Zaloguj się

WIEDZA: edukacja

System SAP w WSL

SAP – najpopularniejszy na świecie system informatyczny wspomagający zarządzanie firmą poznają studenci w trakcie nauki w Wyższej Szkole Logistyki. To już czwarty system wdrożony w laboratoriach dydaktycznych WSL, pozwalający studentom nabyć praktyczne umiejętności obsługi systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyką i bez problemu znaleźć pracę tuż po studiach.

Kierunki współczesnych badań transportowych na świecie - cz. 1

Kierunki współczesnych badań transportowych na świecie - cz. 2

W artykule dokonano próby określenia kierunków i rodzajów badań transportowych realizowanych w ostatnim czasie, skupiając się na kilku obszarach geograficznych i tematycznych, a mianowicie na programach badawczych Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Odniesiono się też do oceny pól badawczych w szerokim kręgu międzynarodowym w oparciu o wyniki badań prezentowanych na Światowych Konferencjach Badań Transportowych.

Telematyczne wspomaganie logistycznego zarządzania flotą środków transportu rzecznego

Wzrost znaczenia żeglugi śródlądowej w przewozie jednostek ładunkowych narzuca konieczność współpracy z innymi podsystemami transportowymi o charakterze intermodalnym. Warunkiem dobrej współpracy jest tworzenie właściwie rozlokowanych i zorganizowanych baz logistycznych. Bazy takie powinny znajdować się w węzłach przeładunkowych, gdzie następować może zmiana środków transportu.

Technologie logistyczne jako przykład technologii środowiskowych na drodze do równoważenia rozwoju

Wprowadzenie
Długofalowym programem społeczno - gospodarczym UE jest Strategia Lizbońska przyjęta w marcu 2000 roku. Jej celem jest uczynienie z gospodarek krajów Unii wiodącej gospodarki świata w perspektywie do 2010 roku. Celowi temu służyć mają następujące działania wraz z odpowiednią koncentracją wydatków środków publicznych:
- szybkie przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy, w tym rozwój społeczeństwa informacyjnego, badań i innowacji oraz kształcenie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności
- liberalizacja i integracja takich sektorów, jak: telekomunikacyjny, energetyczny, transportowy, pocztowy i usług finansowych
- rozwój przedsiębiorczości poprzez: deregulację i likwidację barier administracyjno - prawnych, łatwiejszy dostęp do kapitału i technologii, ograniczanie zakłócającej konkurencję pomocy publicznej
- wzrost zatrudnienia i zmiana modelu społecznego w drodze: aktywizacji zawodowej, poprawy edukacji, modernizacji systemu zabezpieczenia społecznego, ograniczania biedy i wykluczenia społecznego
- dbałość o zrównoważony rozwój, czyli taki rozwój społeczno - gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

Strony internetowe