Zaloguj się

Praca w ITD - także dla logistyków

Rekrutacja i przygotowanie pracownika do pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego to proces nie tylko długotrwały, ale i bardzo sformalizowany.
Szczególny nacisk na dobór kadr i kształcenie inspektorów ITD gwarantowany przepisami obowiązującego prawa znajduje jednak uzasadnienie w szerokim spektrum zagadnień związanych z wykonywaniem tej pracy. Szczegółowo zagadnienia związane z przeprowadzeniem egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego oraz kursów specjalistycznych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, wydane na podstawie art. 76 ust.4 pkt. 1 ustawy o transporcie drogowym.
Na proces rekrutacji składa się trzyetapowe postępowanie kwalifikacyjne. Etap wstępnej preselekcji obejmuje weryfikację kandydatów pod kątem kompletności złożonych dokumentów oraz spełnienia wymagań koniecznych określonych w ogłoszeniu na wolne stanowiska pracy, a opublikowanym w Biuletynie Służby Cywilnej. Etap ten ma również na celu wybór kandydatów odpowiadających w stopniu najwyższym profilowi inspektora transportu drogowego. Preferuje się wykształcenie wyższe techniczne, prawnicze, administracyjne, jak i ekonomiczne. Mile widziana jest praktyka zawodowa w transporcie drogowym, prawnicza czy administracyjna. Nie bez znaczenia również jest znajomość języków obcych. Na etapie tym mogą w szczególności wykazać się absolwenci kierunków logistycznych, posiadający odpowiednie kwalifikacje.
Drugi etap rekrutacji to egzamin pisemny, składający się z trzech części:
1. testu wiedzy (pytania z zakresu podstaw ustrojowych państwa, zagadnień związanych z Unią Europejską, przepisów służby cywilnej, procedur administracyjnych, transportu drogowego, czasu pracy kierowców, geografii Polski i Europy, zadania ze znajomości języka obcego oraz obsługi komputera),
2. spisanie notatki sprawdzającej umiejętność redagowania tekstów oraz logicznego analizowania i syntetycznej oceny faktów,
3. testu psychologicznego, który określi predyspozycje psychofizyczne kandydata do zawodu inspektora.
Trzeci etap stanowi egzamin ustny. Do niego zostają zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymali najlepsze wyniki z egzaminu pisemnego. W trakcie jego trwania Komisja Egzaminacyjna zadaje pytania oceniając m.in. autoprezentację, siłę przekonywania, sposób wyrażania się, analizę i syntezę, predyspozycje na dane stanowisko, motywacje do pracy, ambicje, wiedzę ogólną. Każda egzaminowana osoba podlega ocenie punktowej. Wyłonieni kandydaci na inspektorów transportu drogowego zostają zakwalifikowani do udziału w 6-miesięcznym kursie specjalistycznym, organizowanym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, który obejmuje praktykę oraz szkolenie teoretyczne.
W czasie szkolenia teoretycznego kandydat zapoznaje się z zagadnieniami, które mają na celu dobre przygotowanie kandydata do zawodu. Zgodnie z art. 5 cyt. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 5.01.2002 r. przedmiotem szkolenia są:
1) zadania, uprawnienia oraz organizacja Inspekcji Transportu Drogowego,
2) zasady i metody prowadzenia przez inspektora czynności kontrolnych, postępowania przygotowawczego oraz sporządzania protokołu kontroli,
3) zasady dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i do rynku usług transportu drogowego, w tym również w zakresie dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego,
4) wzory dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego oraz zasady i warunki wykonywania tego transportu,
5) przepisy dotyczące w szczególności:
a) ruchu drogowego, w tym stanu technicznego pojazdów
b) czasu pracy kierowców, w tym okresów prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowców
c) wykonywania przewozu materiałów niebezpiecznych i odpadów
d) wykonywania przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych specjalnymi środkami transportu przeznaczonymi do tych przewozów
e) przejazdu pojazdu z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających dopuszczalne wielkości
f) przewozu żywych zwierząt
g) wymagań co do pojazdu w zakresie ochrony środowiska
h) okresowych ograniczeń ruchu pojazdów na drogach lub zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów
6) stosowanie taryfikatora kar pieniężnych określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
7) wybrane przepisy prawa, w szczególności: karnego, administracyjnego, gospodarczego.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" nr 4/2006.
Ostatnio zmieniany w piątek, 20 październik 2006 15:40
Zaloguj się by skomentować