Zaloguj się

Gdy marzenia się spełniają... - wizja platformy e-logistycznej

Konsorcjum projektu KOMODA zaprosiło mnie do udziału w Radzie Konsultacyjnej projektu. Zaproszenie przyjąłem z ogromną satysfakcją, jako że daje ono możliwość obserwowania tego ambitnego przedsięwzięcia z uprzywilejowanej pozycji. Projekt KOMODA dąży do zrealizowania ambitnego celu, jakim jest szczegółowa analiza transportu towarowego w Europie, a następnie promocja wykorzystania idei komodalności poprzez otwartą, w pełni dostępną i interoperacyjną platformę e-Logistyczną.

Zastosowanie rozwiązań ICT w sektorze logistycznym w okresie ostatnich lat przyniosło niekwestionowane korzyści, jednakże stopniowo pojawiają się również pewne ograniczenia dotyczące tych rozwiązań:

  • większość rozwiązań ICT powstało, aby zaspokoić potrzeby firm prywatnych i ulepszyć ich organizację wewnętrzną. Rozwiązania te często przystosowane są do indywidualnych potrzeb pojedynczego przedsiębiorstwa i zwykle brakuje im funkcjonalności wsparcia współpracy pomiędzy firmami
  • większość rozwiązań ICT związana jest z podażową częścią sektora logistycznego. Innymi słowy, dość łatwo jest znaleźć narzędzie służące do zarządzania flotą bądź planowania i monitorowania przewozów, zaś możliwości dotyczące struktury i organizacji części popytowej logistyki są trudno dostępne
  • większość rozwiązań ICT, ze względu na swą złożoność i koszty, jest w zasadzie dostępna tylko dla średnich i dużych przedsiębiorstw. W konsekwencji, znakomita większość małych i mikro przedsiębiorstw pozostaje poza głównym nurtem innowacji
  • większość rozwiązań ICT nie uwzględnia trudności związanych z różnorodnością praw i ograniczeń występujących w różnych krajach i w różnych środkach transportu. Ponadto, istniejące rozwiązania ICT nie biorą pod uwagę barier wynikających z różnic kulturowych i językowych.

W rezultacie mamy bardzo rozczłonkowany rynek z wielością narzędzi, wersji i kastomizacji, które z trudem mogą komunikować się między sobą. Wysiłki poświęcone wprowadzeniu ujednoliconych (bądź ujednolicających się) modeli i standardów nie przyniosły szczególnych rezultatów ze względu na potężne koszty ich przystosowania do wielu już istniejących rozwiązań. Bardziej obiecujące zdaje się być podejście promujące elastyczne i dynamiczne modele logistyczne, przy jednoczesnym zabezpieczaniu inwestycji w ICT.
Projekt KOMODA zamierza zastosować to podejście, przyjmując sobie za cel z jednej strony - zwiększenie znaczenia komodalności, z drugiej zaś - udoskonalenie potencjału współpracy pomiędzy istniejącymi już rozwiązaniami. Jest to szczególnie istotne w momencie światowego kryzysu gospodarczego, który wymaga podejmowania zdecydowanych kroków związanych z wydajnością, elastycznością oraz możliwościami przystosowania. Oczekiwanym rezultatem końcowym projektu jest mapa drogowa wskazująca sposób i warunki osiągnięcia i wykorzystania zidentyfikowanych najlepszych praktyk.

Zgodnie z założonym podejściem, projekt KOMODA definiuje przyszłościową wizję otwartego, interoperacyjnego systemu e-Logistycznego o zasięgu międzynarodowym. Prace w projekcie zaczęły się od analizy potrzeb w łańcuchu dostaw (przy zaangażowaniu przedstawicieli przemysłu towarowego) oraz porównaniu ich z nowymi założeniami organizacyjnymi, zaczerpniętymi z nauki i projektów badawczych. Zidentyfikowane luki / rozbieżności pomiędzy tymi obszarami zostały skonfrontowane z istniejącymi w tym sektorze różnego rodzaju szansami i zagrożeniami.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2009.

 
Ostatnio zmieniany w czwartek, 06 wrzesień 2012 13:32
Zaloguj się by skomentować