Zaloguj się

Rola transportu kolejowego w rynku przewozu samochodów

Polecamy! Rola transportu kolejowego w rynku przewozu samochodów

Branża automotive wykorzystuje nowoczesne rozwiązania logistyczne, które są tu testowane i wprowadzane wraz z pojawieniem się nowych modeli samochodów oraz otwarciem nowych rynków zbytu. Narastająca konkurencja na rynku usług transportowych powoduje, iż coraz większego znaczenia nabierają zagadnienia poziomu obsługi dostaw pod względem jakości, niezawodności, szybkości oraz ceny.

Kompleksowym podejściem do wszystkich działań w tym zakresie zajmuje się logistyka, którą można traktować jako zintegrowany system kształtowania i kontroli procesów fizycznego przepływu towarów oraz ich informacyjnych uwarunkowań, zmierzających do osiągnięcia możliwie najkorzystniejszych relacji pomiędzy poziomem świadczonych usług (poziomem obsługi odbiorców), a poziomem i strukturą związanych z tym kosztów. System ten można rozciągać na dowolną liczbę faz i ogniw. Logistyka branży motoryzacyjnej to jedno z kół napędowych całej logistyki. Innowacyjne koncepcje i rozwiązania tam stosowane często wychodzą poza wykorzystywane dotychczas schematy i formuły. Granice między operatorem logistycznym a producentem samochodów zacierają się. Obecne uwarunkowania rynkowe, dążenie do minimalizacji zapasów, zgodnie z zasadą Just-in-Time (dokładnie na czas), prowadzą do konieczności coraz precyzyjniej działających systemów logistycznych, z uwagi na konieczność efektywnego rozwiązywania problemów logistycznych związanych ze sferą zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji w branży motoryzacyjnej. Zintegrowane łańcuchy dostaw stały się procesem istotnym w zapewnieniu sprawnej obsługi logistycznej przedsiębiorstw, ponieważ kwestie związane z obsługą transportowo - logistyczną zlecane są firmom zewnętrznym. Daje to znaczne oszczędności, jeśli współpraca miedzy operatorem logistycznym a producentem samochodów układa się dobrze.

Zarządzanie procesem logistycznym w branży motoryzacyjnej jest złożone. Samochód osobowy czy dostawczy to specyficzny produkt do przewozu z uwagi na wartość, gabaryty, wymóg zapewnienia odpowiednich warunków w procesie dostawy do finalnego odbiorcy. Zasadniczo przewożony jest bez opakowania, a tym samym narażony jest on na uszkodzenia w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych, kradzieży czy też wandalizmu. W transporcie kolejowym jego specyfika polega na konieczności posiadania specjalistycznego taboru (który może być wykorzystany wyłącznie do tego rodzaju przewozów) oraz stosowania odpowiedniej organizacji, w której dodatkowym elementem jest ścisłe przestrzeganie czasów przewozu oraz bezpośredniej ochrony przesyłek. Na przykład wagony kolejowe wyposażane są w boczne kraty lub płyty z tworzyw sztucznych, chroniące samochód przed uderzeniami.

Syntetyczna charakterystyka rynku produkcji samochodów w UE
Specyfikę logistyki branży motoryzacyjnej można podzielić na 3 obszary: handlowy, operacyjny i podwykonawstwa. W obszarze handlowym skupiamy się na firmach produkujących samochody. Jest to obszar wymagający, innowacyjny, nieskory do kompromisów. Drugi obszar operacyjny związany jest z kulturą usług logistycznych, realizowanych przez firmy i ludzi w oparciu o wiedzę z zakresu rynku samochodowego. Trzeci obszar to podwykonawcy, których dobiera się według pewnych kryteriów, na przykład specjalizacji w branży motoryzacyjnej, doświadczenia w organizacji i świadczeniu usług transportowych samochodów czy umiejętności i zasobów logistycznych. Poprzez pryzmat rozwiązań logistycznych te trzy obszary postrzegamy w ujęciu systemowym i rynkowym, w kontekście mechanizmu umożliwiającego organizacjom i ludziom prowadzenie handlu (na przykład samochodami) i zapewnieniu dostępności samochodu jako towaru w miejscu i czasie wymaganym dla zaspokojenia popytu klientów. Rynek samochodowy można zdefiniować jako całokształt stosunków handlowo - gospodarczych, obejmujących działania producentów (podaż) i zachowania konsumentów (popyt, a także funkcjonowanie struktur organizacyjnych ułatwiających kontakt obu stronom i umożliwiających dokonanie procesu kupna - sprzedaży).

Artykuł zawiera 18930 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka 5/2012

Ostatnio zmieniany w środa, 04 wrzesień 2013 12:28
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe