Zaloguj się

składowanie

storage

1. Czynność umieszczania dóbr w magazynie lub stan,w którym znajdują się dobra umieszczone w magazynie.
2. Zbiór czynności związanych z umieszczeniem (ułożeniem) zapasów na powierzchni lub w przestrzeni składowej budowli magazynowej, w sposób usystematyzowany, odpowiednio do właściwości zapasów i istniejących warunków.
Wyróżniamy mastępujące techniki składowania:
- składowanie statyczne,
- składowanie dynamiczne;
oraz metody sładowania:
- stałych miejsc,
- wolnych miejsc.