Zaloguj się

Zapewnienie ciągłości dostaw ładunków płynnych z wykorzystaniem operacji STS

  •  Abramowicz-Gerigk Teresa, Wilczyński Przemysław
  • Kategoria: Transport i spedycja
Polecamy! Zapewnienie ciągłości dostaw ładunków płynnych z wykorzystaniem operacji STS

Zapewnienie ciągłości dostaw ładunków płynnych w transporcie morskim wymaga stosowania efektywnych rozwiązań w dziedzinie logistyki. Dotyczy to w szczególności operacji przeładunkowych dużych zbiornikowców. Transport ładunków płynnych z rejonu ich produkcji do odbiorców odbywa się na długich trasach morskich, gdzie ze względów ekonomicznych wykorzystywane są duże statki typu VLCC (Very Large Crude Carrier) i ULCC (Ultra Large Crude Carrier). Mają one zbyt duże zanurzenie, aby pływać na akwenach, na których ładunek jest przyjmowany i odbierany.

W praktyce problem ten rozwiązuje się poprzez częściowe odładowanie statku przed wejściem do portu, zmniejszając w ten sposób jego zanurzenie. Transfer ropy naftowej i większości produktów ropopochodnych pomiędzy statkami w morzu staje się obecnie powszechnie stosowaną praktyką. Tego typu operacje pozwalają również usprawnić obsługę tankowców typu VLCC lub ULCC w terminalach naftowych, w których istnieją ograniczenia związane z ich zanurzeniem, dodatkowo pozwalają odbierać regularnie z pól naftowych surową ropę naftową ze zbiornikowców uniwersalnych FPSO (Floating Production, Storage and Offloading Unit) - zbiornikowiec uniwersalny do produkcji przechowywania i załadunku lub FSO (Floating Storage and Offloading Unit) - zbiornikowiec uniwersalny do przechowywania i załadunku lub dokonywać przeładunku produktów ropopochodnych pomiędzy zbiornikowcami, bez konieczności korzystania z infrastruktury terminali naftowych, redukując w ten sposób koszt przeprowadzanych operacji. W artykule przedstawiono operacje STS (Ship to Ship), obejmujące manewry podchodzenia zbiornikowca dowozowego do załadowywanego statku VLCC lub ULCC, cumowanie statków, przeładunek, odcumowanie a następnie odchodzenie statku dostarczającego ładunek. Operacje, podczas których oba statki znajdują się w ruchu, określa się jako operacje STS w drodze (ang. Ship to Ship underway). Zastosowanie tego typu operacji ma duży wpływ na zapewnienie ciągłości dostaw ładunków płynnych - skroplonego gazu, ropy naftowej i jej produktów.

Charakterystyka operacji STS
Sposób przeprowadzenia operacji STS leży w gestii POAC (Person in Overall Advisory Control) - osoby sprawującej nadzór nad przeprowadzaną operacją STS. Może nią być również kapitan jednego ze statków, biorących udział w operacji. Operacja ta może być przeprowadzona przez POAC na kilka sposobów, w zależności od miejsca i okoliczności przeładunku. W przypadku nieograniczonego akwenu można STS przeprowadzić pozostawiając oba zbiornikowce, biorące w niej udział w drodze - oba statki poruszają się z minimalną, bezpieczną prędkością lub stoją w dryfie (Transfer Underway). W sytuacji, gdy występują ograniczenia wielkości akwenu lub nie ma możliwości ruchu jednej z jednostek pływających ze względów eksploatacyjnych (FPSO lub FSO), można operację STS wykonać cumując do zbiornikowców stojących na kotwicy (Transfer at Anchor) lub zacumowanych do boi cumowniczo-przeładunkowej SBM (Single Buoy Mooring). Na rysunku 1 przedstawiono kolejne fazy operacji STS underway: podchodzenie - approaching, cumowanie - mooring, odcumowanie - unmooring.

Artykuł zawiera 17320 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 31 październik 2017 15:04
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe