Zaloguj się

Baltic Transport Outlook 2030 - jako projekt długoterminowego planowania infrastruktury krajów Regionu Morza Bałtyckiego

Polecamy! Kraje uczestniczące w projekcie BTO-2030. Źródło: materiały konferencyjne, http://www.baltictransportoutlook.eu Kraje uczestniczące w projekcie BTO-2030.

W grudniu 2011 roku został zakończony projekt Baltic Transport Outlook (BTO), który był priorytetowym projektem finansowanym ze środków UE o kluczowym znaczeniu dla strategii Morza Bałtyckiego. Projekt ten został przyjęty przez Radę Europy w październiku 2009 roku. Ogólnym celem projektu było osiągnięcie lepszych warunków dla długoterminowego planowania infrastruktury poszczególnych krajów w Regionie Morza Bałtyckiego (RMB), by docelowo region ten stał się bardziej dostępny i konkurencyjny.

Projekt Baltic Transport Outlook stawiał sobie następujące cele:

  • wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego rozwoju Regionu w dziedzinie transportu i wzrostu gospodarczego
  • wytworzenie wspólnej świadomości wobec przyszłych wyzwań i możliwości rozwoju regionu
  • lepszą wymianę wiedzy między krajowymi i regionalnymi systemami transportowymi.

Rdzeniem projektu jest badanie, które pozwoli dokonać przestrzennego rozplanowania infrastruktury transportowej w Regionie oraz zdefiniować obszary największego natężenia przepływów towarów i pasażerów pomiędzy krajami RMB. Scenariusze będą dotyczyły rozwoju regionu do 2030 roku i będą stanowić podstawę do dyskusji. Będą też zawierać zalecenia dla planistów infrastruktury i innych decydentów.
W Regionie Morza Bałtyckiego wymiana handlowa ciągle rośnie, obejmując swym zasięgiem kierunek zarówno do, jak i z Morza Bałtyckiego. Rozwój ten musi pokrywać się z odpowiednią infrastrukturą i efektywnym systemem transportowym. Należy eliminować wąskie gardła w celu ułatwienia mechanizmów rynkowych zwiększenia spójności terytorialnej. Dzięki poprawieniu dostępności i zmniejszeniu dysproporcji pomiędzy państwami Regionu, projekt Baltic Transport Outlook pomoże zwiększyć konkurencyjność Regionu Morza Bałtyckiego.

Obecnie każde państwo rozwija własną gospodarkę. Program BTO ma rozszerzyć współpracę pomiędzy planistami infrastruktury Regionu i ułatwić im dostęp do wiedzy na temat planowania systemów innych krajów. Ta wspólna wiedza i świadomość przyszłych wyzwań może przyczynić się do zapewnienia zrównoważonego przemieszczania osób i towarów, do i z Morza Bałtyckiego. W celu zapewnienia rozwoju we właściwym kierunku ważną częścią programu są zalecenia dotyczące efektywnego zarządzania przyszłymi systemami transportowymi Bałtyku. W ciągu całego badania nacisk kładziono na prowadzenie dialogu strategicznego między ważnymi partnerami oraz na rozpowszechnianie wyników. W różnych częściach Regionu odbyła się seria warsztatów.

Projekt podejmuje badania, na które składa się:

  • opis bieżących przepływów ładunków i osób, stan infrastruktury, wąskich gardeł infrastrukturalnych i administracyjnych,
  • opis funkcjonującego systemu transportowego,
  • analiza wszystkich gałęzi transportu: drogowego, kolejowego, morskiego, lotniczego i rurociągowego zarówno towarów jak i pasażerów,
  • tworzenie prognoz / scenariuszy na lata 2016-2030,
  • zalecanie krótko- i długoterminowych narzędzi dla menedżerów bałtyckiego systemu transportowego,
  • zapewnienie, że wyniki uzyskane na podstawie wysokiej jakości danych, będzie można wykorzystać w różnych krajach i ich narodowych strategiach w dziedzinie polityki transportowej,
  • osiągnięcie efektu synergii z innymi projektami unijnymi.

Ideą polityki państw Morza Bałtyckiego jest utworzenie zintegrowanej europejskiej strategii ponadnarodowej, która ułatwi prosperowanie regionów oraz przyczyni się do lepszej realizacji wyzwań transgranicznych. Powinna to być strategia uwzględniająca uwarunkowania Regionu Morza Bałtyckiego jako makroregionu geograficznego. Strategia ma cztery cele:
1. poprawę stanu wód Morza Bałtyckiego,
2. wzmocnienie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności w regionie,
3. poprawę dostępności i atrakcyjności,
4. poprawę bezpieczeństwa.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2012.


 

Ostatnio zmieniany w czwartek, 07 marzec 2013 12:50
Zaloguj się by skomentować