Zaloguj się

Wybrane zagadnienia projektowania centrów logistycznych w Polsce - cz. 1: Graficzne modele funkcjonalno-przestrzenne centrów logistycznych [...]

  •  Fijałkowski Janusz
  • Kategoria: Logistyka

Publikacja ta jest merytorycznym sprawozdaniem z prac autora, wykonywanych w ramach zadania badawczego na temat lokalizacji centrów logistycznych w Polsce, podjętego z inicjatywy Resortu Transportu, a finansowanego przez KBN. Cała publikacja obejmuje trzy zagadnienia (będą to trzy części publikacji):

■ Część I  -  GRAFICZNE   MODELE FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE CENTRÓW LOGISTYCZNYCH, WPISANYCH W KRAJOWY SYSTEM LOGISTYCZNY
■ Część II - PODSTAWY WYMIAROWANIA I OCENY EFEKTYWNOŚCI ROZWIĄZAŃ  PROJEKTOWYCH CENTRÓW LOGISTYCZNYCH
■ Część III - PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH CENTRÓW LOGISTYCZNYCH Z PROCEDURAMI OBLICZENIOWYMI

 

Zagadnienia te (zwłaszcza dotyczące części I i części II), publikowane były w wymienionej niżej książce (skrypcie autora wydanym przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej), a także w zbiorze referatów niesesyjnych Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2000 oraz w Materiałach IV Konferencji Logistyki Stosowanej, październik 2000 w Ustroniu. Publikacje te skierowane były jednak dla wąskiego grona czytelników.
Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla szerokiego grona Czytelników "Logistyki" - czasopisma o długim rodowodzie logistycznym, opartym na solidnych podstawach technologicznych, organizacyjnych, infrastrukturach informacyjnych, którzy zapewne zetkną się w najbliższym czasie z projektowaniem, realizacją czy użytkowaniem nowych (w warunkach polskich) obiektów, jakimi są centra logistyczne. Zadaniem autora jest przybliżenie Czytelnikom tych obiektów.

Graficzne modele funkcjonalno-przestrzenne centrów logistycznych wpisanych w krajowy system logistyczny

Centrum logistyczne
Centrum logistyczne (CL) to samodzielny podmiot gospodarczy, świadczący usługi logistyczne (przewóz, przeładunki, magazynowanie,  rozdział i kompletację ładunków itp.), realizujący tym samym funkcje zaopatrzeniowe i dystrybucyjne w określonym obszarze.
CL dysponuje:
■ wydzielonym terenem i infrastrukturą (drogi, place, parkingi, budowle inżynierskie i budynki),
■ wyposażeniem technologicznym do przemieszczania i magazynowania oraz urządzeniami do zarządzania,
■ wykwalifikowanym personelem,
■ organizacją.

Zbiór elementów CL tworzy system logistyczny, którego struktura i wielkość zależą od zadania logistycznego.
 
Krajowy System Logistyczny
Zaprezentowany w pracy model krajowego systemu logistycznego (KSL) ukształtowany został na drodze identyfikacji (ryc. S-1):
■ podstawowych źródeł i ujść ładunków w postaci bloków funkcjonalnych gospodarki kraju, takich jak IMPORT (Ai), WYDOBYCIE - ROLNICTWO - RYBOŁÓWSTWO (Bj), PRODUKCJA I USŁUGI (PUk), DYSTRYBUCJA I - hurt (Dm), DYSTRYBUCJA II - detal (Fp), KONSUMPCJA ZBIOROWA (Gr), EKSPORT (En),
■ strumieni przepływu ładunków (Q) pomiędzy wymienionymi wyżej blokami,
■ strumieni przepływu informacji (L) pomiędzy wymienionymi wyżej blokami.

W takim modelu KSL można osadzić (wpisać) każde CL. Przykład wpisania CL obsługującego zaopatrzenie, produkcję i dystrybucję w określonym obszarze (ryc. S-2), do krajowego systemu logistycznego przedstawiono na ryc. S-3.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2001/1.
 
Ostatnio zmieniany w wtorek, 11 wrzesień 2012 13:08
Zaloguj się by skomentować