Zaloguj się

efekt wzmocnienia łańcucha dostaw

amplification effect, business chain effect

Narastanie zapasów w łańcuchu przepływu dóbr występującewtedy, kiedy każde ogniwo łańcucha stara się niezależnie od pozostałych zabezpieczyć przed zmianami zapotrzebowania w następnych ogniwach. Efekt wzmocnienia powoduje, że zapasy w początkowych ogniwach łańcucha są w rzeczywistości większe niż wymaga tego zmienność zapotrzebowania w końcowych ogniwach łańcucha. Jego występowanie jest typowe dla braku powiązań informacyjnych między poszczególnymi ogniwami łańcucha. Inne nazwy: efekt Forestera (Forester effect), efekt byczego bicza (bullwhip effect).