Zaloguj się

Tendencje w rozwoju technik transportu, przeładunku i składowania ładunków w systemach transportu w kontekście tworzenia potencjału technicznego i usługowego portów morskich

Polecamy! Tendencje w rozwoju technik transportu, przeładunku i składowania ładunków w systemach transportu w kontekście tworzenia potencjału technicznego i usługowego portów morskich

W publikacji dokonano analizy tendencji w rozwoju technik transportu, przeładunku i składowania ładunków w lądowo-morskich systemach transportu w kontekście tworzenia odpowiadającemu powyższym tendencjom potencjału technicznego i usługowego portów morskich. Zagadnienie jest istotne choćby z tego względu, że ostatnie lata to rewolucyjne zmiany w technikach przewozu i magazynowania związane z dwoma istotnymi czynnikami.

Pierwszym to szerokie zastosowanie intermodalnych jednostek transportowych (ITU) w przewozach światowych, gdzie króluje kontener wielki klasy ISO, jak i kontynentalnych, gdzie z kolei szerokie zastosowanie mają semitrailery i swap body. Drugim czynnikiem jest rozwój globalnych i kontynentalnych łańcuchów dostaw, gdzie transport jest jednym z elementów procesów logistycznych mających na celu obniżkę kosztów, poczynając od pozyskania surowców, produktu finalnego tak aby cena dla klienta finalnego miała charakter konkurencyjny. Przeprowadzona analiza zmian pozwoliła na określenie podstawowych technik transportu, przeładunku i składowania ładunków różnych kategorii ze wskazaniem, gdzie w najbliższych latach następować będą zmiany, a gdzie należy oczekiwać pewnej stałości strony technicznej procesów transportu w kontekście wyposażenia infrastrukturalnego i suprastrukturalnego portów morskich. Przeprowadzona analiza była elementem projektu rozwojowego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a realizowanego w latach 2010-2012 w Zakładzie Organizacji i Zarządzania Akademii Morskiej w Szczecinie

Kategorie ładunkowe jako wyraz zmian w lądowo-morskich procesach transportu
Transport ładunków, jak również pozostałe czynności realizowane w procesach transportu możliwe są dzięki zastosowaniu określonych rozwiązań technicznych w zakresie budowy i eksploatacji środków transportu, magazynów, urządzeń przeładunkowych i infrastruktury transportu. Szczególnego znaczenia nabiera to w przypadku lądowo-morskich procesów transportu ładunków gdzie występują zawsze takie usługi jak: przemieszczenie ładunku różnymi środkami transportu, przeładunek w portach morskich i innych węzłach transportowych i składowanie. Wobec szerokiego zastosowania ITU w lądowo-morskich procesach transportu ale i w przewozach kontynentalnych, w przypadku wielu ładunków przestały być istotne ich cechy fizykochemiczne a istoty nabrał sposób jednostkowania na czas transportu i magazynowania. W efekcie w statystykach europejskich dla analizy wielkości obrotów ładunkowych w portach morskich i transporcie morskim pogrupowano ładunki w kategorie, gdzie to techniczna i organizacyjna strona procesu transportowego decyduje o zaliczeniu danego towaru do określonej grupy ładunkowej. Przyjęcie zasady, że sposób przeładunku, składowania i transportu ładunku jest pierwszoplanowy to z jednej strony efekt konteneryzacji, z drugiej organizacji procesów transportowych, w ramach których stosowane są różne techniki integracji międzygałęziowej zwiększające efektywność lądowych i lądowo-morskich łańcuchów transportowych. Podstawą przeprowadzonej analizy technicznych aspektów transportu, przeładunku i składowania ładunków i przedstawionych w niniejszej publikacji jej wyników, jest stosowana dla celów statystycznych metodologia Eurostatu.

 

Artykuł zawiera 39210 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 20 kwiecień 2018 14:27
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe