Zaloguj się

Wpływ giełd transportowych na sektor tsl

Transport, spedycja, logistyka integrują światowy handel. Odpowiadają za usprawnienie cyklu życia produktu od momentu powstania do ostatecznej utylizacji. Do sprawnego działania tego procesu służą w coraz większym stopniu giełdy transportowe. Pozwalają znaleźć najlepsze rozwiązanie służące przemieszczeniu własnego ładunku bądź zatrudnienie dla własnego taboru. Oferują też wiele innych udogodnień dla swoich kontrahentów.
Określenie wpływu giełd transportowych na sektor TSL oraz na gospodarkę był tematem badania przeprowadzonego na próbie 110 przedsiębiorstw. Badanie wykazało, iż w dobie dynamicznego rozwoju sieci internetowej giełdy transportowe stanowią znakomite narzędzie do szybkiego rozwoju młodej firmy oraz ustabilizowania pozycji dłużej działających przedsiębiorstw. Blisko połowa respondentów określa bardzo duży wpływ giełd na gospodarkę. Wyniki ankiety określają też dodatkowe oczekiwania badanych podmiotów, które mogą usprawnić współpracę i przyczynić się do rozwoju tego sektora gospodarki.
THE INFLUENCE OF FORWARDING EXCHANGES
ON THE TRANSPORT, THE LOGISTICS AND THE ECONOMY
Abstract
The transport, the forwarding, the logistics integrate the world trade. There are accountable for the improvement of the life cycle of the product from the moment of the beginning to the final utilization. To the efficient activity of this process serve in the more and more greater degree forwarding exchanges. Permit to find the best solution servants to the dislocation of the own load am the employment for the own camp. There offer also many other facilities for their own contracting parties. The qualification of the influence of forwarding exchanges on the section transport, the logistics and on the economy was a theme of the research effected on the test of 110 enterprises. The research showed, that in the era of the dynamic development of the internet exchange forwarding determine the superb tool to the quick development of the young firm and the homoeostasis of the position longer going concerns. Near the half of respondents qualifies the very large influence of exchanges on the economy. Results of the questionnaire qualify also additional expectations of examined subjects which can improve the cooperation and contribute to the development of this section of the economy.
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe