenie zbiórki zbędnych w gospodarstwach domowych odpadów w dwóch pojemnikach - suchym i mokrym. Należy także wprowadzić inne rozwiązania, które umożliwią częstsze pozbywanie się z gospodarstw domowych odpadów ulegających szybkiemu rozkładowi. Warto podkreślić, że przyjęte przez Polskę międzynarodowe akty prawne zakazują składowania odpadów ulegających biodegradacji. Do 2010 roku należy ograniczyć deponowanie ich o 25% w stosunku do 1995 roku.

Rosnąca rola opakowań w logistyce

Blisko 90% wszystkich produktów wytwarzanych w świecie wymaga stosowania opakowań. Ich powiązania z nowoczesną techniką i organizacją obrotu, wpływ na wykorzystanie pojemności magazynów i środków transportu oraz zabezpieczenie jakości produktów każą zwracać na nie szczególną uwagę.

Władze regionalne a rozwój logistyki - przykład Regionu Emilia Romagna

Rozwój i usprawnianie regionalnych systemów transportowych jest jednym z licznych zadań, o którego realizację powinny zadbać władze regionów. Podejście do jego rozwiązania w dużej mierze zależy od stopnia rozwoju danego obszaru, jak również od świadomości logistycznej przedstawicieli władz. Z pewnością władze regionalne mogą odgrywać istotną, stymulującą rolę w rozwoju logistycznych walorów regionu. Jednym z przykładów w pełni potwierdzających to stwierdzenie jest koncepcja działań, realizowana przez Regione Emilia Romagna (RER) w Północnych Włoszech. Artykuł jest wynikiem prac badawczych, realizowanych w ramach projektu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B CADSES o akronimie CORELOG ("Skoordynowana logistyka regionalna"). Projekt CORELOG, realizowany z inicjatywy regionu Emilia Romagna, skupia partnerów z Polski, Węgier, Austrii, Słowenii i Grecji.

Strony internetowe