Zaloguj się

Kształtowanie atrybutów organizatorów zintegrowanego systemu transportowego

Polecamy! Kształtowanie atrybutów organizatorów zintegrowanego systemu transportowego

Zmiany zachodzące w gospodarce światowej oraz wymogi dotyczące funkcjonowania podmiotów gospodarczych, wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej stają się wyznacznikiem obieranych postaw strategicznych polskich organizacji gospodarczych oraz wpływają znacząco na ich funkcjonowanie.

Obecnie jednym z najważniejszych zadań zarządzania strategicznego jest tworzenie i utrzymywanie organizacji tworzących wartość oraz rozwijających się w burzliwym otoczeniu. Zadanie to staje się coraz trudniejsze wobec globalizacji, przyspieszonego tempa zmian, rosnących wymagań klientów oraz rosnącego znaczenia efektywności organizacji. Badania wykazują, że wyjątkowa, efektywna organizacja to taka, która charakteryzuje się dużym dopasowaniem pomiędzy strategią, systemami, strukturą, stylem przewodzenia, a także umiejętnościami i stylem pracy personelu. Oprócz akcentowania roli specyfiki każdej organizacji w budowaniu jej konkurencyjności oraz podwyższaniu efektywności funkcjonowania, zwraca się dużą uwagę na znaczenie otoczenia. Uważa się, że współcześnie to przede wszystkim otoczenie organizacji, a nie wewnętrzny potencjał wytwórczy decyduje o jej możliwościach rozwojowych. Otoczenie jest czynnikiem wpływającym na poziom aktywności gospodarczej i konsumpcyjnej podmiotów gospodarujących poprzez fakt, że z jednej strony stwarza korzystne warunki i szanse na rozwój, z drugiej zaś strony umożliwia powstanie warunków, które stają się dla nich zagrożeniem. W wyniku procesów globalizacji, otoczenie polskich przedsiębiorstw uległo znacznemu poszerzeniu. Skutkuje to przede wszystkim sukcesywną intensyfikacją powiązań międzynarodowych, wzrostem zakresu i złożoności wzajemnych stosunków gospodarczych, implikujących z jednej strony podniesienie poziomu ryzyka, ale jednocześnie pojawienie się nowych sposobności do osiągnięcia korzyści wynikających z ograniczenia barier handlowych czy procesów liberalizacji stosunków gospodarczych.

Istotność wpływu otoczenia na organizację uzasadnia zatem celowość stałego monitoringu zachodzących w otoczeniu zmian i analizy ich oddziaływań na warunki działalności podmiotów gospodarczych. Tylko bowiem w takiej sytuacji organizacje będą mogły przetrwać, umacniać własne pozycje oraz podwyższać efektywność funkcjonowania.
Otoczenie staje się coraz bardziej problematyczne dla branży transportowej. Gospodarka narodowa - rozwijająca się pod wpływem transportu - stawia przed nim coraz większe zadania, wynikające z rosnącego wolumenu produkcji oraz z rosnącego poziomu specjalizacji i kooperacji produkcji. Bez rozwoju transportu, nie mógłby występować dalszy wzrost produkcji ani wzrost społecznego podziału pracy. Transport staje się więc motorem rozwoju, może stać się też barierą ograniczającą wzrost gospodarczy.

Artykuł zawiera 24210 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 24 wrzesień 2015 14:09
Zaloguj się by skomentować