Zaloguj się

Projekt FLAVIA - optymalizacja intermodalnej logistyki transportu towarowego

Polecamy! Projekt FLAVIA - optymalizacja intermodalnej logistyki transportu towarowego

W marcu 2011 Komisja Europejska opublikowała Białą Księgę dotyczącą transportu. Dokument ten znany pod nazwą "Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu" ma charakter strategiczny.

Biała Księga przedstawia ocenę polityki komunikacyjnej z ostatnich lat i wyniki badań w zakresie wyzwań długookresowych, pozwala zidentyfikować cele, do jakich musimy dążyć w ciągu najbliższych 40 lat do roku 2050 oraz definiuje szczegółowe warunki ramowe dla działań z zakresu polityki transportowej w przeciągu najbliższych 10 lat.
Przyszły rozwój komunikacji oraz infrastruktury kolejowej odgrywa w tej strategii rolę wybitną, nadając zarazem polityce transportowej szerszą perspektywę, która sprowadza się do próby odpowiedzi na następujące pytania:

  • w jaki sposób można wspomagać wzrost i rozwój rynku pracy przy jednocześnie bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów,
  • w jaki sposób ma się dalej rozwijać system transportowy przy równoczesnym spadku zależności od ropy,
  • w jaki sposób możliwe jest spełnienie obydwu wymogów, jakim jest kwestia zabezpieczenia zapotrzebowania na paliwo i zmiany klimatu.

Wspólnota międzynarodowa uzgodniła w Cancun ograniczenie uwarunkowanego zmianą klimatu wzrostu temperatury do 2°C. Kraje uprzemysłowione muszą ograniczyć swoją emisję gazów cieplarnianych do roku 2050 od 80 do 95% w porównaniu do roku bazowego, czyli 1990. Rada Europy w międzyczasie potwierdziła wyznaczony cel - konieczna jest przy tym redukcja emisji przez europejski sektor transportowy o co najmniej 60%.
Aby w obliczu rosnącego zapotrzebowania na mobilność, osiągnąć redukcję uwarunkowanej komunikacyjnie emisji o 60%, Biała Księga definiuje kryteria - zarówno w odniesieniu do polityki transportowej, jak i oceny postępu. Zgodnie z nimi, do roku 2030 około 30% dalekobieżnych samochodowych przewozów towarowych (na odcinkach powyżej 300 km) winno zostać przeniesionych na szyny. Do roku 2050 Biała Księga zaleca przeniesienie nawet ponad 50% wszystkich dalekobieżnych transportów samochodowych na inne środki transportu, w tym zwłaszcza na transport kolejowy. W porównaniu z rokiem 2005 oznacza to blisko podwojenie przewozów realizowanych transportem kolejowym (+87%). Stanowi to dla kolei dużą szansę, ale zarazem i wyzwanie. Sektor kolejowy musi się przygotować do tego, by obsłużyć około 360 mld tonokilometrów więcej niż obecnie. Wymaga to wspierania rozwiązań w zakresie transportu multimodalnego i jednostkowego, zintegrowania dróg wodnych śródlądowych z systemem komunikacyjnym oraz stworzenia systemu promowania innowacyjnych rozwiązań proekologicznych w zakresie transportu towarowego.

Jedną z dróg realizacji opisanych powyżej ambitnych celów w zakresie zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozach jest prezentacja wybranych najlepszych praktyk charakteryzujących udane wdrożenia proekologicznych projektów transportowych. Tym zajmuje się między innymi wspierany przez Komisję Europejską projekt FLAVIA (Freight and Logistics Advancement in Central/South-East Europe - Validation of trade and transport processes, Implementation of improvement actions, Application of coordinated structures), który ma na celu optymalizację intermodalnej logistyki transportu towarowego pomiędzy Europą Środkową i Europą Południowo-Wschodnią oraz wzmocnienie roli przyjaznych dla środowiska środków transportu, jak transport kolejowy oraz śródlądowy. Pozwoli to ograniczyć kongestię i polepszyć komunikację regionalną oraz międzynarodową.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2012.

Sprawdź wszystkie rozwiązania transportowe Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Ostatnio zmieniany w środa, 06 luty 2013 13:45
Zaloguj się by skomentować