Zaloguj się

Infrastruktura transportu a efektywność procesów logistycznych

Polecamy! Infrastruktura transportu a efektywność procesów logistycznych

Infrastruktura transportu z perspektywy potrzeb sektora TSL
Sieć transportowa, mimo realizowanych inwestycji infrastrukturalnych wciąż charakteryzuje się niską jakością i stanowi poważne zagrożenie dla efektywnego funkcjonowania łańcuchów logistycznych.

Na problem niedostosowania infrastruktury do potrzeb sektora TSL wskazują nie tylko wyniki badań w odniesieniu do infrastruktury transportu w Polsce, ale także w innych krajach, znajdujących się często na wysokim poziomie rozwoju gospodarczego. Z badań dotyczących rozwoju rynku TSL w Polsce wynika, że na braki w infrastrukturze transportu, a nawet brak właściwej perspektywicznej polityki rozwoju infrastruktury, jako najważniejsze bariery rozwoju rynku transportowego i logistycznego, wskazuje odpowiednio 87% i 84% respondentów tego sektora. Istnieje nawet zagrożenie, że jeszcze w najbliższej przyszłości infrastruktura w Polsce nie będzie sprzyjać podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw. Z tych samych badań wynika bowiem, że stan infrastruktury transportu, zdaniem prawie połowy respondentów, pozostanie największą - spośród innych barier - przeszkodą rozwoju rynku TSL. Na poważne ograniczenia infrastrukturalne w Polsce wskazują także badania Światowego Forum Ekonomicznego w odniesieniu do globalnej konkurencyjności gospodarki. Z badań tych wynika, że infrastruktura techniczna w Polsce w rankingu światowym w 2005 roku zajmowała 68 pozycję, w 2010 roku była to pozycja 108, a w 2011 roku - 87. Spośród krajów UE, jedynie Bułgaria i Rumunia odznaczają się niższą jakością infrastruktury niż Polska. W 2011 roku ocena infrastruktury w Polsce w skali od 1 do 7 punktów wynosiła 3,8 punktu i była najwyższa od 2005 roku. W efekcie zmniejszeniu uległ poziom dystansu pomiędzy infrastrukturą w Polsce a średnim poziomem w krajach UE. Jak wynika z tabeli 1, o ile odchylenie pomiędzy oceną punktową infrastruktury transportu w Polsce a średnią oceną punktową dla wszystkich krajów UE w 2005 roku wynosiło minus 1,4, a w 2009 roku nawet minus 2,0, to w 2011 roku odchylenie to było niższe i wynosiło minus 1,1 punktu.

Mimo, że zmniejsza się poziom dystansu w rozwoju infrastruktury transportu w Polsce w porównaniu do krajów UE, to jednak w odczuciach przedsiębiorców infrastruktura w większym stopniu niż w latach wcześniejszych postrzegana jest jako czynnik ograniczający efektywność procesów gospodarczych. Z badań Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że w Polsce w 2005 roku i 2010 roku infrastruktura transportu była wskazywana na 6 pozycji, a w 2011 roku na 5 pozycji wśród 15 podstawowych barier rozwojowych, przy czym udział respondentów wskazujących na tę barierę zwiększył się z 7% w 2005 roku do prawie 13% w 2008 roku. W 2011 roku na ograniczające oddziaływanie infrastruktury wskazywało w Polsce 10,4% respondentów i był to poziom wyższy, aniżeli w 2010 roku (rysunek 1). Z porównań w grupie krajów UE wynika, że częściej niż w Polsce na barierę nieadekwatnej infrastruktury dla potrzeb działalności biznesowej podmiotów gospodarczych wskazują tylko respondenci Malty i Słowacji (rysunek 2). Nawet w krajach UE, charakteryzujących się relatywnie dobrym poziomem rozwoju infrastruktury transportowej, stały wzrost zapotrzebowania na profesjonalną obsługę transportową i logistyczną podmiotów gospodarczych sprawia, że infrastruktura nie zawsze odpowiada oczekiwaniom przedsiębiorców i potrzebom współczesnego rozwoju gospodarczego. Tak więc, podobnie jak w Polsce, we wszystkich krajach UE poziom rozwoju infrastruktury jest postrzegany jako jedna z 15 podstawowych barier rozwoju przedsiębiorstw. Na ogół jednak, jak wynika z rysunku 2, w krajach bardziej zaawansowanych pod względem rozwoju gospodarczego, na barierę niedostosowań infrastrukturalnych wskazuje relatywnie mniejsza grupa przedsiębiorców.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2012.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 27 grudzień 2012 12:29
Zaloguj się by skomentować