Zaloguj się

Rynek usług logistycznych 2004-2005 w Polsce

  •  Włodzimierz Rydzkowski
  • Kategoria: Konferencje
Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2006 - Najlepsze praktyki w logistyce". Poznań 10-12 maja 2006 r.

1. Charakterystyka współczesnego rynku usług logistycznych

Analizując sytuację w branży TSL warto przyjrzeć się otoczeniu gospodarczemu, w jakim działały przedsiębiorstwa. W 2002 roku utrzymywały się tendencje stagnacyjne w gospodarce. Tempo wzrostu PKB nadal oscylowało w granicach 1%. Był to już kolejny rok, gdy zmniejszający się popyt wewnętrzny, wzrost zapasów i narastające bezrobocie tworzyły niekorzystny klimat gospodarczy dla przedsiębiorstw. Niski poziom inflacji przy utrzymywaniu się wysokiej wartości złotówki w stosunku do dolara i euro nie rekompensował negatywnego klimatu.

W branży TSL stan gospodarki odbijał się również na kondycji przedsiębiorstw, choć nastąpiło opóźnienie w stosunku do wskaźników koniunktury. Nadal poszukiwano metod obniżania kosztów, co sprzyjało rozwojowi firm o takich kompetencjach. Przedsiębiorstwa upatrywały nowych możliwości w wdrażaniu zarządzania procesowego, zarządzania wiedzą. Niektóre firmy poszukiwały czynników zrównoważonego rozwoju – jak dbałość o środowisko, pracowników i społeczną odpowiedzialność. W efekcie następował proces dalszego rozwarstwienia między firmami o ukształtowanej, wyrazistej kulturze i wartościach nakierowanych przede wszystkim na etyczną i partnerską działalność biznesową – agresywnymi, o strukturze rywalizacyjnej, oraz firmami nastawionymi jedynie na przetrwanie.

Pierwsze półrocze 2003 roku przyniosło w gospodarce pewne oznaki ożywienia, zauważalne w środowisku klientów firm logistycznych. Ożywienie to przełożyło się na wzrost wymiany handlowej, a tym samym na wzrost popytu na usługi logistyczne. Jednocześnie firmy sektora TSL zaczęły intensywniej przygotowywać się do zmian konkurencyjnych, które nastąpią na rynku po przystąpieniu Polski do UE. Jedną z obserwowanych w tym obszarze tendencji jest koncentracja kapitału. Na rynku doszło do fuzji podmiotów, które w ten sposób postanowiły poszerzyć swoją ofertę lub wkroczyć na dotąd niedostępne segmenty rynku. W rezultacie na terenie Polski zaczęły funkcjonować nowe, duże podmioty, posiadające znaczny potencjał do wykonywania kompleksowych usług logistycznych o zasięgu europejskim lub globalnym. W rezultacie takich fuzji firma kurierska Stolica została włączona do firmy DHL, będącej częścią grupy skupionej wokół Deutsche Post, firma P&O połączyła się z brytyjskim Wincantonem, a część udziałów Euroad przejęła holenderska firma VOS Logistics. Ważnym wydarzeniem dla polskiego rynku logistycznego było połączenie w roku 2004 firm Schenker Polska i Spedpol. Spedpol będący własnością Schenkera prowadził działalność na rynku polskim, zaś Schenker na rynku międzynarodowym. Obecnie obie działalności zostały zintegrowane w jednej firmie.

W roku 2003 odnotowano 3,6%. wzrost PKB, zaś rok 2004 miał charakter przełomowy z uwagi na wejście Polski do Unii Europejskiej.

Rysunek 1 przedstawia dynamikę zmian wielkości przychodów ze sprzedaży osiąganych przez firmy w latach 1997–2004. W okresie tym wielkość rynku systematycznie wzrastała. W wyniku załamania ogólnej koniunktury gospodarczej w 2001 roku nastąpił spadek dynamiki sprzedaży w branży (średnia dynamika sprzedaży w 2001 roku dla badanych firm wyniosła 6 %). Warto jednak podkreślić, że w tym samym okresie większość sektorów gospodarki notowała ujemną dynamikę sprzedaży. Natomiast w roku 2002 tendencja ta została odwrócona: dynamika sprzedaży wyniosła 12,4%, co oznacza ponad dwukrotny wzrost. Obecnie bardzo wyraźnie kształtuje się trend wyprzedzający branży TSL w stosunku do całej gospodarki. Dynamika wzrostu na rynku TSL znacznie przewyższa dynamikę PKB. Utrzymanie tej tendencji jest możliwe pod warunkiem utrzymania trwałości łańcucha dostaw osiąganego za pomocą integracji systemów informatycznych poszczególnych jego ogniw co pociąga za sobą wyeliminowanie z rynku podmiotów świadczących usługi transportowe w wąskim zakresie.

Obecnie na rynku polskim można zidentyfikować ponad 110 przedsiębiorstw działających w branży TSL, których roczne przychody ze sprzedaży podstawowej wyniosły w 2003 roku prawie 8,5 mld PLN, a w 2004 roku ponad 9,9 mld PLN. Analiza przedstawiona poniżej opiera się na Rankingu firm transportowo-spedycyjno-logistycznych (TSL) w Polsce 2004 opracowywanemu od kilku lat przez H. Brdulak na podstawie badań ankietowych i raportów Data Group. Przedsiębiorstwa, które zostały uwzględnione w rankingu, prowadzą szeroki zakres działalności logistycznych związanych głównie z transportem, spedycją, magazynowaniem. Poszerza się także zainteresowanie świadczeniem innych usług logistycznych, takich jak: doradztwo logistyczne, dostawa door-to-door, konfekcjonowanie, czy dostawy just in time.


Rysunek 1. Wielkość przychodów ze sprzedaży podstawowej osiągniętej przez firmy TSL w latach 1997–2004 w mld PLN
Źródło: H. Brdulak: Rynek usług transportowo-spedycyjno-logistycznych (TSL) w Polsce, „Logistyka Transport Spedycja” 2005, nr 2, s. 32.

W rankingu za rok 2004 udział wzięło 111 firm branży TSL, których przychody ze sprzedaży podstawowej TSL stanowią sto procent albo zdecydowaną większość całości przychodów ze sprzedaży. W rankingu debiutowały 24 firmy, wśród których znalazł się również lider zestawienia Schenker Sp. z o.o. Wśród firm uwzględnionych w rankingu 54 odnotowało awans, a 26 spadek z dotychczasowej pozycji. Zaledwie 7 firm utrzymało swoje lokaty z roku 2003. Na skutek niedostarczania przez przedsiębiorstwo spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o., dotychczasowego lidera zestawienia, wymaganej ankiety spółka nie została uwzględniona w rankingu 2004.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany w piątek, 17 kwiecień 2009 11:12
Zaloguj się by skomentować