Zaloguj się

Centra logistyczne jako czynnik wzrostu efektywności łańcuchów dostaw

  •  Ireneusz Fechner
  • Kategoria: Konferencje
Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2006 - Najlepsze praktyki w logistyce". Poznań 10-12 maja 2006 r.

Wstęp

W ocenie infrastruktury logistycznej pojawiają się różne opinie na temat skuteczności realizacji programów budowy centrów logistycznych i celowości ich kontynuacji. Według niektórych okresem sprzyjającym planom ich realizacji były dwa minione dziesięciolecia, a celowość budowy centrów logistycznych uzasadniał aktualny wówczas stan infrastruktury logistycznej. Do podobnych wniosków można dojść, gdy przeanalizuje się wyniki realizacji niemieckiego programu budowy centrów logistycznych, które pokazują, że 34 centra logistyczne zbudowane w ciągu minionych dziesięciu lat zostały wypełnione przedsiębiorstwami zaledwie w około pięćdziesięciu procentach.

Z punktu widzenia celowości tworzenia zintegrowanej europejskiej sieci logistycznej oraz potrzeb przedsiębiorstw zarówno zlecających usługi logistyczne jak i je wykonujących problem ten wygląda inaczej. Centra logistyczne traktować należy jako węzły intermodalne, które poprzez ustanawianie stałych, regularnych połączeń kolejowych pomiędzy terminalami kontenerowymi spinają sieci lokalne w jednolitą sieć logistyczną. Jej zasięg wyznaczają zadania operatorów logistycznych i możliwości realizowania przez nich przewozów z punktu widzenia dostępnych technologii transportowych i efektywności kosztowej. Intermodalne centra logistyczne z publicznym dostępem do świadczonych na ich terenie usług muszą być wyposażone w technologie przeładunku, magazynowania, wymiany informacji itp., otwarte na różnych usługobiorców, a więc na tyle zunifikowane, aby nie tworzyły barier na drodze przepływu towarów i informacji. Z tego punktu widzenia centra logistyczne należy postrzegać jako węzły sieci logistycznych, które charakteryzuje najwyższy spośród innych możliwych węzłów standard organizacyjny, techniczny i funkcjonalny i jeżeli dotąd tak nie jest, to taki postulat powinien towarzyszyć ich dalszej budowie i rozwojowi.

Słownictwo używane w artykule

Suprastruktura logistyczna – budynki i budowle, w których realizowane są operacje logistyczne związane z magazynowaniem, przeładunkami i dystrybucją towarów.

Centrum logistyczne – obiekt przestrzenny o określonej funkcjonalności wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze.

Transport intermodalny – przewóz towarów w jednej i tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe drogowym, przy użyciu kolejno dwóch lub więcej gałęzi transportu bez przeładunku samych towarów w zmieniających się gałęziach transportu.

Transport kombinowany – transport intermodalny, w którym główna część przewozu jest wykonywana przez kolej, żeglugę śródlądową lub transport morski, a początkowy i/lub końcowy odcinek jest wykonywany przez transport drogowy, tak krótko jak to możliwe.

Terminal kontenerowy – wydzielony teren wyposażony w budowle otwarte wraz z odpowiednią infrastrukturą zależnie od spełnianej funkcji, przystosowany do przeładunku, manipulacji i składowania kontenerów.

Sieć logistyczna – grupa niezależnych przedsiębiorstw konkurujących i kooperujących w celu poprawy sprawności i efektywności przepływu produktów i towarów oraz towarzyszących im informacji zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Sieć logistyczna  – suprastruktura logistyczna powiązana wzajemnie poprzez infrastrukturę transportu oraz wykorzystujące ją przy pomocy rozwiązań organizacyjnych, technicznych i informacyjnych niezależne przedsiębiorstwa konkurujące i kooperujące w celu poprawy sprawności i efektywności przepływu dóbr fizycznych oraz towarzyszących im informacji zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Centrum logistyczne jako element strukturalny sieci logistycznej

Centrum logistyczne jest najbardziej zaawansowaną formą węzła sieci logistycznych. Bogata w infrastrukturę liniową i punktową sieć logistyczna oferująca różnorodne możliwości elastycznego konfigurowania łańcuchów dostaw jest niezbędnym elementem funkcjonowania sieci gospodarczych. Ograniczenia sieci logistycznej w zakresie dostępności infrastruktury kolejowej i infrastruktury służącej do przeładunków są obok czynników konkurencyjności kosztowej i czasowej jednym z kluczowych czynników decydujących o dominującym udziale transportu samochodowego w przewozach towarowych. Dominacja towarowego transportu samochodowego obserwowana jest we wszystkich państwach europejskich, niemniej wiele z nich podejmuje od lat działania dla zahamowania wzrostu przewozów towarów realizowanych przez tę gałąź transportu – szczególnie w przewozach na duże odległości, wspomagając w sposób systemowy funkcjonowanie transportu intermodalnego. Jednym z instrumentów tej polityki jest wspieranie budowy intermodalnych terminali przeładunkowych (terminali kontenerowych) i centrów logistycznych poprzez tworzenie podstaw prawnych i finansowych ich budowy z wykorzystaniem środków publicznych oraz aktywny udział instytucji sektora publicznego w działaniach inicjujących powstawanie intermodalnych centrów logistycznych. Analiza krajowych sieci logistycznych w Europie prowadzi do następującego wniosku: jeżeli sektor publiczny nie przejawia inicjatywy i nie angażuje się w budowę terminali kontenerowych i centrów logistycznych istnieje niewielka szansa, aby mogły one powstać w inny sposób.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany w piątek, 17 kwiecień 2009 11:11
Zaloguj się by skomentować