logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Nowe perspektywy uczestnictwa PKP LHS Sp. z o.o. w obsłudze łańcuchów dostaw

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Transport kolejowy w obsłudze łańcuchów dostaw
Transport kolejowy jest w sposób szczególny predestynowany do przejęcia funkcji obsługi transportowej potoków ładunkowych płynących w skali kontynentu, jak i w relacjach transkontynentalnych. W transporcie kolejowym upatruje się realizatora celów gospodarczych, społecznych i ekologicznych, związanych z pożądaną obsługą potrzeb przewozowych. Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań rynkowych rozwoju jednego z operatorów kolejowych, to jest PKP LHS Sp. z o.o. jako podmiotu predysponowanego do uczestnictwa w obsłudze światowych łańcuchów dostaw.

Zgodnie z pkt. 29 konkluzji Prezydencji z posiedzenia w Goeteborgu Rada Europejska stwierdziła, że polityka zrównoważonego rozwoju transportu powinna przeciwdziałać wzrostowi liczby uczestników ruchu drogowego oraz poziomu natężenia ruchu na drogach, hałasu i zanieczyszczenia środowiska, a także zachęcać do korzystania z przyjaznych dla środowiska środków transportu oraz do pełnej internalizacji kosztów społecznych i środowiskowych. W istocie oznacza to położenie większego nacisku na rozwój sektora kolejowego zarówno w obszarze kolei konwencjonalnej, z zapewnieniem interoperacyjności i intermodalności.
Interoperacyjność i intermodalność transportu kolejowego stają się niezbędnymi parametrami jego uczestniczenia w obsłudze łańcuchów dostaw. Współczesne łańcuchy rozumiane są jako sieci gospodarcze przedsiębiorstw (producentów i usługodawców) współpracujących ze sobą w celu przetwarzania i przemieszczania dóbr, od fazy surowca do poziomu użytkownika końcowego. Konieczność przemieszczania rzeczy w łańcuchach dostaw wyzwalać powinna w przewoźnikach poszczególnych gałęzi dążenie do sprostania wzrastającym wymaganiom partnerów gospodarczych.

Potrzeby przemieszczeń ładunków zgłaszane w stosunku do przewoźników kolejowych w Europie mają swoje źródło w dynamicznych zmianach procesu gospodarowania. Wynikają one przede wszystkim z:

  • przemian w strukturach asortymentowych procesów produkcyjnych,
  • odchodzenia od przewozów masowych na rzecz przewozów drobnicowych,
  • zmian na rynkach światowych w związku z pogłębiającą się specjalizacją, kooperacją i tendencjami do umiędzynarodowienia produkcji,
  • zmian zapotrzebowania na określone ładunki w związku z ogólnymi, strukturalnymi przeobrażeniami społeczno - gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej.

Mimo zgłaszanych w obrębie Unii Europejskiej postulatów oraz pojawiających się deklaracji wsparcia transportu kolejowego występują jednak istotne różnice w parametrach eksploatacyjnych i zakresie zastosowania tegoż transportu w obsłudze łańcuchów dostaw na świecie:

  • na terenie UE średnia prędkość techniczna kolei wynosi 18 km/h w przewozach międzynarodowych, a udział w rynku przewozów towarowych kształtuje się na poziomie około 12%
  • w USA średnia prędkość eksploatacyjna wynosi 55 km/h, a udział kolei w rynku przewozów towarowych wynosi około 42%.

Tak znaczne dysproporcje wskazują, że w europejskich systemach kolejowych występują istotne bariery skutkujące spadkiem atrakcyjności tych przewozów w łańcuchach dostaw.
Potwierdzają to dotychczasowe trendy obserwowane w systemie transportowym Polski, związane między innymi ze zniekształceniem struktury międzygałęziowej. W latach 1990 - 2005 nastąpił wzrost o 174% pracy przewozowej w transporcie samochodowym, przy równoczesnym spadku o 37% pracy przewozowej w transporcie kolejowym. Jednocześnie nastąpił wzrost kosztów zewnętrznych obciążających gospodarkę kraju w wysokości około 6% PKB (generowanych w około 95% przez transport drogowy) powodując obniżenie potencjału gospodarczego wzrostu Polski oraz pogorszenie jakości życia społeczeństwa. Jednocześnie bolączką kolei w Polsce jest niska intermodalność. Miernikiem pozwalającym na porównywanie stopnia rozwoju transportu intermodalnego jest liczba terminali w stosunku do długości linii kolejowych. W Polsce wynosi ona 0,5 terminala na 1 000 km linii kolejowych, podczas gdy w Niemczech 2,5. We Włoszech osiąga wartość 1,8, a we Francji 1,57.
Z przedstawionych uwarunkowań wynika, że konieczne staje się zatem poszukiwanie jak najefektywniejszych sposobów zagospodarowania istniejącego potencjału kolejowych przedsiębiorstw przewozowych i infrastrukturalnych. W tym celu niezbędne staje się identyfikowanie stojących przed operatorami kolejowymi szans oraz stwarzanie uwarunkowań sprzyjających ich rozwojowi.

Potencjał PKP LHS Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo PKP LHS Sp. z o.o. jest spółką należąca do grupy kapitałowej PKP. Od 2001 roku Spółka posiada koncesję na przewóz towarów, osób, rzeczy oraz koncesję na zarządzanie infrastrukturą. Spółka sprawuje zarząd nad 395 - kilometrowym odcinkiem kolei szerokotorowej (Linii Hutniczej Szerokotorowej - LHS) od polsko - ukraińskiego przejścia granicznego Izow - Hrubieszów do stacji Sławków Południowy (łączna długość torów wynosi 524 km). Przedmiotem działalności jest zarówno przewóz rzeczy jak i zarządzanie infrastrukturą kolejową.
Linia LHS to najdalej sięgająca na zachód Europy linia kolejowa o szerokości toru 1 520 mm bezpośrednio skomunikowana z siecią linii kolejowych Ukrainy i Rosji (łącznie z Magistralą Transsyberyjską). Ma więc ona połączenie kolejowe z państwami Azji Środkowej (przede wszystkim z Kazachstanem) i Dalekim Wschodem (przede wszystkim Chiny, Japonia, Korea Południowa), łącznie z portami nad Oceanem Spokojnym. Stwarza to dogodne warunki do rozwoju przewozów ładunków, mających duży udział w wymianie gospodarczej wyżej wymienionych państw z Europą, a także Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Położenie linii przedstawiono na rysunku 1.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2010.

 
Ostatnio zmieniany czwartek, 15 marzec 2012 14:31

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

InPost wygrał przetarg w Austrii

InPost wygrał przetarg w Austrii

Operator logistyczny InPost wygrał przetarg na dostawę Paczkomatów® dla miasta Salzburg w Austrii. Spółka zarządzająca...

Panattoni buduje 90 000 m kw. w Poznaniu

Panattoni buduje 90 000 m kw. w Poznaniu

Panattoni Europe nie zwalnia tempa w Wielkopolsce. W okolicy Poznania deweloper buduje 90 000 m...

DHL Supply Chain wdraża na całym świecie najnowszą wersję inteligentnych…

DHL Supply Chain wdraża na całym świecie najnowszą wersję inteligentnych okularów Google

DHL jest jednym z pierwszych klientów na świecie, którzy będą używać okularów Google najnowszej generacji...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj