Zaloguj się

Terminale przeładunkowe jako elementy infrastruktury sprzyjające rozwojowi łańcuchów transportu intermodalnego

  •  Stokłosa Józef, Cisowski Tadeusz, Erd Andrzej
  • Kategoria: Transport i spedycja
Polecamy! Terminale przeładunkowe jako elementy infrastruktury sprzyjające rozwojowi łańcuchów transportu intermodalnego

Sieć systemu transportu intermodalnego oparta jest na węzłach stanowiących punkty styku różnych gałęzi transportu uczestniczących w połączeniach transportowo-logistycznych oraz infrastrukturze liniowej - liniach kolejowych magistralnych i dróg kołowych. Im większa liczba węzłów - terminali intermodalnych lądowych i lądowo-morskich - tym łatwiejszy jest dostęp do sieci połączeń kolejowych umożliwiający lepsze wykorzystanie możliwości transportu kolejowego.

Według definicji przyjętej przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE), Europejska Konferencję Ministrów Transportu (ECMT) oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) terminem tym określa się miejsce przeznaczone do składowania intermodalnych jednostek ładunkowych wyposażone w urządzenia przeładunkowe.

W szerszym znaczeniu terminal intermodalny jest miejscem przeładunku jednostek ładunkowych pomiędzy środkami transportowymi różnych gałęzi transportu, zajmujący duży obszar terenu, o niskich kosztach dostępu dla wszystkich użytkowników i negatywnie oddziaływujący na lokalne środowisko, przede wszystkim z powodu wzrostu obciążenia ruchem drogowym oraz hałasem generowanym przez ciężkie pojazdy drogowe.
Jednym z ważniejszych kierunków badań jest problematyka lokalizacji terminali przeładunkowych, ich wielkości oraz funkcji, jakie powinny spełniać w sieci połączeń intermodalnych.

Charakterystyka terminali intermodalnych
Z powodu rosnącego negatywnego wpływu towarowego drogowego transportu na środowisko, wzrost kongestii, przy niewystarczającym wykorzystaniu istniejących możliwości innych gałęzi transportu, zwłaszcza transportu kolejowego, poszukuje się alternatywnych rozwiązań zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jednym ze sposobów jest transfer ładunków z transportu drogowego na bardziej przyjazne środowisku gałęzie transportu. Transport intermodalny jest jednym z alternatywnych rozwiązań w tworzeniu nowoczesnych łańcuchów transportowo-logistycznych łączących dwie lub więcej gałęzi transportu w jeden system. Transport intermodalny od lat budzi ogromne zainteresowanie w środowiskach akademickich, biznesowych, stanowi tematy w rozważaniach publicznych, a w środowisku polityków pojawia się okazjonalnie.
Równolegle z poprawą efektywności w zarządzaniu rozbudowanymi łańcuchami logistycznymi, wzrostem rynku usług w tym obszarze, problematyka dalszego rozwoju transportu intermodalnego coraz częściej koncentruje się na rozwoju intermodalnych terminali lądowych (określanych często terminem terminali kontenerowych z racji dominującej jednostki intermodalnej w strumieniu ładunków przepływających przez terminal).

Artykuł zawiera 18 720 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 24 sierpień 2016 15:17
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe