Zaloguj się

Ekologia a logistyczno-marketingowe uwarunkowania rozwoju systemów transportowych - wybrane zagadnienia - cz. 1

  •  Mirosław Antonowicz, Henryk Zielaskiewicz
  • Kategoria: Logistyka
Artykuł wziął udział w III edycji Konkursu Piórem Logistyka.

Streszczenie

W dobie globalizacji jednym z podstawowych dylematów, przed jakim stoi sektor TSL, jest właściwe określenie kierunków rozwoju, które będą nie tylko zgodne z oczekiwaniem pojedynczego klienta, ale i oczekiwaniami całego społeczeństwa. Logistyka jest nowoczesną dziedziną wiedzy, dającą możliwości zdobycia przewagi konkurencyjnej na liberalizowanym rynku usług TSL. Można ją traktować jako naukę o sprawnym przemieszczaniu i zarządzaniu procesami przepływu produktów, kapitału i informacji w celu zaspokojenia potrzeb klienta. Właściwe podejście do procesów logistycznych wiąże się z koniecznością ograniczenia nadmiernych zapasów, niepotrzebnych i nieracjonalnych przebiegów środków transportu w procesach transportowych oraz prawidłowym wykorzystaniem wszystkich gałęzi transportu tak, aby globalne koszty obsługi były jak najmniejsze. Przy określeniu kosztów świadczonych usług należy uwzględniać również te zewnętrzne, a przede wszystkim koszty negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Artykuł przedstawia związki zachodzące pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a prawidłowym rozwojem usług transportowo logistycznych.

Summary

Nowadays when globalization comes true one of the based problems of Transport-Seditions- Logistics sector is properly defining ways of evolution to satisfy single clients and society. Logistics is modern part of science which give possibilities to compete with other firms on liberal TSL market. We may treat logistics like science on efficient dislocation and flow of products, capitals and information management. Proper logistics processes management demand reduction of excessive supplies, unneeded and irrational flows means of transport in transport processes. Also important is appropriate using all transport arms to decrease global costs. Defining services costs we should take to consideration external expenses and particularly costs of negative influences on environment. Report present relation between environment protection and proper logistics services development.

Wstęp

Dotychczasowa era przemysłowa stopniowo przekształca się w erę ekologiczną, w której główny akcent kładzie się na umiejętność racjonalnego zarządzania zasobami naturalnymi. Do podstawowych założeń ery ekologicznej należą m.in.: 

  •  zaakceptowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju),
  •  dążenie do ochrony głównych ekosystemów,
  •  kreowanie narodowych polityk ekologicznych,
  •  opanowanie wiedzy o zarządzaniu zasobami przyrody,
  •  tworzenie nowych proekologicznych organizacji biznesowych.
Należy także zauważyć, iż przy tworzeniu narodowej polityki ekologicznej jednym z jej głównym elementów powinna być koncepcja zrównoważonego rozwoju transportu. Biznes transportowy powinien brać pod uwagę w swojej działalności odpowiedzialność za środowisko naturalne. Ekologia jako nauka badająca funkcjonowanie i zależności miedzy organizmami żywymi a środowiskiem staje się swoistą ideologią prowadzenia współczesnego biznesu, zazębiając się coraz bardziej z ekonomią. Zarówno osiąganie wysokich efektów ekonomicznych bez względu na ekologię, jak i całkowita nienaruszalność środowiska naturalnego bez liczenia się z realiami gospodarczymi nie są dobrymi rozwiązaniami. Optymalne rozwiązania powinny brać pod uwagę racjonalne potrzeby gospodarki przy uwzględnieniu wymogów ekologicznych. W równej mierze dotyczy to transportu jako dziedziny aktywności gospodarczej i jego wpływu na środowisko naturalne.


Ostatnio zmieniany w wtorek, 13 czerwiec 2006 16:05
Zaloguj się by skomentować