Zaloguj się

Transport ładunków niebezpiecznych jako potencjalne źródło zagrożeń ekologicznych

Polecamy! Transport ładunków niebezpiecznych jako potencjalne źródło zagrożeń ekologicznych

Problematyka zagrożeń ekologicznych generowanych przez sektor transportu jest wciąż aktualna oraz tak w teorii, jak i w praktyce wymaga ciągłych badań. Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że jednym z podstawowych obszarów działalności transportowej stwarzających zagrożenia dla otoczenia są wypadki, będące rezultatem niedoskonałości postępu cywilizacyjnego.

W konsekwencji tych zdarzeń spotykamy się z różnego rodzaju nieszczęśliwymi awariami, kolizjami, wypadkami czy katastrofami. Wśród tych wydarzeń ważną rolę odgrywają zagrożenia związane z transportem szkodliwych substancji i materiałów.
W wyniku wspomnianych zdarzeń, często powiązanych z niekorzystnym oddziaływaniem sił przyrody, co roku do środowiska uwalnianych jest cały szereg różnych substancji chemicznych, które mogą stwarzać zagrożenia zarówno pierwotne, jak i coraz częściej bardzo groźne spektrum zagrożeń wtórnych. Na skutek tych wypadków może zaistnieć przymus długotrwałych akcji ratowniczych.

Przewóz ładunków niebezpiecznych to wielopłaszczyznowy, zawiły proces narzucający konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy. Każdej stronie uczestniczącej w transporcie materiałów niebezpiecznych przypisane są konkretne obowiązki. Omawiany transport może nieść niebezpieczeństwo zarówno dla uczestników ruchu drogowego, otoczenia, jak i środowiska naturalnego. Stąd też bardzo ważną kwestią jest analiza poziomu stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ocena podejmowanych działań ukierunkowanych na eliminację występujących zagrożeń, co stanowiło zasadniczy cel artykułu. W oparciu o wtórne dane statystyczne oraz wybrane przykłady z rzeczywistości gospodarczej omówiono najważniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego i ryzykiem transportu ładunków niebezpiecznych. Ponadto przeanalizowano kluczowe przyczyny powstawania wypadków z udziałem materiałów niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo przewozu materiałów niebezpiecznych
Przewóz ładunków niebezpiecznych to transport szczególny, wymagający dużego zasobu wiedzy w tym obszarze. Właściwe organizowanie transportu w oparciu o normy i przepisy z dziedziny bezpieczeństwa zapewnia usunięcie lub zredukowanie zagrożeń, na skutek zminimalizowania możliwości powstania wypadku, czy rozmiaru ewentualnych zniszczeń. Czynności te nie powinny jednak pociągać za sobą zakazu przewozu materiałów niebezpiecznych. Odstępstwem może być tylko przewóz takich towarów, które powodują specyficzne, trudne do usunięcia zagrożenia. Pod pojęciem zagrożenia należy, bowiem rozumieć zdarzenie spowodowane przyczynami losowymi (naturalnymi) lub nielosowymi (celowymi), które wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie danego systemu lub powoduje niekorzystne zmiany w jego otoczeniu wewnętrznym czy zewnętrznym. Kumulowane i niezażegnane na czas zagrożenia mogą prowadzić do zaistnienia sytuacji kryzysowej zarówno w rozpatrywanym systemie, jak też w określonym środowisku systemowym.

Artykuł zawiera 19840 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w środa, 21 czerwiec 2017 12:52
Zaloguj się by skomentować