Zaloguj się

Problemy kształcenia logistyki na wyższych studiach technicznych

Zmiany w systemie społecznym i gospodarczym kraju - funkcjonowanie gospodarki według zasad rynkowych - wymagają nowej kategorii pracowników zdolnych podejmować zadania jakie wynikają z dokonujących się i już dokonanych przeobrażeń w gospodarce, szczególnie w przemyśle i obrocie towarowym. Powstanie wielkiej liczby małych i średnich firm, rodzinne firmy usługowe, restrukturyzacja przemysłu, prywatyzacja przedsiębiorstw, itp., zmusza do występowania inżyniera w podwójnej roli, jako twórcy techniki i menedżera. Rozszerzył się więc zakres zadań, jakie stawiane są inżynierom. W szczególności oczekuje się od nich oprócz wiedzy specjalistycznej w określonej dziedzinie techniki, również umiejętności w zakresie zarządzania, rachunkowości, finansów, prawa, ekologii oraz logistyki.
Według zestawienia zawartego w  przedmiot "logistyka" jest wykładany na prawie 50. wyższych uczelniach państwowych i niepaństwowych. Zdecydowana większość to uczelnie humanistyczne/ekonomiczne. Kształcenie w obszarze logistyki odbywa się najczęściej w ramach kierunków: Zarządzanie i Marketing, Ekonomia, Towaroznawstwo. Wiedza logistyczna jest wykładana również inżynierom na około 10. wyższych uczelniach technicznych, głownie politechnikach, w ramach kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn, Informatyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Transport oraz także Zarządzanie i Marketing. Analizując standardy nauczania sformułowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu należy podkreślić, że przedmiot „logistyka” (lub „zarządzanie logistyką”) został uznany za przedmiot kierunkowy tylko na kierunkach:
- Zarządzanie i Marketing: „Zarządzanie logistyką:    Marketing zakupów a logistyka. Metody badania i segmentacja rynku zaopatrzenia. Planowanie zakupów. Proces zakupów a kanały zasileń. Składowanie i magazynowanie. Logistyka dystrybucji i sprzedaży produktów przedsiębiorstwa. Organizacja i zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie.”
- Transport (wg projektu standardu): „Logistyka: Istota logistyki, przyczyny rozwoju koncepcji logistycznych. Struktura systemów logistycznych. Zarządzanie logistyczne, wykorzystanie efektów synergicznych, problemy decyzyjne w systemach mikrologistycznych. Logistyka w fazie zaopatrzenia i zbytu, kształtowanie poziomu zapasów i wyrobów gotowych. Logistyka w transporcie, usługi logistyczne, łańcuchy logistyczne.”
- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (w ramach przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami): „Zarządzanie produkcją i usługami: Cel i przedmiot zarządzania produkcją i usługami. Logistyczne parametry przebiegu procesu produkcji i usług. Organizacja przestrzeni produkcyjnej i usługowej. Zasady, sposoby i metody prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej. Podstawy planowania i sterowania produkcją oraz realizacją usług. Pojęcie i klasyfikacja systemów zlecania produkcji i usług. Współczesne metody zarządzania produkcją i usługami.”

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2004.
Ostatnio zmieniany w czwartek, 05 kwiecień 2007 13:11
Zaloguj się by skomentować