Zaloguj się

PHARE cz. 1: Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

  •  Piotr Nowak, Michał Koralewski - Instytut Logistyki i Magazynowania
  • Kategoria: Pozostałe zagadnienia
PHARE 2002 to blisko 58 mln EUR dla małych i średnich firm. Przyznawana pomoc podzielona została na trzy rodzaje funduszy, w ramach których dostępne są tematyczne programy. Instytut Logistyki i Magazynowania zaoferował swoje usługi doradcze w pakiecie z pomocą w zakresie wypełniania wniosków o dotacje.

Dostępne są trzy rodzaje programów gwarantujących dotacje: Sektorowy Program Małe i Średnie Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, który będzie oferował przedsiębiorcom z całej Polski dotacje na usługi doradcze oraz na inwestycje; Program Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w sektorze MSP, który również oferuje dotacje na usługi doradcze i inwestycje oraz Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Przedsiębiorczość w Polsce, realizowany w wybranych województwach. We wszystkich programach przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski w Regionalnych Instytucjach Finansujących właściwych dla siedziby przedsiębiorcy. W każdym województwie znajduje się jeden RIF, a ich adresy znaleźć można w „Wytycznych dla wnioskodawców” do każdego rodzaju programu oraz na stronie internetowej PARP www.parp.gov.pl/rif.php

Pięć Funduszy
Budżet pierwszego z przedstawionych programów - Sektorowego Programu Małe i Średnie Przedsiębiorstwa i Innowacyjność - wynosi  4 mln EUR, z czego 3 mln to środki Phare, a pozostały milion to polskie środki publiczne. Wyznaczono 2 terminy składania wniosków: do 30 lipca 2004 r. oraz do 13 września 2004 r. Jednocześnie ustanowiono pięć Funduszy Wsparcia na Doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na współfinansowanie działań realizowanych w związku z rozwojem i doskonaleniem jakości, technologii oraz dostępu do źródeł finansowania w przedsiębiorstwach.
Pierwszy z funduszy skierowany jest na rozwój i modernizację przedsiębiorstw na bazie nowych technologii. Dotacja zawiera się w przedziale od 1 500 do 10 000 EUR i nie może
przekroczyć 50% wartości kwalifikowanych kosztów netto projektu. Pozostała część kosztów projektu musi być finansowana ze środków wnioskodawcy. Wszystkie zgłoszone wnioski powinny dotyczyć realizacji przez wnioskodawcę kwalifikowanych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstw poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii (pozyskanych lub opartych na własnych rozwiązaniach), maszyn i urządzeń automatyzacji, zgodnych z poniższym opisem. Działania nie mogą dotyczyć informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

Ocena i plan rozwoju
Wśród proponowanych działań znajdują się m.in. audit technologiczny, czyli ocena technologii stosowanych w przedsiębiorstwie, plan rozwoju przedsiębiorstwa i technologii, a także wdrażanie pozyskanych technologii oraz własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Audit technologiczny będzie podejmowany przez MSP na wczesnym etapie procesu unowocześniania (wprowadzania innowacji i nowych technologii) przedsiębiorstwa (procesów, wyrobów, maszyn i urządzeń automatyzacji oraz aktualizacji sprzętu i oprogramowania komputerowego). Działanie to składać się będzie z serii usług doradczych, prowadzących do opracowania raportu na temat aktualnej pozycji przedsiębiorstwa w zakresie technologii i innowacji w stosunku do konkurencji oraz współpracujących przedsiębiorstw. Stan bieżący zostanie porównany z prognozą przyszłych potrzeb. Świadczenie usług rozpocznie analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, zostanie dokonane porównanie konkurencyjności branży w stosunku do innych branż oraz określona pozycja danego przedsiębiorstwa w ramach branży. W ramach tego działania Instytut Logistyki i Magazynowania oferuje takie usługi jak zbieranie i analizę dostępnych danych w celu określenia kierunków rozwoju technologicznego w dziedzinie logistyki oraz usługi doradcze związane z oceną technologii stosowanych przez przedsiębiorcę w obszarze logistyki, w tym szczególnie w zakresie zastosowania kodów kreskowych, systemów automatycznej identyfikacji oraz elektronicznej wymiany danych.
Plan rozwoju przedsiębiorstwa i technologii, czyli przygotowanie do wdrożenia nowoczesnych technologii oraz maszyn i urządzeń automatyzacji, jest kolejnym z uwzględnionych działań. MSP będą realizować działanie na etapie zmiany rozwiązania technologicznego w wykonalną koncepcję biznesową oraz jej realizacji. Działanie może obejmować usługi doradcze związane z opracowaniem i wdrożeniem planów rozwoju przedsiębiorstwa i technologii oraz usługi doradztwa technicznego świadczone równolegle z opracowywaniem własnych rozwiązań technologicznych, pozyskiwaniem technologii na zewnątrz oraz wdrażaniem nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach. Usługi te mogą prowadzić do opracowania i przyjęcia planu rozwoju przedsiębiorstwa i technologii związanego z wdrażaniem nowej technologii. Plan ten umożliwi przedsiębiorstwu podejmowanie decyzji w zakresie rozwiązań o charakterze technicznym (wybór najlepszej technologii) oraz gospodarczym (tworzenie lub rozwój przedsięwzięcia w oparciu o wybraną technologię). Usługi te mogą również uwzględniać pomoc techniczną udzielaną w trakcie wprowadzania nowych rozwiązań w celu skutecznego i sprawnego wdrożenia nowej technologii w przedsiębiorstwie. W Instytucie Logistyki i Magazynowania można ubiegać się o pomoc w obszarze przygotowań przedsiębiorstwa do wdrożenia nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych oraz stosowania nowych maszyn i urządzeń automatyzacji, a także usług doradczych w zakresie przygotowania do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań i technologii w obszarze logistyki, w tym w zakresie zastosowania kodów kreskowych, systemów automatycznej identyfikacji oraz elektronicznej wymiany danych.

Wprowadzenie nowych technologii
Trzecim działaniem jest wdrażanie pozyskanych technologii oraz własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Przedsiębiorstwa będą realizowały wdrożenie rozwiązań technologicznych pozyskanych przez przedsiębiorstwo wraz z wprowadzeniem nowych maszyn i urządzeń automatyzacji, procesów i wyrobów nowocześniejszych od wcześniej stosowanych. Będzie ono obejmować serię usług doradczych i eksperckich związanych z wdrożeniem nowych technologii. Działanie obejmować będzie usługi doradcze i eksperckie dla przedsiębiorstw innowacyjnych. Może ono obejmować wdrożenie nowej technologii lub technologii innowacyjnej. Do usług, które proponuje w tym zakresie Instytut Logistyki i Magazynowania, zaliczyć należy usługi doradcze związane z technicznym, technologicznym i organizacyjnym dostosowaniem przedsiębiorstwa do wymogów stawianych przez wdrażaną technologię, a także usługi doradcze związane z wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych i pozyskanych technologii w obszarze logistyki, w tym szczególnie w zakresie zastosowania kodów kreskowych, systemów automatycznej identyfikacji oraz elektronicznej wymiany danych.

cdn.

Zaloguj się by skomentować